Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Témy: sociálne poistenie,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2022

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa výška mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 určuje ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2020.

Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Minimálna mzda na rok 2022 tak je 57 % zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Pre rok 2022 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

V prípade zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

  • 3,833 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
  • 3,961 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 646 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,713 eura x 40/38,75  ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,713 eura x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2022

Najskôr citácia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety."

*

Napríklad pre 2. stupeň náročnosti práce je suma minimálneho mzdového nároku na rok 2022 daná ako 762 eur a určí sa takto:

  1. Súčin mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy pre 2. stupeň je 580 x 1,2 = 696 eur.
  2. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2020 bola 580 eur. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2022 je 646 eur. Rozdiel je 66 eur.
  3. Súčet A + B = 696 + 66 = 762 eur.

Inými slovami, sumu minimálneho mzdového nároku pre nejaký stupeň náročnosti práce na príslušný rok určíme takto:

  • k sume minimálneho mzdového nároku pre daný stupeň náročnosti práce platnej na rok 2020 ...
  • ... sa pripočíta suma, o ktorú je minimálna mzda na príslušný rok vyššia ako minimálna mzda určená na rok 2020 (čo bola suma 580 eur).

Alebo:

Minimálne mzdové nároky na nejaký rok sa navýšia oproti roku 2020 o tú istú sumu, o akú sa oproti roku 2020 navýši minimálna mzda. To jednoducho znamená, že sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022 sa zvýšia oproti roku 2020 o 66 eur.

Sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022:

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

646

3,713

3,833

3,961

2.

696

762

4,379

4,520

4,671

3.

812

878

5,046

5,209

5,382

4.

928

994

5,713

5,897

6,094

5.

1044

1110

6,379

6,585

6,804

6.

1160

1226

7,046

7,273

7,516

*

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t = 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t = Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t = Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

Pozor na pracovno-právny priemer vypočítaný za IV. štvrťrok 2021 a použitý počas prvého štvrťroka 2022! Musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov platných pre rok 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.