Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.2 PRÍJMY ZO ZČ OSLOBODENÉ OD DANE

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy

*

Príjmy zamestnanca oslobodené od dane definuje § 5 ods. 7 a § 9 zákona.

*

Vzdelávanie

Podľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP, od dane sú oslobodené sumy, ktoré zamestnávateľ uhradil za zamestnanca za jeho vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie, školenia a podobne, avšak len za podmienky, že toto vzdelávanie a pod. súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa. Príkladom sú napríklad semináre pre účtovníčky k zmenám zákonov. Negatívnym príkladom môže byť preplatenie jazykového kurzu v prípade, že nie je odôvodniteľné pracovným zaradením zamestnanca a určitým "úžitkom", ktorý z toho bude mať zamestnávateľ.

Od 1.1.2020 je od dane oslobodená aj suma, ktorú zamestnávateľ vynaložil na vzdelávanie zamestnanca študujúceho na vysokej škole na prvom alebo druhom stupni, ak pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa trval k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Aj v týchto prípadoch však musí platiť, že toto vzdelávanie súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa.

Pozor, od dane nie je oslobodená suma vyplatená zamestnancovi ako náhrada za ušlý príjem.

*

Stravovanie

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, od dane sú oslobodené príspevky zamestnávateľa na stravovanie poskytované v súlade s § 152 Zákonníka práce. Pozrite kapitolu 9.

*

Príspevky na rekreáciu

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, od dane sú oslobodené príspevky zamestnávateľa poskytnuté na rekreáciu zamestnancov v súlade s § 152a Zákonníka práce. Pozrite kapitolu 10.

*

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa

S účinnosťou od 1. januára 2020 sú podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP od dane oslobodené príspevky zamestnávateľa poskytnuté na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca v súlade s § 152b Zákonníka práce. Pozrite kapitolu 11.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode