Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,SZČO,zdravotné poistenie

*

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP), SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 ZZP, alebo má príjem z tejto činnosti. Čiže vykonáva činnosť, resp. má príjmy z činností, ktoré sú zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, avšak okrem činnosti osobného asistenta.

Rovnako ako pri zákone o sociálnom poistení je definícia SZČO podľa zákona o zdravotnom poistení temer zhodná s definíciou SZČO podľa zákona o dani z príjmov a sú tu tie isté dva rozdiely:

1. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ŤZP osobám.

*

Pri platení poistného sú však veľké rozdiely oproti zákonu o sociálnom poistení.

Ak fyzická osoba získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z takejto činnosti, napr. umelci, autori s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, musí sa od prvého dňa vykonávania činnosti  prihlásiť ako SZČO v zdravotnej poisťovni (lehota na prihlásenie je podľa § 23 ZZP 8 kalendárnych dní), resp. na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie a v závislosti od ďalších okolností – pozrite ďalej - platiť preddavky na poistné – a po skončení roka na základe ročného zúčtovania potenciálne zaplatiť poistné, respektíve nedoplatok na poistnom.

Pripomeňme, že podľa zákona o sociálnom poistení SZČO neplatí poistné hneď ale sa „čaká“ na daňové priznanie a povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne závisí až od výšky príjmu v daňovom priznaní (pozrite predchádzajúcu kapitolu).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode