Mzdové veličiny 2022

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Naše služby: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

Aktuálne webináre: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktualizácia 24.10.2021: Oprava nepostihnuteľných súm pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platná od 1.1.2022 do 30.6.2022 + doplnená maximálna možná suma podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit).

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,713 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody
 • 3,833 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t
 • 3,961 eura za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t.

Minimálna mzda za mesiac je 57 % zo sumy 1133 eur (priemerná mzda za rok 2020), zaokrúhľuje sa na celé eurá nahor.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 646 eur deleno 174 hodín

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,713 eura x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,713 eura x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2021

MESAČNÁ

MZDA R.2022

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

623

646

3,713

3,833

3,961

2.

739

762

4,379

4,520

4,671

3.

855

878

5,046

5,209

5,382

4.

971

994

5,713

5,897

6,094

5.

1087

1110

6,379

6,585

6,804

6.

1203

1226

7,046

7,273

7,516

 

Minimálne mzdové nároky pre rok 2022 sa určili ako sumy pre rok 2021 navýšené o 23 eur - o sumu, o ktorú sa oproti roku 2021 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ NA PRACOVISKU

Podľa § 96 ods. 3 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pre rok 2022 najmenej suma 3,713 eura.

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA

Podľa § 96 ods. 5 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada, pre rok 2022 najmenej suma 0,72 eura.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS

Podľa § 121 ods. 1 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku,
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK

Podľa § 122 ods. 1 ZP za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Podľa § 223 ods. 2 ZP za prácu vo sviatok pri práci na dohodu je nárok na zvýšenie odmeny za každú odpracovanú hodinu, pre rok 2022 najmenej o sumu 3,58 eura.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2022 najmenej suma 1,79 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2022 najmenej sumu 1,61 eura.

Poznámka: Počet zamestnancov sa posudzuje podľa Zákonníka práce ako počet zamestnancov v pracovnom pomere (bez ohľadu na výšku úväzku) alebo na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2022 najmenej suma 3,58 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2022 najmenej sumu 3,22 eura.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2022 najmenej suma 1,43 eura.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2022 najmenej suma 1,79 eura.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Avšak ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2022 najmenej sumu 1,25 eura.

*

MZDOVÁ KOMPENZÁCIA ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE

Podľa § 124 ZP za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, pre rok 2022 najmenej suma 0,72 eura.

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. júna 2019 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,053 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,193 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Od 1.7.2019 sú platné sumy stravného:

 • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Približne od 1.5.2022 alebo od 1.6.2022 možno očakávať zvýšenie súm stravného na základe opatrenia ministerstva práce.

Posledné zvyšovanie súm stravného platné od 1.7.2019 bolo vykonané na základe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zisteného Štatistickým úradom SR za mesiac február 2019. Odvtedy sa cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zvýšili, podľa údajov Štatistického úradu SR za november 2021 o 17,1 %. Keďže zvyšovanie súm stravného bolo podľa § 38g zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách až do konca roka 2021 zamrazené, ministerstvo práce upraví sumy stravného opatrením až na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac január 2022. Možno predpokladať, že tento index sa bude pohybovať na úrovni 19 až 20 %. Nová suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín tak môže dosiahnuť výšku odhadom 6,10 eur.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

Od 1.7.2019 je to najviac suma 2,81 eura (55 % z 5,10 eura).

*

Od 1.7.2019 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 5,10 eura, teda najmenej 3,83 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Napríklad pri cene gastrolístka 3,83 eura je to najmenej 2,11 eura.

*

Finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej 2,11 eura.

*

Od 1.5.2022, resp. od 1.6.2022 sa očakáva zvýšenie uvedených súm.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2022 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 eur za rok 2022 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 381,61 eur.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 20235,97 eur (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2022 je 4579,26 eur (21-násobok životného minima, ktoré je k 1.1.2022 vo výške 218,06 eur)

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20235,97 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

9638,25 eur – (základ dane : 4)

kde suma 9638,25 eur = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 38553 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 38553,01 eur (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4186,75 eur - vlastný príjem manželky

kde suma 4186,75 eur = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 38553,01 eur, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

13825 eur – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 13825 eur = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 55300 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 38553,01 eur.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 38553,01 eur.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3212,75 eura.

*

SADZBA DANE § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49790 eur.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2022 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 eur na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Hranica príjmu pre priznanie nároku v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 646 eur = 3876 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne počas roka 2022 je polovica minimálnej mzdy = 646 eur/2 = 323 eur.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 až 2021. Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 eur na jednu nehnuteľnosť.

*

DAŇ SA NEPLATÍ

Daň za rok 2022 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a),

 • ak za rok 2022 nepresiahne 17 eur alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 nepresiahnu 2289,63 eura.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 7931 eur (7 x 1133 eur).

Netýka sa to úrazového poistenia a netýka sa to ani zdravotného poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane (vyplatené v roku 2022) je stanovený na 67980 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2020 = 60 x 1133 eur).

*

ODVODOVÁ VÝNIMKA PRI ZAMESTNÁVANÍ DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátno-zamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2021, je suma 67% z 1092 eur, čo je suma 731,64 eur.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátno-zamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2022, je suma 67% z 1133 eur, čo je suma 759,11 eur.

Odvodová výnimka sa môže uplatňovať najdlhšie do 28. februára 2022.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 eur mesačne. Pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

SZČO

Od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur (12 x 546).

Od 1.7.2022 (od 1.10.2022 v prípade podania DP za rok 2021 po 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur (12 x 566,50 eura).

Minimálny vymeriavací základ je počas roka 2022 suma 566,50 eura.

Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne je 187,78 eura mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 79,31 eura, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 39,65 eura.

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 566,50 eura:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 24,92 eura
 • Starobné poistenie 18 %, min. 101,97 eura
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 33,99 eura
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 26,90 eura

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ 566,50 eura.

Rozpis poistného na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 566,50 eura:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 24,92 eura
 • Starobné poistenie 18 %, min. 101,97 eura
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 33,99 eura
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 11,33 eura
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 26,90 eura

*

SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2022 je suma 566,50 eura.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 79,31 eura, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je 39,65 eura.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 74,4987 eura.

Výpočet: 2 x 1133 eur = 2266 eur ... x 12 mesiacov = 27192 eur ... deleno 365 dní = 74,4987 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 74,4986 eura. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2022, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2266 eur.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2022, platí, že DVZ môže byť najviac suma 74,4987 eura.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2022 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1676,30 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 74,4987 x 30 dní)
 • 1732,10 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 74,4987 x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Tehotenské priznané v roku 2022 môže byť najmenej suma:  

 • 223,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 74,4987 eura x 30 dní)
 • 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 74,4987 eura x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2022 môže byť najviac suma:

 • 335,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 74,4987 eura x 30 dní)
 • 346,50 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 74,4987 eura x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1133/365 = 74,4987 eura.

Dávka v nezamestnanosti, ktorá je priznaná v období od 1.7.2021 do 30.6.2022, môže byť najviac suma:

 • 1117,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 74,4987 eura x 30 dní)
 • 1154,80 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2022 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1133 eur = 60 % z 13,0230 eur = 7,8138 eur.

Alebo inak povedané, v roku 2022 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 13,0230 eur.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2022

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2022 je 15,13 eur.

(V roku 2021 bola 14,2107 eura, ide o nárast o 6,5 %).

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

V roku 2022 sa dôchodky budú zvyšovať o 1,3 %.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.7.2021 do 30.6.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 261,70 eura (1,2-násobok životného minima 218,06 eura).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 5,5 %

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 •  508,90 eur

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2022 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2021.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2022 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Aktualizácia 13.3.2022

Rok 2022 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2022 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2022. Tá bude odhadom najviac 1322 eur na mesiac, resp. 16000 eur za rok 2022.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2021 bola 1211 eur, predpokladaný nárast max. o 10 % = 1332 eur x 12 mesiacov = približne 16000 eur.

Vymeriavací základ za rok 2022 by tak mal byť odhadom najmenej 3856 eur, resp. 322 eur mesačne.

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966 a neskôr

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966 a neskôr

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Príloha č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021:

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

334,30 eur

31

338,50 eur

32

342,70 eur

33

347,00 eur

34

351,20 eur

35

355,40 eur

36

359,60 eur

37

363,80 eur

38

368,00 eur

39

372,20 eur

40

378,50 eur

41

384,80 eur

42

391,10 eur

43

397,40 eur

44

403,70 eur

45

410,00 eur

46

416,30 eur

47

422,60 eur

48

428,90 eur

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

 • 280 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (350 eur dvojičky, 420 eur trojičky)
 • 383,80 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (479,80 eura dvojičky, 575,80 eura trojičky)

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 25,88 eura
 • 12,14 eura príplatok k prídavku na dieťa

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum platné od 1.7.2021 do 30.6.2022

 • plnoletá fyzická osoba: 218,06 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 151,12 eura
 • dieťa: 99,56 eura

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2021 do 30.6.2022, je 218,06 eura mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.1.2022 do 30.6.2022, určené nariadením vlády č. 268/2006 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2022.

Základné nepostihnuteľné sumy, § 1 nariadenia:

 • na povinného: 305,28 eura (140 % životného minima plnoletej FO)  ... zmena od 1.1.2022
 • na vyživovanú osobu: 76,32 eura (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 305,28 eura) ... zmena od 1.1.2022

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 305,28 eura (140 % životného minima plnoletej FO) ... zmena od 1.1.2022
 • na vyživovanú osobu: 152,64 eura (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 305,28 eura) ... zmena od 1.1.2022

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 91,58 eura (70 % z 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 60 % z 218,06 eura) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene
 • na vyživovanú osobu: 38,15 eura (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 218,06 eura) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 91,58 eura (70 % z 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 60 % z 218,06 eura) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene
 • na vyživovanú osobu: 76,32 eura (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 218,06 eura) ... zmena od 1.1.2022

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem zrážok výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 218,06 eura (100 % životného minima plnoletej FO)  ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene
 • na vyživovanú osobu: 54,51 eura (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 218,06 eura) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku, okrem zrážok výživného na maloleté dieťa, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 218,06 eura (100 % životného minima plnoletej FO)  ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene
 • na vyživovanú osobu: 109,03 eura (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 218,06 eura) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 109,03 eura (50 % životného minima plnoletej FO) ... od 1.1.2022 nedošlo k zmene

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 915,84 eura (300 % základnej sumy na povinného) ... zmena od 1.1.2022

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.