Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,SZČO

*

Podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP): SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov vekua v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP  (okrem  fyzickej  osoby,  ktorá  má podľa  zmluvy  o  výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím).

Definícia SZČO podľa zákona o sociálnom poistení je tak temer zhodná s definíciou SZČO podľa zákona o dani z príjmov, rozdiely sú dva:

1. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ŤZP osobám.

*

Kedy je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni

Kľúčová vec. Nie každá osoba, ktorú označujeme ako SZČO musí, byť poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (viď § 14, 15 a 21 ZSP) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z jej činnosti za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Pritom je jedno, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka – rozhodujúca je len a len suma príjmu.

Konkrétne to za posledné roky znamená:

  • od 1.7.2019 (1.10.2019) do 30.6.2020 (31.1.2021) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2018 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5724 eur (5724 = 12 x 477)
  • od 1.7.2020 (1.2.2021) do 30.6.2021 (30.9.2021) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali príjem za rok 2019 vyšší ako 6078 eur (6078 = 12 x 506,50)
  • od 1.7.2021 (1.10.2021) do 30.6.2022 (30.9.2022) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali príjem za rok 2020 vyšší ako 6552 eur (6552 = 12 x 546)
  • od 1.7.2022 (1.10.2022) do 30.6.2023 (30.9.2023) budú povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré budú mať príjem za rok 2021 vyšší ako 6798 eur (6798 = 12 x 566,50).

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO, posudzuje sa brutto príjem v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Nie je pritom dôležité to, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne príslušnú sumu, SZČO je od 1.7. (prípadne od 1.10., pozrite ďalej) daného roka povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje príslušnú sumu alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7. (1.10.) daného roka nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Zdôraznime ešte raz – podstatný je brutto príjem v daňovom priznaní za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2. Nie je dôležitý základ dane po odpočítaní výdavkov, ale príjem. Nie je dôležitý príjem podľa iných paragrafov zákona o dani z príjmov. Neprihliada sa teda na prípadný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), príjem z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP), príjem z autorských licenčných zmlúv (§ 6 ods. 4 ZDP), príjem z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), príjem ostatný (§ 8 ZDP), príjem zdanený zrážkovou daňou neuvedený v daňovom priznaní (§ 43 ZDP) a, samozrejme, neprihliada sa na príjmy oslobodené od dane, resp. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku za roky 2004 až 2016).

Osobitne treba zdôrazniť, že príspevky "Prvá pomoc" sú od dane oslobodené. To znamená, že ich výška nie je rozhodujúca pri posudzovaní, či bude SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode