Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Vo všetkých príkladoch uvažujeme o zamestnávateľoch, ktorí za mesiac marec 2022 žiadajú o podporu v čase skrátenej práce.

Predpokladáme, že mimoriadna situácia bude trvať aj po 1. marci 2022.

Všetci zamestnávatelia budú mať ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory odvedené poistné na sociálne poistenie za celé obdobie od 1. marca 2020 až do 28. februára 2022.

Ani jeden zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Všetci zamestnávatelia majú uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. Prípadne majú súhlas rozhodcu podľa § 142a Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Všetci zamestnávatelia požiadali o poskytnutie podpory za mesiac marec 2022 na príslušnom úrade práce najneskôrdo 30. apríla 2022.

V príkladoch nás bude v prvom rade zaujímať, či budú zamestnávatelia spĺňať podmienku, že najmenej 1/3 ich zamestnancov bola v apríli 2022 na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Pripomeňme si, že podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.

Obdobne pripomeňme, že ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorý má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času.

Ďalej platí, že podporu je možné čerpať len na zamestnanca, ktorého zamestnávateľ nemôže preradiť na inú prácuv rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.

Napokon, podporu nie je možné poberať na zamestnanca, na ktorého mzdu alebo cenu práce (teda na mzdu zamestnanca a/alebo na odvody zamestnávateľa), resp. na pracovné miesto zamestnanca zamestnávateľ v tom istom čase poberá iné príspevky, napríklad v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

V zákone to nie je jednoznačne uvedené. Pri skúmaní podmienky, či má zamestnávateľ obmedzenú činnosť, by sa dopožadovaného počtu 1/3 zamestnancov mali započítať všetci tí, ktorí boli v príslušnom mesiaci na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času - teda aj takí zamestnanci, ktorí nespĺňajú ďalšie podmienky určené pre zamestnanca, napríklad nemajú vyčerpanú starú dovolenku.

*

Príklad 1

Zamestnávateľ chce žiadať o podporu v čase skrátenej práce za mesiac marec 2022.

Zamestnanci pracujú v jednozmennej prevádzke, ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

V mesiaci marec 2022 je 23 pracovných dní, to pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín znamená 184 hodín.

Limit 10 % zo 184 hodín znamená 18,4 hodiny.

Zamestnávateľ má celkom 100 zamestnancov v pracovnom pomere. Z toho 10 je na materských a rodičovských dovolenkách. Počas marca 2022 tak u zamestnávateľa reálne pracovalo 90 zamestnancov. To však nie je dôležité, pretože:

1/3 zo 100 = 33,33  

Na to, aby mohol zamestnávateľ žiadať o podporu, by najmenej 34 zamestnancov muselo byť v marci 2022 na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 18,4 hodiny.

Z celkového počtu zamestnancov však túto podmienku za marec 2022 splnilo len 30 zamestnancov.

Zamestnávateľ tak nemôže podať žiadosť o podporu za marec 2022.

Ak by aj takýchto zamestnancov bolo najmenej 34 a táto podmienka na podanie žiadosti o podporu by bola splnená, zamestnávateľ by mohol požiadať o podporu len na takých zamestnancov, u ktorých boli splnené ďalšie horeuvedené podmienky, napr. ku dňu podania žiadosti majú vyčerpanú dovolenku za rok 2021.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode