Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Skupina koaličných poslancov predložila do NR SR návrh novely Zákonníka práce.

Návrh rieši problémy pri stravovaní zamestnancov na základe prijatej novely účinnej od 1. marca 2021, ktoré "odhalila prax".

O návrhu bude NR SR rokovať v prvom čítaní na svojej schôdzi, ktorá začína 15. júna 2021. Pri predpokladanom schválení novely v prvom čítaní sa o definitívnej podobe novely rozhodne v druhom a treťom čítaní na ďalšej schôdzi NR SR, ktorá začína 16. septembra 2021.

Účinnosť novely sa predpokladá k 1. januáru 2022.

*

Doplnené 21. novembra 2021: V druhom a treťom čítaní návrhu zákona došlo oproti pôvodnému návrhu k závažným zmenám, schválený zákon má číslo 416/2021 Z. z. a komplexný komentár k stravovaniu zamestnancov od 1.1.2022 nájdete tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=640

Je zbytočné, aby ste čítali zvyšok tohto článku.

*

Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo

Zamestnávateľ bude prispievať od 1. januára 2022 na teplé hlavné jedlo sumou:

  • najmenej ... 55 % ceny jedla
  • najviac ...... 5,10 eura (5,40 eura?)

Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo bude od 1. januára 2022 najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Od 1. septembra 2019 je platná suma stravného 5,10 eura. Príspevok preto bude najviac 5,10 eurPodľa § 38g zákona o cestovných náhradách, v súvislosti s pandémiou sa sumy stravného do 31. decembra 2021 nebudú zvyšovať.

Dá sa však predpokladať, že od 1. januára 2022 sa suma stravného zvýši a bude (?) 5,40 eura.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov, hodnota gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1. septembra 2019 je platná suma stravného 5,10 eura, hodnota gastrolístka preto musí byť najmenej 3,83 eura. Ak sa po 1. januári 2022 suma stravného zvýši na 5,40 eura, hodnota gastrolístka bude musieť byť najmenej 4,05 eura.

Zamestnávateľ bude prispievať od 1. januára 2022 na gastrolístok sumou:

  • najmenej ... 55 % ceny gastrolístka (pri najnižšej možnej hodnote gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 eura, pri predpokladanej najnižšej možnej hodnote gastrolístka 4,05 eura je to najmenej 2,23 eura)
  • najviac ...... 5,10 eura (5,40 eura?)

Poznámka: Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok bude od 1. januára 2022 najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, viď vyššie.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Finančný príspevok na stravovanie

Od 1. januára 2022 podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, prvá veta, suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého jedla alebo formou gastrolístka iným zamestnancom (pritom je potrebné brať do úvahy, že musí ísť o porovnateľných zamestnancov, viď § 40 ods. 9 Zákonníka práce) a súčasne:

  • najmenej ... 55 % ceny jedla (gastrolístka) a súčasne najmenej suma 2,11 eura (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eura)
  • najviac ...... 5,10 eura (teda suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). 

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, druhá veta, ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, suma finančného príspevku na stravovanie je:

  • najmenej ... 2,11 eura (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eura)
  • najviac ...... 5,10 eura (suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). 

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie má byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok iným zamestnancom.

Súčasne však finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej suma 2,11 eura

To platí bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, alebo či sa všetkým zamestnancom poskytuje finančný príspevok. 

Finančný príspevok na stravovanie môže byť najviac suma 5,10 eura.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Výplata po skončení mesiaca

Od 1. januára 2022 bude možné poskytovať gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie pozadu za mesiac, za ktorý zamestnancovi patria, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodne preddavkové poskytovanie.

S tým, že platnosť poskytnutých gastrolístkov nesmie skončiť skôr ako dva mesiace po ich poskytnutí.

*

Oslobodenie od dane a odvodov

Od 1. januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) na strane zamestnanca od dane z príjmov oslobodený príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok najviac vo výške sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je v súčasnosti suma 5,10 eura, s predpokladom budúceho zvýšenia na 5,40 eura.

Rovnako bude od dane z príjmov oslobodený finančný príspevok na stravovanie najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je v súčasnosti suma 5,10 eura (5,40 eura).

Pozor, do uvedeného limitu sa započíta aj suma príspevku poskytnutého zo sociálneho fondu.

Suma oslobodená od dane je automaticky oslobodená aj od odvodov (nezapočítava sa do vymeriavacích základov zamestnanca a zamestnávateľa na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie).

Na strane zamestnávateľa bude príspevok na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok, alebo finančný príspevok na stravovanie uznaný ako daňový výdavok najviac do výšky sumy stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v súčasnosti teda do výšky 5,10 eura (5,40 eura). Suma nad túto hranicu sa považuje za nedaňový výdavok zamestnávateľa.

*

SZČO

SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, si od 1. januára 2022 môže do výdavkov za každý odpracovaný deň uplatniť stravné najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je v súčasnosti suma 5,10 eura, s predpokladom budúceho zvýšenia na 5,40 eura. Výšku stravného SZČO nebude povinný preukazovať daňovými dokladmi.

Pozor, táto možnosť sa netýka takých SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami a majú nárok na poskytnutie stravovania podľa Zákonníka práce.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.