ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Na úvod pripomeňme, že výsledky všetkých výpočtov sa už od roku 2020 zaokrúhľujú matematicky, čo sa, samozrejme, týka aj výpočtov v ročnom zúčtovaní za rok 2021.

Zamestnávateľ v súlade so štruktúrou tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" postupuje nasledovne:

Spočíta úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi u zamestnávateľa za daný rok (vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka zdaňovacie obdobie) v peňažnej i nepeňažnej podobe. Nezapočítava príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. K príjmom u samotného zamestnávateľa sa pripočítajú príjmy dosiahnuté u iných zamestnávateľov z potvrdení od iných zamestnávateľov.

Uvedie a odpočíta odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne a zdravotné poistenie (za výpočet odvodov zamestnanca je podľa príslušných predpisov znova zodpovedný zamestnávateľ), a to jednak odvody u samotného zamestnávateľa, ale aj odvody u iných zamestnávateľov uvedené v potvrdeniach. Odpočítajú sa aj odvody, ktoré zamestnanec zaplatil sám a uviedol ich v súlade so zákonom v "Žiadosti".

Uvedie a odpočíta zamestnancom uplatnené nezdaniteľné časti:

  • na daňovníka,
  • na manželku (manžela),
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Výsledkom je zdaniteľná mzda, z ktorej sa vypočíta daň.

Daň je

  • 19 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima vrátane ... pre rok 2021 je táto hranica daná ako 37981,94 eura,
  • 25 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, teda sumu 37981,94 eura.

Vypočítaná daň sa už od roka 2020 zaokrúhľuje na celé eurocenty matematicky.

V hypotetickom prípade sa namiesto dane vypočíta zamestnanecká prémia.

Určí sa nárok na daňový bonus na deti (§ 33), a to v závislosti od toho, či si ho zamestnanec uplatnil a v súlade so zákonom preukázal, podľa počtu detí a výšky zdaniteľného príjmu za daný rok.

Daňový bonus sa uplatní len vtedy, ak úhrn zdaniteľných príjmov za daný rok je najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy - za rok 2021 najmenej 3738 eur.

Ak podmienka výšky príjmu za celý rok nie je splnená, ale zamestnancovi bol počas roka pri výpočte preddavkov na daň korektne vyplatený daňový bonus (v danom mesiaci bol jeho zdaniteľný príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy), nárok na vyplatený daňový bonus mu zostáva.

Ďalej sa uvedie suma počas roka vyplateného daňového bonusu a určí sa rozdiel: buď daňový bonus na vyplatenie (doplatenie), alebo naopak - daňový bonus na vybratie od zamestnanca, ak bol daňový bonus vyplatený nesprávne.

Vypočítaná daň sa upraví o vyplácaný (resp. vybratý) daňový bonus na deti.

Určí sa daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a).

Uvedie sa suma zrazených preddavkov vrátane preddavkov zrazených u iných zamestnávateľov (z potvrdení od iných zamestnávateľov).

Napokon sa z vyššie uvedených veličín spočíta výsledná suma daňového nedoplatku, respektíve preplatku.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.