Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Témy: Daňové a odvodové tipy,pandémia,sociálne poistenie,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Jednou z podmienok, ktorú musí SZČO splniť pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2, je, aby bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni alebo aby mala tzv. odvodové prázdniny.

To platí aj pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc" na konci roka 2021 a na začiatku roka 2022.

*

POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Nárok na príspevok z opatrenia č. 2 za mesiace október až december 2021 majú SZČO, ktorým:

 • po 1.10.2021 pokračuje povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni alebo
 • od 1.10.2021 vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni (ak podali daňové priznanie za rok 2020 v odloženom termíne po 31.3.2021 a ich brutto príjem z podnikania presiahol hranicu 6552 eur, ktorá je potrebná pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni).

*

ODVODOVÉ PRÁZDNINY

SZČO má tzv. odvodové prázdniny a má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2 za mesiace október až december 2021 a za prvé mesiace roka 2022, ak začala podnikať v roku 2021.

Takto definované odvodové prázdniny sa týkajú aj takých SZČO, ktoré už podnikali v minulosti a podnikanie ukončili alebo pozastavili, pričom v roku 2020 alebo v roku 2021 začali znova podnikať, avšak s tým, že podľa zákona o sociálnom poistení u nich v momente nového začiatku podnikania, respektíve obnovenia živnosti po pozastavení nebolo možné posúdiť, či sú, alebo nie sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni.

Pozor, SZČO, ktorá začala podnikať v roku 2020 a daňové priznanie podávala v riadnom termíne do 31. marca 2021, mala odvodové prázdniny od začatia podnikania do 30. júna 2021, teda až do posúdenia vzniku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k 1.7.2021.

Po 1.7.2021 takáto SZČO už odvodové prázdniny nemá a ak jej od 1.7.2021 nevzniklo povinné poistenie a ani sa najneskôr od 16. júla 2021 neprihlásila na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, nemá od júla 2021 nárok na príspevky z opatrenia č. 2. Nárok na príspevky z opatrenia č. 2 mala poslednýkrát za mesiac jún 2021.

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Už od decembra 2020 platí pravidlo, že príspevky z opatrenia č. 2 môžu čerpať aj SZČO, ak sú dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni najmenej polovicu kalendárneho mesiaca, za ktorý chcú čerpať príspevok a dobrovoľné poistenie im naďalej trvá (teda trvá pri podaní žiadosti/výkazu).

SZČO, na ktorú sa od 1.7.2021 nevzťahujú odvodové prázdniny a ktorá nemá od 1.7.2021 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v SP, tak mohla získať príspevok z opatrenia č. 2 za mesiac júl 2021 a ďalšie mesiace, ak sa najneskôr od 16. júla 2021 prihlásila v SP na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Obdobne platí, že SZČO, na ktorú sa od 1.10.2021 nevzťahujú odvodové prázdniny a ktorá nemá od 1.10.2021 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v SP, tak mohla získať príspevok z opatrenia č. 2 za mesiace október až december 2021, ak sa najneskôr od 16. októbra 2021 prihlásila v SP na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Príklad

Pani Jarmila je kaderníčka, živnosť má od roku 2020. Od vzniku živnosti povinne poistená v SP nebola a nebola v SP ani dobrovoľne poistená. Pretože začala podnikať až v roku 2020, vzťahovali sa na ňu tzv. odvodové prázdniny a mala nárok na príspevok "Prvá pomoc" podľa opatrenia č. 2. až do júna 2021.

Pani Jarmila podala daňové priznanie za rok 2020 v marci 2021. Jej brutto príjem z podnikania nepresiahol hranicu (6552 eur) potrebnú pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni a od 1.7.2021 tak naďalej nie je povinne poistená v SP.

Podľa pravidiel "Prvej pomoci" jej však k 30.6.2021 skončili tzv. odvodové prázdniny.

Pani Jarmila sa od 16. júla 2021 prihlásila v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie. Za mesiac júl 2021 a nasledujúce mesiace tak má nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2 (samozrejme, ak spĺňa ostatné podmienky a má pokles tržieb najmenej o 20 %). Pozor, pokiaľ čerpá príspevky z opatrenia č. 2, nesmie sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť.

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE V ROKU 2022

Dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba si určuje sama vymeriavací základ. V roku 2022 musí byť vymeriavací základ najmenej 566,50 eura.

Poistné je 33,15 % zo zvoleného vymeriavacieho základu.

Pri vymeriavacom základe 566,50 eura (za celé mesiace roka 2022) je poistné 187,78 eura.

Technická poznámka: Poistné sa počíta postupne za jednotlivé fondy a jednotlivé čiastkové sumy sa zaokrúhľujú na celé eurocenty nadol.

*

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, postupuje sa podľa § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení.

Napríklad, pri dobrovoľnom poistení od 16. januára 2022 z mesačného vymeriavacieho základu 566,50 eura je metodicky správny výpočet poistného za január 2022:

Vymeriavací základ pripadaúci na jeden deň = 566,50 eura deleno 31 dní = 18,27 eura (v prípade potreby sa zaokrúhľuje na celé centy nadol)

Vymeriavací základ pripadajúci na 16 dní od 16.1. do 31.1. vrátane = 18,27 eura x 16 dní = 292,32 eura

 • Nemocenské poistenie 4,4 % z 292,32 eura = 12,86 eura (v prípade potreby sa vypočítané poistné zaokrúhľuje na celé centy nadol)
 • Starobné poistenie 18 % z 292,32 eura = 52,61 eura
 • Invalidné poistenie 6 % z 292,32 eura = 17,53 eura
 • Rezervný fond 4,75 % z 292,32 eura = 13,88 eura

Spolu je poistné 96,88 eura.

*

KTO SA MÔŽE A KTO SA NEMÔŽE PRIHLÁSIŤ NA DOBROVOĽNÉ POISTENIE

Podľa zákona o sociálnom poistení dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba:

 • po dovŕšení 16 rokov veku,
 • ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť aj osoba, ktorá spĺňa horeuvedené podmienky, ak je súčasne povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, resp. je to osoba, za ktorú platí dôchodkové poistenie štát (napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov), alebo je invalidná, alebo ak poberá riadny starobný dôchodok.

*

Väčší problém však je s možnosťou prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Podľa zákona o sociálnom poistení dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba:

 • po dovŕšení 16 rokov veku,
 • ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • nie je povinne nemocensky poistená (teda buď nie je vôbec povinne poistená podľa zákona o sociálnom poistení, alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie podľa § 26 zákona o sociálnom poistení),
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok,
 • nemá priznaný starobný dôchodok,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
 • je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Tu treba zdôrazniť, že dobrovoľne nemocensky poistená nemôže byť osoba, ktorá už je povinne nemocensky poistená.

To znamená, že SZČO, ktorá síce nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená ako SZČO, ale je povinne nemocensky poistená ako zamestnanec (má pracovnú zmluvu (napr. na čiastočný úväzok) alebo má dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom), nemôže sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a preto týmto spôsobom nemôže získať nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2. Ak má záujem prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie, musí najskôr ukončiť činnosť zamestnanca (ukončiť pracovný pomer, dohodu...).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode