Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Témy: sociálne poistenie,tlačivá,zmeny 2022

*

Národná rada SR dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorým sa o. i. mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP). Účinnosť tohto zákona sa zákonom č. 480/2021 Z. z. dodatočne posunula na 1. marec 2022.

*

POISTNÉ NA FINANCOVANIE PODPORY V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

V § 128 ods. 1 písm. g) ZSP sa stanovuje povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Treba dodať, že nové poistné na financovanie podpory musia platiť zamestnávatelia bez ohľadu na to, či budú za marec 2022 a nasledujúce mesiace poberať podporu v čase skrátenej práce. Princíp poistenia: Platí každý, komu je povinnosť platiť poistné stanovená zákonom - dávku (podporu v čase skrátenej práce) poberá ten, kto spĺňa podmienky určené zákonom (je v čase skrátenej práce atď.).

*

Sadzba poistného a vymeriavací základ

Podľa nového § 136a ZSP sadzba poistného na financovanie podpory (PFP) pre zamestnávateľa je 0,5 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca aj na účely výpočtu poistného na financovanie podpory.

Podľa § 138 ods. 9 ZSP maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na financovanie podpory je 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Teda rovnako, ako pri platení poistného do ďalších fondov, avšak okrem úrazového poistenia, pri ktorom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je.

Podľa § 129 ods. 2 ZSP sa jednotlivé sumy poistného na financovanie podpory zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Podľa § 136 písm. b) ZSP sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je:

  • 0,5 % z vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory,
  • 1 % z vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory.

Inými slovami to znamená, že ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory, sadzba poistného je 0,5 % z vymeriavacieho základu (jeho zamestnanca v pracovnom pomere) a súčasne sa zamestnávateľovi znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti na 0,5 % z vymeriavacieho základu.

Príklad

Spoločnosť s.r.o. zamestnáva dvoch zamestnancov. Pána Adriána zamestnáva v pracovnom pomere a pani Alexandru zamestnáva na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom. Oboch má, samozrejme, prihlásených do Sociálnej poisťovne.

*

Podľa pokynu Sociálnej poisťovne spoločnosť zašle najneskôr do 25.2.2022 za pána Adriána registračný list typu "Zmena".

V prípade pána Adriána sa v RLFO v oddieli 5. vyznačí typ právneho vzťahu ako "Pracovný pomer".

V prípade pani Alexandry sa RLFO zasielať nemusí, pretože pracuje na dohodu o pracovnej činnosti.

*

Za mesiac marec 2022 bude vymeriavací základ pána Adriána suma 1000 eur a vymeriavací základ pani Alexandry suma 400 eur.

Spoločnosť bude ako zamestnávateľ za pána Adriána platiť zo základu 1000 eur okrem iného poistné na poistenie v nezamestnanosti so sadzbou 0,5 % vo výške 5 eur a poistné na financovanie podpory so sadzbou 0,5 % vo výške 5 eur.

Spoločnosť bude ako zamestnávateľ za pani Alexandru platiť zo základu 400 eur okrem iného poistné na poistenie v nezamestnanosti so sadzbou 1 % vo výške 4 eurá. Poistné na financovanie podpory sa za pani Alexandru neplatí.

*

Evidencia zamestnancov v Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa s súvislosti so zavedením nového PFP zavádza v evidencii zamestnancov novú položku "Typ právneho vzťahu". Podľa informácie, ktorú SP zverejnila na svojej stránke 3.2.2022, by mali zamestnávatelia najneskôr do 25.2.2022 doplniť do evidencie svojim zamestnancom s pravidelným príjmom (typ zamestnanca = 1, prípadne 14 alebo 18) tento nový údaj. A to tak, aby vo výsledku bolo pri zamestnancoch uvedené, či sa za zamestnanca platí nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce:

  • Áno - ak ide o zamestnanca s pravidelným príjmom v pracovnom pomere (pracovná zmluva vrátane výkonu práce vo verejnom záujme) alebo ak ide o "profi športovca" so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Za takýchto zamestnancov má zamestnávateľ od 1.3.2022 zníženú sadzbu poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca a odvádza nové PFP so sadzbou 0,5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca,
  • Nie - u ostatných zamestnancov s pravidelným príjmom - štátnozamestnanecký pomer, iný právny vzťah (napr. konateľ s pravidelným príjmom, poslanec miestneho zastupiteľstva s pravidelným príjmom...). Za takýchto zamestnancov má zamestnávateľ od 1.3.2022 naďalej nezmenenú sadzbu poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu zamestnanca a za takýchto zamestnancov neodvádza nové PFP.
  • prázdny údaj - bez uvedenej hodnoty, ak zamestnávateľ nedoplnil do evidencie zamestnancom nový údaj "Typ právneho vzťahu".

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 26 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.