Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2021

*

Článok je určený rodičom detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Viac o probléme sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

Komu sa čo viac oplatí - dotácia na stravu alebo daňový bonus na dieťa: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=593

Článok k téme určený zamestnávateľom: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=594

*

Ako rodičia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (MŠ) alebo základnú školu (ZŠ), riešite v úvode školského roka 2021/2022 dilemu, či si máte, alebo nemáte na vaše dieťa uplatniť dotáciu na stravovanie alebo ľudovo povedané tzv. obedy zadarmo.

Na rozdiel od minulosti totiž veľká časť rodičov, ktorí si uplatnia dotáciu na stravovanie, stratí nárok na daňový bonus na dieťa.

*

Od 1.8.2021 sa skomplikovali príslušné predpisy a je to takto:

*

Dieťa vo veku do 6 rokov

Ak máte dieťa vo veku do 6 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ, prípadne navštevujú ZŠ, majú 5 rokov, prípadne menej a uvedené platí poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov - máte na vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed.

V MŠ, resp. v ZŠ by ste vo vlastnom záujme mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

Súčasne - pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - máte aj nárok na daňový bonus na vaše dieťa. Daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov (poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov) je v dvojnásobnej sume, to znamená 46,44 eura do decembra 2021 a 47,14 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

*

Dieťa vo veku od 6 do 15 rokov

Ak máte dieťa vo veku od 6 do 15 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ, prípadne navštevujú ZŠ, majú 6 až 15 rokov, uvedené platí prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov - musíte si vybrať medzi dotáciou na stravovanie alebo daňovým bonusom na vaše dieťa.

Pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - najmä ide o podmienku mať zdaniteľný (hrubý) príjem najmenej vo výške 311,50 eura mesačne, resp. 3738 eur za celý rok 2021 - odporúčam uprednostniť daňový bonus na dieťa a o dotáciu na stravovanie v MŠ, resp. v ZŠ nežiadať.

Dotácia na stravovanie je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed. Aj keby bolo dieťa v škole počas jedného mesiaca 23 dní (viac sa nedá), získate tak za jeden mesiac sumu maximálne 23 x 1,30 = 29,90 eura, čo je menej ako suma daňového bonusu.

Daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov) je vo zvýšenej sume, to znamená 39,47 eura do decembra 2021 a 43,60 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

Pokiaľ nespĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, tak odporúčam uplatniť si v MŠ, resp. v ZŠ nárok na dotáciu na stravovanie. V takom prípade by ste v MŠ, resp. v ZŠ mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

*

Dieťa vo veku od 15 rokov

Ak máte dieťa vo veku od 15 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú ZŠ a majú 15 rokov, prípadne viac, uvedené platí prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov - máte na vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed.

V ZŠ by ste vo vlastnom záujme mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

Súčasne - pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - máte aj nárok na daňový bonus na vaše dieťa. Daňový bonus na dieťa vo veku od 15 rokov (prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov) je v základnej sume, to znamená 23,22 eura do decembra 2021 a 23,57 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

*

Čestné vyhlásenie

Nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie preukazuje rodič voči MŠ, resp. voči ZŠ čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

Rodič nie je povinný svoj nárok preukazovať žiadnymi ďalšími dokladmi či potvrdeniami. Napríklad nie je povinný dokladovať, že je evidovaný nezamestnaný, že poberá dôchodok alebo že má v zamestnaní rodičovskú dovolenku, respektíve veľmi nízky príjem a podobne.

Povinnosť predložiť čestné vyhlásenie sa týka aj rodičov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku, viď vyššie.

*

Čo by malo obsahovať čestné vyhlásenie?

  1. Nadpis "Čestné vyhlásenie na uplatnenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky."
  2. Meno a adresa trvalého pobytu rodiča (zákonného zástupcu)
  3. Meno a rodné číslo dieťaťa
  4. Text: "Vyhlasujem, že dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu."
  5. Obdobie, na ktoré si rodič uplatňuje dotáciu (napríklad na celý školský rok alebo napríklad len do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov...)
  6. Dátum, podpis rodiča (zákonného zástupcu).

*

Špeciálne prípady

Dotácia na stravovanie sa poskytuje na dieťa bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa, a to v dvoch špecifických prípadoch:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, ak v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

V týchto špecifických prípadoch rodič nie je povinný odovzdať škole čestné vyhlásenie, bez ohľadu na vek dieťaťa má nárok na dotáciu na stravovanie a pokiaľ spĺňa podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, má aj nárok na daňový bonus na dieťa.

*

Príklad 1.

Dieťa navštevuje od septembra 2021 posledný ročník MŠ. Má 5 rokov, vek 6 rokov dovŕši dňa 16.11.2021.

Rodič si uplatní dotáciu na stravovanie. V čestnom vyhlásení rodič uvedie, že dotáciu si uplatňuje na obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021. Teda dotáciu si uplatňuje až do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

*

Príklad 2.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 8 rokov.

Aspoň jeden z rodičov pracuje a má dostatočný príjem na to, aby poberal daňový bonus na dieťa.

Rodičia si nebudú uplatňovať dotáciu na stravovanie, zamestnávateľovi nemusia nič oznamovať.

*

Príklad 3.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 12 rokov.

Ani jeden z rodičov si nemôže uplatňovať daňový bonus, z rôznych dôvodov rodičia nepracujú, nemajú príjmy ani v zamestnaní ani príjmy z podnikania, zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Pretože rodičia si z dôvodu neexistencie zdaniteľných príjmov nemôžu uplatňovať daňový bonus, uplatnia si v škole dotáciu na stravovanie.

*

Príklad 4.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 14 rokov. Vek 15 rokov dovŕši dňa 7.10.2021.

Aspoň jeden z rodičov pracuje a má dostatočný príjem na to, aby poberal daňový bonus na dieťa.

Rodičia si od septembra nebudú uplatňovať dotáciu na stravovanie. Dotáciu na stravovanie si v škole uplatnia až od 1.11.2021, teda od mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Zamestnávateľovi rodičia nemusia nič oznamovať, počas celej doby na dieťa poberajú daňový bonus, do októbra 2021 vo zvýšenej sume, od novembra 2021 v základnej sume.

*

Príklad 5.

Dieťa navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu sa na všetky deti poskytuje dotácia na stravovanie. Dotácia sa poskytuje "automaticky", rodičia nemusia o dotáciu žiadať, nemusia v škole odovzávať čestné vyhlásenie.

Ak rodič dieťaťa pracuje (podniká) a má dostatočné príjmy na priznanie daňového bonusu, má nárok na daňový bonus bez ohľadu na vek dieťaťa a bez ohľadu na to, že na dieťa dostáva dotáciu na stravovanie.

*

 

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.