Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Témy: Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Status

S+R

IP

NP

PvN

PFP

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

 

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

 

x

 

x

Sudca

x

x

x

       

x

Prokurátor

x

x

x

       

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

               

DoBPŠ do 200 € (2)

         

x

x

 

DoBPŠ nad 200 €

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca do 200 € (3)

         

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca nad 200 €

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. do 200 € (4)

         

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. nad 200 €

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch.do 200 € (5)

         

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. nad 200 €

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjem

x

x

x

x

 

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní nepravid. príjem

x

x

     

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

         

x

Štatutár pravidelný príjem (6)

x

x

x

x

     

x

Štatutár nepravidelný príjem (6)

x

x

         

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

         

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

         

x

Člen družstva pravidelný príjem (7)

x

x

x

x

     

x

Člen družstva nepravid.príjem (7)

x

x

         

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

 

x

 

x

Ústavný činiteľ (8)

x

x

x

x

 

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem (9)

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem (9)

x

x

     

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

     

x

Vo väzbe pravidelný príjem (10)

x

x

x

   

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem (10)

x

x

     

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem (11)

x

x

x

x

     

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem (11)

x

x

         

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

         

x

*

Skratky použité v tabuľke:

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

PFP = Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (od 1.3.2022)

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

*

Poznámky k tabuľke:

(1) Od 1.1.2022 sem patria i profi športovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, ktorý pracuje na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO pri príjme max. 200 eur mesačne

(6) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb

(7) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve

(8) Prezidentka, člen vlády, poslanec NRSR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

(9) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obecné a mestské zastupiteľstvá)

(10) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu

(11) Osoby majúce príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkazné zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

*

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, ak je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ale aj osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce od 1.3.2022 platí zamestnávateľ len za osoby v pracovnom pomere a za profi športovcov v pra´vnom vztˇahu na za´klade zmluvy o profesiona´lnom vykona´vani´ športu. Vzťahuje sa to aj na takých zamestnancov, za ktorých sa neplatí povinné poistenie v nezamestnanosti (napr. osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok).

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

*

Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov:

 

Zamest-

nanec

Zamest-

návateľ

SZČO

Minimálny

VZ SZČO

Maximálny

VZ

Starobné poistenie

4,00 %

14,00 %

18,00 %

566,50

7931

Invalidné poistenie

3,00 %

3,00 %

6,00 %

566,50

7931

Nemoc. poistenie

1,40 %

1,40 %

4,40 %

566,50

7931

Poistenie v nezam.

1,00 %

1,00 % alebo 0,50 % (#)

2 % (*)

566,50

7931

PFP

neplatí

0,50 %

neplatí

neexistuje

7931

Rezervný fond

neplatí

4,75 %

4,75 %

566,50

7931

Úrazové poistenie

neplatí

0,80 %

neplatí

neexistuje

neexistuje

Garančný fond

neplatí

0,25 %

neplatí

neexistuje

7931

Zdravotné poistenie

4,00 % (**)

10,00 % (**)

14,00 % (**)

566,50

neexistuje

Spolu

13,40 %

35,20 %

47,15 % *49,15 %

   

*

Poznámky k tabuľke:

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a zamestnávateľov.

(#) Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 1 %, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 0,5 %, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP) - týka sa zamestnancov v pracovnom pomere a profi športovcov v pra´vnom vztˇahu na za´klade zmluvy o profesiona´lnom vykona´vani´ športu.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2 % (zamestnanec), 5 % (zamestnávateľ) a 7 % (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode