Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Témy: čas skrátenej práce,pandémia,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Poznámka autora: Aktuálny výklad k zákonu o podpore v čase skrátenej práce nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=753

*

NRSR dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon").

Účinnosť zákona sa posunula na 1. marec 2022.

Zmyslom zákona je úprava poskytovania podpory v čase skrátenej práce („podpora“), na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľa spojených s vyplácaním náhrady mzdy počas prekážok v práci na strane zamestnávateľa, v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok (napr. udržať pracovné miesto zamestnanca, na ktorého bola vyplatená podpora, najmenej ďalšie 2 mesiace).

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

*

ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Zákonom sa v § 2 zavádza niekoľko nových pojmov, ktoré je potrebné na úvod vysvetliť.

Začneme od tých jednoduchších.

*

ZAMESTNANEC

Na účely zákona je zamestnancom fyzická osoba:

  • v pracovnom pomere (podľa Zákonníka práca ), bez rozdielu toho, či pracuje na plný alebo kratší pracovný čas, na dobu určitú alebo neurčitú atď.
  • v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa zákona o športe), ďalej budeme používať aj pojem "profišportovec".

Za zamestnanca sa na účely zákona považuje každý zamestnanec, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom pomere - má platnú pracovnú zmluvu (resp. má zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu), bez rozdielu, či ide o prácu na plný úväzok alebo na kratší pracovný čas.

Za zamestnanca na účely zákona sa považujú aj osoby, ktoré majú platnú pracovnú zmluvu ale sú napríklad:

  • dočasne práceneschopní - aj dlhodobo
  • na OČR - aj dlhodobo
  • na materskej alebo rodičovskej dovolenke
  • dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie
  • na neplatenom voľne
  • dočasne pridelení na výkon práce u iného zamestnávateľa

Zamestnávateľ tak musí počítať s tým, že pri skúmaní podmienky, aby najmenej 1/3 zamestnancov bola na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, musí do celkového počtu zamestnancov zahrnúť aj zamestnancov, ktorí síce majú platnú pracovnú zmluvu ale reálne u zamestnávateľa prácu nevykonávajú.

*

Zamestnanci v pracovnom pomere, ktorým bol priznaný dôchodok

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Pokiaľ má takáto fyzická osoba pracovný pomer, na účely zákona o podpore v čase skrátenej práce sa považuje za zamestnanca, zamestnávateľ môže pri splnení ďalších podmienok na takúto osobu poberať podporu a podľa zákona o sociálnom poistení za takúto osobu zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory.

*

PRACOVNÝ VZŤAH

Pracovným vzťahom sa rozumie:

  • pracovný pomer
  • právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

*

ZAMESTNÁVATEĽ

Na účely zákona je zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom na účely sociálneho poistenia.

Poznámka. Povinnosť zápisu zamestnávateľa do registra partnerov verejného sektora sa pri poskytovaní podpory v čase skrátenej práce nesleduje.

*

ČASŤ ZAMESTNÁVATEĽA

Na účely zákona je časťou zamestnávateľa organizačná zložka (napr. stredisko) alebo prevádzkareň (viď živnostenský zákon).

*

OBMEDZENIE ČINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Obmedzením činnosti zamestnávateľa sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (= organizačná zložka, prevádzkareň prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Inými slovami, je to stav, kedy najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa alebo najmenej 1/3 zamestnancov z celkového počtu zamestnancov organizačnej zložky/prevádzky je na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10% ustanoveného (nie svojho!) týždenného pracovného času.

V prípade profišportovcov sa podľa nového § 37 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe určí ustanovený týždenný pracovný čas športovca na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce ako rozdiel 168 hodín (= 7 x 24 hodín) a súčtu hodín nepretržitého odpočinku v rámci jedného týždňa.

*

Pri posudzovaní, či došlo u zamestnávateľa k obmedzeniu činnosti - a teda či má zamestnávateľ právo žiadať o podporu v čase skrátenej práce - je dôležité správne určiť celkový počet zamestnancov (viď definíciu pojmu "zamestnanec" vyššie) a určiť, či najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov bola na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10% ustanoveného pracovného času.

S tým je spojených niekoľko problémov a otázok, ktoré "úvodná verzia zákona" nerieši a zrejme budú v blízkej budúcnosti "ako problémy, ktoré priniesla prax" vyriešené novelizáciami.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.