Kniha Zákonník práce 2022: ZÁVISLÁ PRÁCA

Témy: nelegálna práca,spoločník,SZČO,Zákonník práce

*

DEFINÍCIA ZÁVISLEJ PRÁCE

Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“

Ďalej podľa § 1 ods. 3:

"Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

*

Závislá práca je práca vykonávaná:

  • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
  • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
  • podľa pokynov zamestnávateľa,
  • v mene zamestnávateľa a
  • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

*

Definícia závislej práce obsahuje 5 znakov, vidíte ich vyššie. Z nich nepochybne najdôležitejší je vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.

Ak je prítomných všetkých päť znakov, tak ide o závislú prácu a takýto vzťah si jednoznačne vyžaduje uzavretie pracovnej zmluvy, respektíve dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov, pozrite osobitnú kapitolu).  

Naopak, ak chýba čo i len jediný z uvedených piatich znakov, o závislú prácu nejde.

Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka.

Ak má práca znaky činnosti podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), nejde o závislú prácu a taká práca bude, resp. môže byť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu podľa zákona o dobrovoľníctve (dobrovoľnícka zmluva), Občianskeho zákonníka (napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva...) alebo podľa Obchodného zákonníka (na živnosť, mandátna zmluva...). V zásade je však podmienkou, aby pri takejto práci absentoval čo i len jeden znak závislej práce.

Špecifickými zákonmi je upravená závislá práca a z nej vyplývajúce vzťahy:

  • pri výkone štátnej služby,
  • pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • pri športovcoch na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
  • pri športových odborníkoch na základe zmluvy o činnosti športového odborníka.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode