Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Témy: Daňové a odvodové tipy,pandémia,zákon o službách zamestnanosti

*

Cieľom príspevkov pre zamestnávateľov je pomôcť im v čase ekonomickej krízy, poklesu tržieb a nedostatku práce udržať pracovné miesta a predísť tak prepúšťaniu. Každé z opatrení je preto naviazané na konkrétnych zamestnancov a príspevok na zamestnanca je možné čerpať len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky (zamestnanec je v pracovnom pomere, zamestnávateľ sa zaväzuje, že mu po skončení čerpania príspevku dá výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca atď.).

Zamestnávateľom sú určené tri opatrenia - opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B.

Od októbra 2021 môžu žiadať o príspevky zamestnávatelia, ktorí vznikli a začali činnosť najneskôr k 1.10.2021.

*

OPATRENIA Č. 1 A Č. 3A

Pri týchto opatreniach poberajú zamestnávatelia príspevok na zamestnancov, ktorí boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu núdzového stavu, mimoriadnej situácie a dôsledkov s tým spojených.

Rozdiel medzi príspevkami z opatrenia č. 1 a č. 3A, pokiaľ ide o čerpanie za mesiace november, december 2021, január a február 2022 nie je žiadny.

O príspevky z opatrenia č. 1 môžu žiadať zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), prípadne rozhodnutia iného príslušného orgánu (napr. regionálne úrady verejného zdravotníctva). Príspevok sa vypláca na zamestnancov, ktorí pracujú na takýchto prevádzkach a boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

O príspevky z opatrenia č. 3A môžu žiadať zamestnávatelia aj bez toho, aby museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe opatrení ÚVZ SR alebo iných orgánov. Stačí, ak mali v príslušnom mesiaci zamestnancov, ktorí boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, z dôvodu núdzového stavu, mimoriadnej situácie a dôsledkov s tým spojených.

*

Mesiace november 2021 až február 2022

Pri opatrení č. 1 a rovnako pri opatrení č. 3A platí, že príspevok je vo výške 80 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Cena práce = náhrada mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa (tie sú obvykle 35,2 %).

Pritom sa predpokladá, že náhrada mzdy je vyplatená v súlade s § 142 ods. 4, resp. § 250b ods. 8 Zákonníka práce ako 80 % priemerného zárobku zamestnanca, súčasne najmenej vo výške minimálnej mzdy, teda 3,58 eura/hodina (od 1.1.2022 najmenej 3,713 eura/hodina), respektíve vo výške dohodnutej so zástupcami zamestnancov.

Príspevok na jedného zamestnanca je najviac 1100 eur.

Príklad

Zamestnanec bol počas mesiaca december 2021 spolu 100 hodín na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený po 3. štvrťroku 2021 je 5 eur/hodina.

Zamestnávateľ si za mesiac december 2021 uplatňoval "Prvú pomoc", opatrenie č. 3A.

Do výkazu zadal meno zamestnanca, sumu priemerného zárobku 5 eur/hodina, 100 hodín na prekážkach v práci a sadzbu odvodov zamestnávateľa 35,2 %.

Príspevok = 80 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážky x sadzba odvodov zamestnávateľa x 80 % = ...

... = 80 % z 5 eur/hodina x 100 hodín x 1,352 x 80 % = 400 x 1,352 x 80 % = 540,80 eura (cena práce) x 80 % = 432,64 eura

*

OPATRENIE Č. 3B

Opatrenie č. 3B bolo pozastavené za mesiace júl až november 2021. Za december 2021, január a február 2022 sa znova vypláca.

Príspevky z opatrenia č. 3B môžu za mesiac december 2021 čerpať zamestnávatelia, ktorí k 31.12.2021 zamestnávajú najviac 49 zamestnancov v pracovnom pomere a ktorí majú za december 2021 pokles tržieb najmenej 40 %.

Do celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere sa na tento účel započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere bez ohľadu na rozsah úväzku.

Zamestnanec v pracovnom pomere dohodnutom na kratší pracovný čas sa započítava ako jeden zamestnanec.

Zamestnávateľ dostane na jedného zamestnanca v pracovnom pomere príspevok:

  • 450 eur ... pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 %
  • 630 eur ... pri poklese tržieb od 60 % do 79,99 %
  • 810 eur ... pri poklese tržieb od 80 %

Súčasne platí, že príspevok je najviac vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca (hrubý príjem zamestnanca + odvody zamestnávateľa).

Zamestnávateľ dostane príspevok z opatrenia č. 3B na každého zamestnanca v  pracovnom pomere, avšak okremzamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho mesačného fondu pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN, OČR, materskú alebo rodičovskú dovolenku, "paragrafy" alebo neplatené voľno) alebo dovolenku.

*

Striedanie, respektíve súbeh opatrení

Zamestnávateľ môže v jednotlivých mesiacoch striedať opatrenia č. 1, č. 3A alebo č. 3B (pokiaľ nie je pozastavené) tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.

Napríklad, ak za mesiac november 2021 zamestnávateľ využil opatrenie č. 3A, za december 2021 môže využiť opatrenie č. 3B a nemusí na úrad práce predkladať novú žiadosť. A v januári 2022 sa môže vrátiť k opatreniu č. 3A.

Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si v rámci mesiaca december 2021 na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 3A a na ďalšiu časť prevádzok si uplatní opatrenie č. 3B.

V prípade uplatnenia viacerých opatrení v tom istom mesiaci sa pokles tržieb pri opatrení č. 3B posudzuje za celého zamestnávateľa.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode