Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podľa § 52zi ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), podiel na zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobia, ktoré začali do 31. decembra 2003 zo zdroja na území SR, vyplatený od 1.1.2017, je zdaniteľný príjem.

Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Poistné na zdravotné poistenie sa preto neplatí z podielov na zisku dosiahnutých v účtovných obdobiach, ktoré začali pred 1.1.2011.

U fyzickej osoby - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) sa podiely na zisku zdania pri výplate zrážkovou daňou podľa § 43. Zodpovednosť za zdanenie má spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca.

Sadzba dane je 7%.

U fyzickej osoby - daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) sa podiely na zisku zdania rovnako ako pri rezidentovi, teda pri výplate zrážkovou daňou so sadzbou 7 % alebo (teoreticky) vo výške podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak je nižšia ako 7 %. Pretože všetky tieto zmluvy definujú sadzbu dane vyššiu ako 7 %, v praxi sa vždy použije sadzba 7 %.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode