Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,paušálne výdavky,SZČO

*

§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) označujeme za SZČO osobu, ktorá má príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Čiže sú to osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ...

 • 1 písm. a): z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • 1 písm. b): zo živnosti,
 • 1 písm. c): z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori,
 • 1 písm. d): spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti,
 • 2 písm. a): z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
 • 2 písm. b): z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP,
 • 2 písm. c): z činností znalcov, tlmočníkov, prekladateľov,
 • 2 písm. d): z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia,
 • 2 písm. e): z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

*

Paušálne výdavky

Pri podávaní daňového priznania si SZČO môže uplatniť a od príjmov si odpočítať:

 • skutočné, preukázateľné daňové výdavky alebo
 • paušálne výdavky plus zaplatené poistné na sociálne poistenie (vrátane časti zaplatenej ako povinný príspevok do II. piliera, ak je sporiteľom) a zdravotné poistenie.

Podmienkou na uplatnenie paušálnych výdavkov je, aby SZČO nebola v príslušnom kalendárnom roku celý rok platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ak bola platiteľom DPH len časť kalendárneho roka, paušálne výdavky si uplatniť môže.

Podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa SZČO stane platiteľom DPH vtedy, ak má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike, alebo sa v SR obvykle zdržiava, ak dosiahla za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat (brutto príjem) 49790 eur.

SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je povinná viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, teda evidenciu:

 • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • o zásobách a pohľadávkach.

Od roku 2017 sa paušálne výdavky zvýšili z pôvodných 40 % z úhrnu príjmov na 60 % z úhrnu príjmov a ich maximálna výška sa zvýšila z pôvodných 12 x 420 = 5040 eur za rok na 20000 eur za rok. A tak to bude platiť aj v daňovom priznaní za rok 2022.

Od 1.1.2017 platia nasledujúce pravidlá pre paušálne výdavky:

 • paušálne výdavky sú 60 % z úhrnu príjmov SZČO,
 • maximálna výška paušálnych výdavkov je 20000 eur ročne,
 • maximálna suma 20000 eur nezávisí od počtu mesiacov podnikania,
 • maximálna suma sa osobitne uplatňuje pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Príklad

Pán Belo si založil živnosť v auguste 2022. V roku 2022 mal zo živnosti príjem 15000 eur. Súčasne mal v roku 2022 príjem z autorských licenčných zmlúv (ako autor softvéru) vo výške 20000 eur.

V daňovom priznaní za rok 2022 sa pán Belo rozhodne uplatniť paušálne výdavky.

Príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP – na živnosť – je vo výške 15000 eur. Paušálne výdavky budú 60 % z 15000 eur = 9000 eur.

Príjem podľa § 6 ods. 4 ZDP – z autorských licenčných zmlúv – je vo výške 20000 eur. Paušálne výdavky budú 60 % z 20000 eur = 12000 eur.

*

Na príklade pána Bela vidíme, že:

 • maximálna výška paušálnych výdavkov nie je redukovaná podľa počtu mesiacov podnikania,
 • v súčte si pán Belo uplatnil paušálne výdavky až 21000 eur, pretože maximálna výška paušálnych výdavkov 20000 eur sa posudzuje osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode