"Prvá pomoc" za november 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2022

*

Projekt "Prvá pomoc" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR (www.upsvar.sk) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V čase písania tohto textu začiatkom februára 2022 bolo známe, že projekt "Prvá pomoc" pobeží do konca februára 2022. Od marca 2022 by mal nahradiť opatrenia "Prvej pomoci", ktoré sú určené zamestnávateľom, nový nástroj pomoci, a to zákon o podpore v čase skrátenej práce.

Dá sa predpokladať, že opatrenia "Prvej pomoci" určené pre SZČO budú pokračovať aj v marci 2022 a v ďalších mesiacoch, a to dovtedy, pokiaľ bude trvať ekonomická kríza spojená s epidémiou COVID-19.

*

Uznesenia vlády

Podmienky a pravidlá "Prvej pomoci" určuje svojimi uzneseniami Vláda SR na návrh ministerstva práce. Poslednými známymi uzneseniami v čase písania tohto textu bolo uznesenie vlády č. 782 zo dňa 22. decembra 2021, ktorým sa za mesiac december 2021 znova spúšťa opatrenie 3B. Na rokovaní vlády dňa 19. januára 2021 vláda rozhodla uznesením č. 56/2022, že  "Prvá pomoc" pokračuje za mesiace január a február 2022 v rovnakej podobe ako za december 2022, teda vrátane opatrenia č. 3B.

*

Aktualizácie

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. decembra 2021 má označenie č. 22B a bola zverejnená s dátumom 1.1.2022.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. januára 2022 má označnenie č. 23B bola zverejnená 1. februára 2022.

Príspevky podľa opatrenia č. 3B môžu za mesiace december 2021, január a február 2022 čerpať zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú na konci príslušného mesiaca najviac 49 zamestnancov v pracovnom pomere a majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej 40 %.

*

ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Cieľom príspevkov pre zamestnávateľov je pomôcť im v čase ekonomickej krízy, poklesu tržieb a nedostatku práce udržať pracovné miesta a predísť tak prepúšťaniu. Každé z opatrení je preto naviazané na konkrétnych zamestnancov a príspevok na zamestnanca je možné čerpať len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky (zamestnanec je v pracovnom pomere, zamestnávateľ sa zaväzuje, že mu po skončení čerpania príspevku dá výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca atď.).

Zamestnávateľom sú určené tri opatrenia - opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B.

Od októbra 2021 môžu žiadať o príspevky zamestnávatelia, ktorí vznikli a začali činnosť najneskôr k 1.10.2021.

*

OPATRENIA Č. 1 a Č. 3A

Pri týchto opatreniach poberajú zamestnávatelia príspevok na zamestnancov, ktorí boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu núdzového stavu, mimoriadnej situácie a dôsledkov s tým spojených.

Pokiaľ ide o čerpanie za mesiace november 2021 až február 2022, rozdiel medzi príspevkami z opatrenia č. 1 a č. 3A nie je žiaden.

O príspevky z opatrenia č. 1 môžu žiadať zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), prípadne rozhodnutia iného príslušného orgánu (napr. regionálne úrady verejného zdravotníctva). Príspevok sa vypláca na zamestnancov, ktorí pracujú v takýchto prevádzkach a boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

O príspevky z opatrenia č. 3A môžu žiadať zamestnávatelia aj bez toho, aby museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe opatrení ÚVZ SR alebo iných orgánov. Stačí, ak mali v príslušnom mesiaci zamestnancov, ktorí boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu núdzového stavu, mimoriadnej situácie a dôsledkov s tým spojených.

*

Mesiace november 2021 až február 2022

Pri opatrení č. 1 a rovnako pri opatrení č. 3A platí, že príspevok je vo výške 80 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Cena práce = náhrada mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa (tie sú obvykle 35,2 %).

Pritom sa predpokladá, že náhrada mzdy je vyplatená v súlade s § 142 ods. 4, resp. § 250b ods. 8 Zákonníka práce ako 80 % priemerného zárobku zamestnanca, súčasne najmenej vo výške minimálnej mzdy, teda 3,58 eura/hodina (od 1.1.2022 najmenej 3,713 eura/hodina), respektíve vo výške dohodnutej so zástupcami zamestnancov.

Príspevok na jedného zamestnanca je najviac 1100 eur.

Príklad

Zamestnanec bol počas mesiaca december 2021 spolu 100 hodín na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Jeho priemerný hodinový zárobok, ktorý bol zistený po 3. štvrťroku 2021, je 5 eur/hodina.

Zamestnávateľ si za mesiac december 2021 uplatňoval "Prvú pomoc", opatrenie č. 3A.

Do výkazu zadal meno zamestnanca, sumu priemerného zárobku 5 eur/hodina, 100 hodín na prekážkach v práci a sadzbu odvodov zamestnávateľa 35,2 %.

Príspevok = 80 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážky x sadzba odvodov zamestnávateľa x 80 % = ...

... = 80 % z 5 eur/hodina x 100 hodín x 1,352 x 80 % = 400 x 1,352 x 80 % = 540,80 eura (cena práce) x 80 % = 432,64 eura

*

V pokračovaní článku sa dozviete: Opatrenie č. 3B, podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnávateľ a jednotliví zamestnanci, opatrenia pre SZČO...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.