Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zaviedol § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Napriek náznakom, že sa príspevok na športovú činnosť dieťaťa zruší, respektíve sa zrušia oslobodenia od dane a odvodov, k žiadnym zmenám pre rok 2022 nedošlo a naďalej platia pravidlá platné od 1.1.2020.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152b Zákonníka práce, je príspevok príjmom zamestnanca naďalej oslobodený od dane (a automaticky oslobodený aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pre posudzovanie oslobodenia príspevkov od dane je v praxi potrebné rešpektovať metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2020/2020.08.17_29_DZPaU_2020_MU.pdf

*

ZAMESTNÁVATEĽ MÔŽE, ALE NEMUSÍ POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Na rozdiel od príspevkov na rekreáciu nie je na príspevok na športovú činnosť dieťaťa právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne zamestnancovi dobrovoľne (počet zamestnancov "vo firme" nie je rozhodujúci).

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy:

  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
  • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,
  • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov,
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
  • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode