Zrušenie tzv. pandemickej PN

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Dňa 12.11.2021 NR SR schválila zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem iných zákonov sa týmto zákonom menia aj zákony č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Účinnosť novely je dňom vyhlásenia v Zbierke, teda od 15. novembra 2021.

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pribúda nový § 293fel, citujem:

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021,

a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,

b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je

  1. 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej nechopnosti,
  2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej nechopnosti.".

*

V zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pribúda nový § 13ba, citujem:

"V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti."

*

ČO ZNAMENALA PANDEMICKÁ PN

Najskôr si pripomeňme, že ako tzv. pandemická PN sa označovala situácia, kedy bol poistenec v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Slovom "pandemické (karanténne) nemocenské" teda označujeme nemocenské poskytované v čase mimoriadnej situácie, respektíve v čase núdzového stavu osobe, ktorá sa ocitla v karanténe, respektíve v izolácii.

Nárok na pandemické (karanténne) nemocenské mal poistenec (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, vyplácala ho Sociálna poisťovňa, a to od prvého dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Denný vymeriavací základ je zjednodušene povedané priemerná hrubá mzda pripadajúca na jeden kalendárny deň.

Naproti tomu napríklad pri štandardnej PN zamestnanca (pri ochorení vrátane ochorenia na COVID-19) vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne až od 11.-teho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých 10 dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ podľa zákona č. 462/2003 Z. z., prvé tri dni 25 % DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55 % DVZ.

*

ČO ZNAMENÁ ZRUŠENIE PANDEMICKEJ PN

Zrušenie tzv. pandemickej PN neznamená, že osoba v karanténe, ak je nemocensky poistená, zostane bez príjmu. 

Pri karanténe, ktorá začne po 30. novembri 2021 - teda začne od 1. decembra 2021 a neskôr - už nebude mať poistenec nárok na tzv. pandemické nemocenské, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri "štandardnej PN".

*

Zamestnanci

Zamestnancovi v karanténe bude od 1. do 10. dňa PN z dôvodu karantény zamestnávateľ vyplácať náhradu príjmu podľa zákona č 462/2003 Z. z. 

A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), od 4. do 10. dňa vo výške 55 % DVZ.

Ak by nebodaj karanténa trvala dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa bude zamestnancovi vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa vo výške 55 % DVZ.

*

SZČO a dobrovoľne poistené osoby

Povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe bude pri PN z dôvodu karantény od 1. dňa vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa.

A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % DVZ, od 4. dňa vo výške 55 % DVZ.

*

POSTUP PRI UPLATNENÍ NÁROKU NA NÁHRADU PRÍJMU/NEMOCENSKÉ

Poistenec (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba) by mal rešpektovať pokyny Sociálnej poisťovne, uvedené tu:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-pn-sa-konci--od-1-decembra-2021-ma-pocas-krizovej-situacie-poistenec-pri-karantene-ci-izolacii-v-suvislosti-s-covid-19-narok-na-nemocenske/48411s70031c

To znamená, na to, aby mu bola uznaná karanténa - dočasná práceneschopnosť - a aby mal nárok na náhradu príjmu (zamestnanec) a na nemocenské (SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), najskôr kontaktuje svojho lekára a to telefonicky, mailom alebo sms správou.

Jeho lekár na základe danej situácie a okolností a na základe aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva vyhodnotí, či sa na poistenca vzťahuje povinnosť karantény.

Vyhlášky ÚVZ SR nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_268.pdf  ... vyhláška ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf  ... vyhláška ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

*

Lekár na požiadanie poistenca vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie lekár zasiela do Sociálnej poisťovne. Zamestnanec má povinnosť o práceneschopnosti informovať svojho zamestnávateľa. Keďže je v karanténe, urobí tak telefonicky, mailom alebo sms správou, a po návrate z karantény na pracovisko odovzdá zamestnávateľovi potvrdenie od lekára.

*

Podľa pokynov Sociálnej poisťovne (viď link vyššie) v prípade PN z dôvodu karantény potvrdenej lekárom „na diaľku“ poistenec (SZČO, dobrovoľne poistená osoba) zasiela do Sociálnej poisťovne elektronickú žiadosť o dávku.

Počas prechodného obdobia sa používa aktuálny e-formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského. Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať. Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu.

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba by mali e-formulár vyplniť a zaslať bezodkladne po potvrdení karantény ošetrujúcim lekárom.

Zamestnanec vyplní a zašle e-formulár len ak im PN z dôvodu karantény/izolácie bude trvať viac ako 10 dní.

*

ZHRNUTIE

Pre samotných občanov sa v podstate mení len suma, ktorú budú poberať za prvé tri dni karantény. Bude nižšia, pretože už nebude 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), ale len 25 % denného vymeriavacieho základu.

Napríklad zamestnanec s hrubou mzdou 1200 eur mesačne dostal doteraz pri pandemickej PN (karanténe), ktorá trvala 10 dní, približne 216 eur. Po novom dostane približne 181 eur, teda o 35 eur menej. 

K zásadnej zmene však dochádza z pohľadu zamestnávateľov. Kým doteraz neboli pri karanténnych PN nijako zaťažovaní, pretože počas celej doby v karanténe zamestnancom vyplácala nemocenské Sociálna poisťovňa, "po novom" budú prvých 10 dní (teda prakticky celú dobu karantény) financovať zamestnancom oni, pretože budú zamestnancom vyplácať náhradu príjmu. Tak ako pri "obyčajnej" práceneschopnosti.

*

Aby vám nič na stránke neuniklo, odporúčam registráciu "OBSAH" alebo "PROFESIONÁL" tu: http://www.relia.sk/pristupy.aspx   

... info k možnostiam registrácií nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

... info o aktuálnych webinároch nájdete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.