Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ POMER, PRACOVNÁ ZMLUVA

Témy: Zákonník práce

*

PREDZMLUVNÉ VZŤAHY

Povinnosť zamestnávateľa informovať budúceho zamestnanca

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť budúceho zamestnanca s:

 • právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy,
 • pracovnými podmienkami,
 • mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Podľa § 41 ods. 10 zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v pracovnom inzeráte.

*

Zamestnávateľ v praxi musí budúcemu zamestnancovi poskytnúť informácie napríklad o:

 • interných predpisoch, pracovnom poriadku,
 • zástupcoch zamestnancov u zamestnávateľa,
 • kolektívnej zmluve, resp. dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom,
 • systéme odmeňovania, motivačnom systéme,
 • čerpaní sociálneho fondu, o sociálnom programe u zamestnávateľa,
 • hmotnej zodpovednosti,
 • vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie,
 • možnom kariérnom postupe,
 • rozvrhnutí pracovného času - rovnomerný/nerovnomerný, prestávky, odpočinok, nadčasy...,
 • režime pri pracovných cestách atď.

*

Zdravotná spôsobilosť na prácu

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu, resp. s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Tu je dôležité i ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa neho je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zamestnávaní tehotných žien, matiek, dojčiacich matiek sa musí rešpektovať § 161 Zákonníka práce. Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

*

Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Pri zaraďovaní mladistvých zamestnancov sa musí dbať na dodržiavanie § 175 ZP (...práce zakázané mladistvým zamestnancom).

*

Právo zamestnávateľa požadovať informácie od budúceho zamestnanca

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Naopak, fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, ak ide o mladistvého.

*

Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 • o tehotenstve,
 • o rodinných pomeroch,
 • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 • o politickej príslušnosti, príslušnosti k odborom a o náboženskej príslušnosti.

*

Zásada rovnakého zaobchádzania

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode