Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2020 až september 2020. Po skončení materskej je od októbra 2020 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2022, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2022 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2022 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Pani Dominika sa v máji 2022 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2022.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 29. mája 2022 (nedeľa) a v  pondelok a utorok 30. a 31. mája 2022 si čerpá dva dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2022 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 29. máju 2022 a k 31. máju 2022 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2022 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 600 eur. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za dva dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné za tieto dva dni do Sociálnej poisťovne sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 600 eur.

Poistné sa platí za dva dni, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za dva dni.

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je v roku 2022 suma 7931 eur mesačne, pri platbe poistného za dva dni v máji 2022 (pondelok a utorok 30. a 31.5.2021) sa určí postupom:

7931 eur / 31 dní = 255,83 eura (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

255,83 eura x 2 dni = 511,66 eura

Poistné sa zaplatí z vymeriavacieho základu 511,66 eura.

K 1. júnu 2022 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2022 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2022, kedy sa poistné platilo zo základu 511,66 eura za dva dni platenia poistného (viď vyššie).

DVZ preto bude 74,4987 eura ... čo je v tom čase maximálny možný DVZ (poznámka: od 1.7.2021 sa maximálny možný DVZ zvýši na odhadom 79 eur).

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1117,50 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1154,80 eura.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6817 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2022' v obchode