Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

Témy: Daňové a odvodové tipy,pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Cieľom príspevkov pre SZČO je podpora v čase ekonomickej krízy, a to v období, kedy majú uzavreté alebo obmedzené ich prevádzky a majú pokles príjmov.

Pre SZČO sú určené opatrenia č. 2, opatrenie č. 4A a opatrenie č. 4B.

Od októbra 2021 môžu príspevky čerpať aj SZČO, ktoré vznikli a začali vykonávať činnosť najneskôr od 1.10.2021.

*

OPATRENIE Č. 2

Výška príspevku závisí od poklesu tržieb SZČO v príslušnom mesiaci.

Príspevok za mesiace november 2021 až február 2022:

 • 270 eur pri poklese tržieb o 20,00 % až 39,99 %
 • 450 eur pri poklese tržieb o 40,00 % až 59,99 %
 • 630 eur pri poklese tržieb o 60,00 % až 79,99 %
 • 810 eur pri poklese tržieb o 80,00 % a viac

*

Nárok na príspevok z opatrenia č. 2 majú SZČO, ktoré:

 • sú nemocensky a dôchodkovo poistené (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni alebo majú tzv. odvodové prázdniny,
 • naďalej podnikajú (napr. ak majú živnosť, nezrušili ju ani nepozastavili) a
 • majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20 %,
 • k poklesu tržieb došlo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Príspevok podľa opatrenia č. 2 môže čerpať aj SZČO, ktorá:

 • má príjem na dohodu (o vykonaní práce, o pracovnej činnosti...),
 • poberá dôchodok (starobný, invalidný, vdovecký a pod.),
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac, musí však pri kontrole vedieť preukázať, že k poklesu tržieb došlo v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a nie z dôvodu celý mesiac trvajúcej PN, OČR, starostlivosti o dieťa...),
 • študuje.

Pritom sa príspevok nezníži o výšku príjmu z dohody, o sumu dôchodku ani inej dávky.

SZČO môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 2 aj v prípade, ak má súčasne pracovný pomer. V takomto prípade sa však príspevok zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má SZČO vyplatený z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

*

OPATRENIE Č. 4A

Príspevok za mesiace november 2021 až február 2022 je 315 eur.

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré majú v príslušnom mesiaci nulovú tržbu.

Nárok na príspevok z opatrenia č. 4A majú SZČO, ktoré:

 • nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni a nevzťahujú sa na ne ani tzv. odvodové prázdniny,
 • naďalej podnikajú (napr. ak majú živnosť, oficiálne ju nezrušili ani nepozastavili),
 • nemajú z podnikania v mesiaci, za ktorý si uplatňujú príspevok, žiaden príjem,
 • nemajú ani žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti - okrem výnimiek, viď ďalej.

Príspevok sa neposkytuje SZČO, ktorej bola za príslušný mesiac poskytnutá SOS dotácia.

SZČO nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A, ak má iné príjmy, napríklad príjem z odmeny konateľa, spoločníka, člena dozornej rady, poslanca miestneho zastupiteľstva, zmluvy o činnosti športového odborníka, z prenájmu nehnuteľností, z autorských licenčných zmlúv...

SZČO nemá nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A, ak poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Naopak, SZČO má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A, ak poberá materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

SZČO môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 4A aj vtedy, ak má súčasne:

 • pracovný pomer,
 • dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov),
 • invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %,

... v takom prípade sa však príspevok zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má z pracovného pomeru/dohody, alebo o výšku invalidného dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode