Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navrhuje zaviesť do dôchodkového systému na Slovensku nový prvok: rodičovský dôchodok (označovaný aj ako rodičovský bonus).

Ak to vláda a parlament schvália, rodičovský dôchodok bude na Slovensku realitou od 1. januára 2023.

*

Princíp

Rodičovský dôchodok bude poberateľom starobných dôchodkov zvyšovať sumu dôchodku, ktorý im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku. Suma rodičovského dôchodku bude určená ako 2,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni.

Príklad

Pani Anna a pán Adam sú na starobnom dôchodku. Vychovali tri deti. V roku 2023 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2021 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa nebudú mať pani Anna a pán Adam nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec v Sociálnej poisťovni a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1500 eur.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 2,5 % z 1500 eur = 37,50 eura.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako SZČO v Sociálnej poisťovni a malo vymeriavací základ 546 eur.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 2,5 % z 546 eur = 13,70 eura.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá bude vyplácaná počas roka 2023, bude 37,50 + 13,70 = 51,20 eura.

*

Kto bude mať nárok na rodičovský dôchodok

Nárok na rodičovský dôchodok počas príslušného kalendárneho roka bude mať:

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 • poberateľ výsluhového dôchodku (bývalý policajt, vojak, colník, hasič, záchranár atď.),

... ak:

 • je rodičom vlastného alebo osvojeného dieťaťa alebo
 • vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu

... a toto dieťa bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni (SP).

*

Suma rodičovského dôchodku

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku (mesačne) sa určí ako 2,5 % priemerného mesačného vymeriavacieho základu, ktoré malo dieťa v období 2 rokov dozadu a z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Vypočítaná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Ak má poberateľ dôchodku nárok na výplatu viacerých rodičovských dôchodkov (za viac detí), tie sa spočítajú a vypláca sa jedna úhrnná suma.

Pozrite príklad vyššie.

*

Výplata rodičovského dôchodku

Rodičovský dôchodok vypláca poberateľovi dôchodku Sociálna poisťovňa každý mesiac vopred, a to v určených výplatných termínoch.

Ak je suma rodičovského dôchodku nižšia ako 5 eur mesačne, rodičovský dôchodok sa vyplatí jednorazovo v decembri príslušného kalendárneho roka.

*

Pre koho bude rodičovský dôchodok výhodný

Rodičovský dôchodok bude výhodný najmä pre poberateľov dôchodkov, ktorí vychovali viac detí dôchodkovo poistených na Slovensku (pracujúcich alebo podnikajúcich na Slovensku, poistených v SP). Čím vyšší vymeriavací základ (hrubú mzdu) bude mať dieťa, tým vyšší rodičovský dôchodok budú mať jeho rodičia.

*

Pre koho bude rodičovský dôchodok zanedbateľná suma

Čím nižší vymeriavací základ bude mať dieťa, tým nižší rodičovský dôchodok budú mať jeho rodičia. Napríklad:

 • dieťa zarába minimálnu mzdu,
 • dieťa pracuje na čiastočný úväzok,
 • dieťa je SZČO a odvody platí z minimálneho základu,
 • dieťa je dobrovoľne poistené v SP a odvody platí z minimálneho základu,
 • dieťa pracuje v profesií, kde je nízka hladina miezd (napr. gastro, ale i učiteľské profesie, zamestnanci v sociálnych službách...),
 • dieťa časť roka nemalo mzdu, napr. z dôvodu PN, OČR...,
 • dieťa je poistencom štátu, napr. preto, lebo je na materskej, stará sa o dieťa vo veku do 6 rokov, opatruje ZŤP dieťa, vykonáva osobnú asistenciu...

*

Komu rodičovský dôchodok vôbec nepomôže

Na rodičovský dôchodok nebudú mať nárok poberatelia dôchodkov, ak:

 • deti nemajú - buď sú bezdetní, alebo im deti zomreli,
 • deti pracujú v zahraničí a nie sú poistené na Slovensku,
 • deti ešte nepracujú (ešte študujú),
 • deti už nepracujú, pretože samé sú poberateľmi starobného dôchodku,
 • deti nepracujú, pretože sú ťažko zdravotne postihnuté,
 • deti nepracujú - sú nezamestnané, sú dobrovoľne nezamestnané, napr. ženy v domácnosti...,
 • deti sú SZČO, avšak nie sú povinne ani dobrovoľne poistené v SP (majú nízky príjem alebo s podnikaním len začínajú),
 • deti sú poistené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

A rodičovský dôchodok nedostane ani tá osoba, ktorá sama nemá nárok na starobný dôchodok, hoci už je v dôchodkovom veku, pretože nedosiahla najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. Aj keď dobre vychovala niekoľko detí, ktoré sú poistené na Slovensku, skvele zarábajú a platia vysoké odvody.

*

Žiadosť o rodičovský dôchodok

Poberateľ dôchodku nebude musieť podávať žiadnu žiadosť, od januára 2023 bude Sociálna poisťovňa vyplácať rodičovské dôchodky automaticky.

Pozor, v prípade vlastného alebo osvojeného dieťaťa môže dieťa Sociálnej poisťovni oznámiť (do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka), že rodičovi nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok vo vzťahu k tomuto dieťaťu.

Ďalej pozor, v prípade, ak poberateľ dôchodku vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, toto dieťa musí Sociálnej poisťovni oznámiť (do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka), že poberateľovi dôchodku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok vo vzťahu k tomuto dieťaťu.

*

Koľko to bude stáť Sociálnu poisťovňu?

Podľa analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by mala výplata rodičovských dôchodkov zaťažiť rozpočet Sociálnej poisťovne sumou 600 miliónov eur v roku 2023. Táto suma sa bude postupne každoročne zvyšovať.

*

Otázky

Bude mať nárok na rodičovský dôchodok poberateľ dôchodku, ktorého dcéra je poistencom štátu, pretože sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov? Ak áno, aká bude jeho výška?

Áno, bude mať nárok na rodičovský dôchodok, pretože dcéra je dôchodkovo poistená.

Počas roka 2021 štát platil dôchodkové poistenie za osobu, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov, z vymeriavacieho základu 655,20 eura (vymeriavací základ bol 60 % z priemernej mzdy, zistenej v SR za rok 2019, čo bolo 1092 eur).

Výška rodičovského dôchodku bude 2,5 % z 655,20 eura = 16,40 eura.

*

Je výška rodičovského dôchodku nejako obmedzená?

Ak má rodič to šťastie, že jeho dieťa zarába a platí odvody do SP z maximálneho vymeriavacieho základu, čo bola počas roka 2021 suma 7091 eur, suma rodičovského dôchodku za toto dieťa bude počas roka 2023 vo výške 2,5 % z 7091 eur = 177,30 eura.

*

Aká bude výška rodičovského dôchodku, ak dieťa malo v roku 2021 počas 4 mesiacov zamestnanie s hrubou mzdou 800 eur, potom bolo 1 mesiac nezamestnané a zvyšných 7 mesiacov zarábalo 2000 eur v hrubom mesačne?

Vypočítame priemerný mesačný vymeriavací základ:

4 mesiac x 800 eur + 1 mesiac x 0 eur + 7 mesiacov x 2000 eur = 17200 eur, deleno 12 mesiacov = 1433,33 eura

Rodičovský dôchodok = 2,5 % z 1433,33 eura = 35,90 eura.

*

Manželia sú dôchodcovia, počas roka 2023 poberajú aj rodičovský dôchodok, obaja vo výške 40 eur.

V júli 2023 manžel zomrel. Bude mať vdova po zomretom manželovi (po jeho smrti) vyšší rodičovský dôchodok? Respektíve, premietne sa do výšky jej vdovského dôchodku skutočnosť, že zomretý manžel poberal aj rodičovský dôchodok?

Vdova po smrti manžela, ktorý poberal starobný dôchodok i rodičovský dôchodok, bude okrem svojho starobného dôchodku ďalej poberať:

 • rodičovský dôchodok ako matka detí, a to v rovnakej sume, akú poberala pred smrťou manžela, v danom prípade vo výške 40 eur, a
 • vdovský dôchodok po zomretom manželovi, výška vdovského dôchodku sa určí na základe sumy starobného dôchodku zomretého manžela.

Teda po smrti manžela nebude mať vdova vyšší svoj rodičovský dôchodok a ani nebude mať navýšený vdovský dôchodok.

*

Je pre výšku rodičovského dôchodku podstatná skutočnosť, či dieťa je, alebo nie je sporiteľom v II. pilieri?

Je to jedno. Suma rodičovského dôchodku sa vždy určí ako 2,5 % priemerného mesačného vymeriavacieho základu, ktoré malo dieťa v období 2 rokov dozadu a z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či dieťa je, alebo nie je sporiteľom v II. pilieri.

*

Je pre výšku rodičovského dôchodku podstatná skutočnosť, či poberateľ dôchodku bol alebo nebol sporiteľom v II. pilieri?

Aj to je jedno. Suma rodičovského dôchodku sa vždy určí ako 2,5 % priemerného mesačného vymeriavacieho základu, ktoré malo dieťa v období 2 rokov dozadu a z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Nie je podstatné, či rodič bol, alebo nebol v II. pilieri.

*

Ak bude dieťa "prispievať" svojim rodičom na rodičovský dôchodok, prejaví sa to v budúcnosti na výške jeho vlastného starobného dôchodku?

Nie, je to jedno. Výška budúceho starobného dôchodku dieťaťa vôbec nezávisí od toho, či jeho rodičia dostávajú rodičovský dôchodok. Výška budúceho starobného dôchodku dieťaťa závisí od počtu rokov dôchodkového poistenia dieťaťa a výšky jeho vymeriavacích základov (hrubej mzdy).

*

Aký bude mať rodičovský dôchodok matka (a otec), ktorá vychovala 8 detí, pričom 6 z nich nepracuje a žije zo sociálnych dávok a 2 deti zarábajú minimálnu mzdu (počas roka 2021 bola minimálna mzda 623 eur)?

Rodičovský dôchodok sa určí len z vymeriavacích základov pracujúcich detí.

V danom prípade to bude 2 (deti) x 2,5 % z 623 eur = 2 x 15,60 eura = 31,20 eura.

*

Má nárok na rodičovský dôchodok poberateľ predčasného starobného dôchodku?

Nie, nemá nárok. Nárok bude mať až odo dňa, kedy dosiahne dôchodkový vek - k tomuto dňu sa predčasný starobný dôchodok automaticky "preklopí" na starobný dôchodok, čo znamená, že od tohto dňa vzniká nárok aj na rodičovský dôchodok.

*

Ako to bude s rodičovským dôchodkom, ak dieťa v roku 2021 pracovalo a bolo poistené na Slovensku (celkový vymeriavací základ v roku 2021 v SR bol 6000 eur), avšak koncom roka 2021 sa dieťa zamestnalo v Rakúsku a počas celého roka 2022 pracovalo a bolo poistené v Rakúsku?

Počas celého roka 2023 sa rodičom tohto dieťaťa bude vyplácať suma rodičovského dôchodku, ktorá sa určí ako 2,5 % priemerného mesačného vymeriavacieho základu, ktoré malo dieťa v roku 2021 na Slovensku.

Výpočet priemerného mesačného vymeriavacieho základu = 6000 eur deleno 12 mesiacov = 500 eur

Rodičovský dôchodok počas roka 2023 = 2,5 % z 500 eur = 12,50 eura.

Pretože v roku 2022 dieťa na Slovensku nebolo dôchodkovo poistené (bolo poistené v Rakúsku), počas roka 2024 rodičia nemajú nárok na rodičovský dôchodok.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.