Rodičovský dôchodok

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 5. októbra 2022 schválila zákon č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účinnosť zákona je od 1. novembra 2022, časť zmien je účinných od 1. januára 2023, prípadne až od 1. februára 2023 (generálny pardon).

Jednou z dôležitých častí schváleného zákona je zavedenie tzv. rodičovského dôchodku - predtým sa označoval aj ako "rodičovský bonus".

Táto novinka je platná od 1. januára 2023.

*

Princíp

Rodičovský dôchodok bude poberateľom starobných dôchodkov zvyšovať sumu dôchodku, ktorý im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa počnúc januárom 2024 každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

*

Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni.

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2023 tak bude rozhodujúce, či v roku 2021 boli deti dôchodcu dôchodkovo poistené a aký mali za rok 2021 priemerný mesačný vymeriavací základ.

*

Za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom starobných dôchodkov rodičovský dôchodok jednorazovo, v úhrnnej sume za celý rok. Vo výplatnom termíne v máji 2023 vyplatí rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí boli k 28.2.2023 poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Postupne počas roka 2023 vyplatí rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí budú mať starobný dôchodok priznaný po 28.2.2023.

Súčasne Sociálna poisťovňa poberateľom rodičovských dôchodkov zašle poštou "Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku".

V "Rozhodnutí" je uvedený zoznam detí, za ktoré rodič dostane rodičovský dôchodok, za každé takéto dieťa je uvedený jeho priemerný vymeriavací základ za rok 2021 a z neho určená suma rodičovského dôchodku.

V prípade že priemerný vymeriavací základ dieťaťa je suma vyššia ako 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2021 (čo bola suma 1453,20 €), v "Rozhodnutí" je za takéto dieťa uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, a preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že v "Rozhodnutí" musí tieto údaje uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku.

*

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2023 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2021 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec v Sociálnej poisťovni a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 € = 18 €.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako SZČO v Sociálnej poisťovni a malo vymeriavací základ 546 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 546 € = 8,20 €.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá bude vyplácaná počas roka 2023, bude za jeden mesiac suma 18 € + 8,20 € = 26,20 €. 

Za celý rok 2023 to bude suma 12 x 26,20 € = 314,40 € (rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený jednorazovo v úhrnnej sume za celý rok až na konci roka 2023).

*

Príklady výšky rodičovských dôchodkov jedného rodiča - dôchodcu, rok 2023, za jedno dieťa

 Dieťa (v roku 2021)

 Rodičovský

 dôchodok rodiča

 za jeden mesiac

 

 Rodičovský

 dôchodok rodiča

 za celý rok

 

 Študent, ktorý pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov 0 € 0 €
 Dobrovoľne nezamestnané (napr. žena v domácnosti) 0 € 0 €
 Nezamestnané, evidované na úrade práce 0 € 0 €
 Poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov 0 € 0 €
 Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, už nepracovalo 0 € 0 €
 Policajt, vojak, záchranár, člen Horskej služby, colník 0 € 0 €
 Pracovalo a bolo poistené mimo územia SR 0 € 0 €
 Začalo podnikať ako SZČO ale ešte neplatilo odvody do Sociálnej poisťovne 0 € 0 €
 Matka na rodičovskej dovolenke, počas ktorej si privyrábala na dohodu 200 € mesačne 3 € 36 €
 Zamestnanec na čiastočný úväzok alebo dohodu, 400 € mesačne 6 € 72 €
 Dobrovoľne dôchodkovo poistené s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 € 98,40 €
 Poberalo opatrovateľský príspevok alebo príspevok za osobnú asistenciu (poistné platil štát zo základu 546 €) 8,20 € 98,40 €
 SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 546 € 8,20 € 98,40 €
 Zamestnanec s minimálnou mzdou 623 € 9,40 €  112,80 €
 Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke (poistné platil štát zo základu 655,20 €) 9,90 € 118,80 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 800 € mesačne 12 € 144 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1000 € mesačne 15 € 180 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1200 € mesačne 18 € 216 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1400 € mesačne 21 € 252 €
 Zamestnanec so mzdou v priemere 1447 € mesačne a viac 21,80 € 261,60 €

 

*

Kto má nárok na rodičovský dôchodok

Nárok na rodičovský dôchodok počas príslušného kalendárneho roka má:

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,
 • poberateľ výsluhového dôchodku (bývalý policajt, vojak, colník, hasič, záchranár atď.), ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,

... ak:

 • je rodičom vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp.
 • vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

... pričom toto dieťa bolo v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni (SP).

Napríklad pri posúdení nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 sa skúma, či bolo dieťa dôchodkovo poistené v SP v roku 2021.

Dieťa nemusí byť dôchodkovo poistené počas celého roka, stačí ak bolo dôchodkovo poistené čo len jeden deň. Je jedno, či dieťa bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec, ako SZČO, ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo za dieťa platil dôchodkové poistenie štát.

Nárok na rodičovský dôchodok a výška rodičovského dôchodku sa posudzuje/prehodnocuje vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Rodič bude mať nárok na rodičovský dôchodok od prvého dňa poberania starobného dôchodku, respektíve - ak ide o poberateľa invalidného dôchodku alebo poberateľa výsluhového dôchodku, tak od dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Nárok na rodičovský dôchodok má rovnako otec i matka dieťaťa.

*

Suma rodičovského dôchodku

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku (mesačne) sa určí ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Počas roka 2023 je suma rodičovského dôchodku 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2021, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Počas roka 2024 je suma rodičovského dôchodku 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2022, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Atď.

Technická poznámka: Ak by došlo k dodatočnej zmene vymeriavacieho základu dieťaťa v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, po 31. auguste roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, na takúto zmenu vymeriavacieho základu sa neprihliada.

Napríklad, vymeriavací základ dieťaťa za december 2021 by bol pôvodne 1000 €, zamestnávateľ dieťaťa tento vymeriavací základ opraví v októbri 2022 na sumu 1200 € - na túto opravu vymeriavacieho základu pri výpočte rodičovského dôchodku počas roka 2023 Sociálna poisťovňa nebude prihliadať.

*

Vypočítaná suma rodičovského dôchodku (za jedno dieťa) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Rodičovský dôchodok je najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období 2 rokov dozadu.

V roku 2023 je rodičovský dôchodok najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2021.

Tá bola 1211 eur, rodičovský dôchodok v roku 2023 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1211 € = 1,5 % z 1453,20 € =  21,798 €, po zaokrúhlení 21,80 €.

*

Suma rodičovského dôchodku sa určí horeuvedeným postupom aj v prípade, ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Napríklad, ak rodič dieťaťa začne poberať starobný dôchodok od 30. januára 2023, má nárok na plnú sumu rodičovského dôchodku za mesiac január 2023.

*

Ak má poberateľ dôchodku nárok na výplatu viacerých rodičovských dôchodkov (za viac detí), tie sa spočítajú a vypláca sa jedna úhrnná suma.

Ak má dieťa dvoch žijúcich rodičov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, rodičovský dôchodok vypočítaný z vymeriavacích základov dieťaťa dostanú obaja rodičia.

Pozrite príklad vyššie.

A pozrite aj príklady na konci textu.

*

Výplata rodičovského dôchodku

Rodičovský dôchodok vypláca poberateľovi dôchodku Sociálna poisťovňa za každý mesiac vo výplatnom termíne určeným Sociálnou poisťovňou počas tohto mesiaca, spolu so starobným dôchodkom.

Ak je suma rodičovského dôchodku nižšia ako 5 eur mesačne, rodičovský dôchodok sa vyplatí jednorazovo v decembri príslušného kalendárneho roka.

Pozor, rodičovský dôchodok za rok 2023 sa všetkým poberateľom bez ohľadu na výšku rodičovského dôchodku vyplatí jednorazovo v úhrnnej sume za celý rok, väčšina dôchodcov ho dostane vo výplatnom termíne v máji 2023, viď úvod textu (§ 293ftb ods. 5).

*

Pre koho bude rodičovský dôchodok výhodný

Rodičovský dôchodok bude výhodný najmä pre poberateľov dôchodkov, ktorí vychovali viac detí dôchodkovo poistených na Slovensku (pracujúcich alebo podnikajúcich na Slovensku, poistených v SP). Čím vyšší vymeriavací základ (hrubú mzdu) bude mať dieťa, tým vyšší rodičovský dôchodok budú mať jeho rodičia.

*

Pre koho bude rodičovský dôchodok zanedbateľná suma

Čím nižší vymeriavací základ bude mať dieťa, tým nižší rodičovský dôchodok budú mať jeho rodičia. Napríklad:

 • dieťa zarábalo minimálnu mzdu
 • dieťa pracovalo na čiastočný úväzok,
 • dieťa bolo SZČO a odvody platilo z minimálneho základu,
 • dieťa bolo dobrovoľne poistené v SP a odvody platilo z minimálneho základu,
 • dieťa pracovalo v profesii, kde je nízka hladina miezd (napr. gastro, ale i učiteľské profesie, zamestnanci v sociálnych službách...),
 • dieťa časť roka nemalo mzdu, napr. z dôvodu PN, OČR...,
 • dieťa bolo poistencom štátu, napr. preto, lebo bolo na materskej, staralo sa o dieťa vo veku do 6 rokov, opatrovalo ZŤP dieťa, vykonávalo osobnú asistenciu...

*

Komu rodičovský dôchodok vôbec nepomôže

Na rodičovský dôchodok nebudú mať nárok poberatelia dôchodkov, ak:

 • deti nemajú - buď sú bezdetní, alebo im deti zomreli
 • deti pracujú v zahraničí a nie sú poistené na Slovensku
 • deti ešte nepracujú (ešte študujú)
 • deti už nepracujú, pretože samé sú poberateľmi starobného dôchodku
 • deti nepracujú, pretože sú ťažko zdravotne postihnuté
 • deti nepracujú - sú nezamestnané, sú dobrovoľne nezamestnané, napr. ženy v domácnosti...
 • deti sú SZČO, avšak nie sú povinne ani dobrovoľne poistené v SP (majú nízky príjem alebo s podnikaním len začínajú)
 • deti sú poistené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

A rodičovský dôchodok nedostane ani tá osoba, ktorá sama nemá nárok na starobný dôchodok, hoci už je v dôchodkovom veku, pretože nedosiahla najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. Aj keď dobre vychovala niekoľko detí, ktoré sú poistené na Slovensku, skvele zarábajú a platia vysoké odvody.

*

Žiadosť o rodičovský dôchodok

Poberateľ dôchodku nemusí podávať žiadnu žiadosť, Sociálna poisťovňa bude vyplácať rodičovské dôchodky automaticky.

*

Dieťa môže oznámiť, že jeho rodič nemá mať nárok na rodičovský dôchodok

V prípade vlastného alebo osvojeného dieťaťa môže dieťa Sociálnej poisťovni oznámiť (do konca augusta predchádzajúceho kalendárneho roka), že rodičovi nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok vo vzťahu k tomuto dieťaťu. Pri "odštartovaní" systému rodičovských dôchodkov je možné prvýkrát urobiť takéto vyhlásenie do 28. februára 2023 - viď § 293ftb.

Ďalej pozor, v prípade, ak poberateľ dôchodku vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, toto dieťa musí Sociálnej poisťovni oznámiť (do konca augusta predchádzajúceho kalendárneho roka), že poberateľovi dôchodku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok vo vzťahu k tomuto dieťaťu.

Ak dieťa do konca augusta nejakého roku vyhlási, že rodičovi má zaniknúť nárok na rodičovský dôchodok, rodičovi nárok na rodičovský dôchodok zanikne od prvého dňa piateho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom naposledy rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Naopak, ak dieťa do konca augusta nejakého roku vyhlási, že rodičovi má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, rodičovi vznikne nárok na rodičovský dôchodok od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku - samozrejme len vtedy, ak dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

*

Rodičovský dôchodok sa nevypláca z odvodov dieťaťa

V médiách sa často novozavádzaný rodičovský dôchodok vysvetľuje tak, že dieťa časť svojich odvodov "pošle" svojim rodičom.
 
Mnohí ľudia si myslia, že ak budú "platiť časť svojich odvodov rodičom na rodičovský dôchodok", budú mať preto nižší svoj vlastný budúci dôchodok.
 
Tieto názory a úvahy sú úplne "vedľa".
 
Rodičovský dôchodok, ktorý dostáva rodič pracujúceho dieťaťa, nie je financovaný z odvodov jeho dieťaťa. Princíp výpočtu rodičovského dôchodku je síce taký, že rodičovský dôchodok je (zjednodušene) vo výške 1,5 % vymeriavacieho základu dieťaťa - čo budí dojem, že túto sumu prostredníctvom Sociálnej poisťovne "posiela" dieťa svojmu rodičovi, ale to je len spôsob, ako sa určí výška rodičovského dôchodku. Ten sa nejako vypočítať musí. Ministerstvo práce navrhlo - a poslanci NR SR s tým súhlasili - práve tento "algoritmus".
 
Je to tak, že pracujúci občan bude platiť odvody presne tak isto, ako platil doteraz. A to, že jeho rodičia dostávajú rodičovský dôchodok, neznamená, že ich dieťa bude mať nižší svoj budúci starobný dôchodok.
 
Skrátka, váš starobný dôchodok bude rovnaký bez ohľadu na to, či vaši rodičia budú alebo nebudú dostávať rodičovský dôchodok.
 
Preto je dosť scestná úvaha typu "ja žiadny rodičovský dôchodok rodičom platiť nebudem, lebo nechcem mať nižší svoj dôchodok". Tak to nie je.
 
Zasielať teda Sociálnej poisťovni vyhlásenia, že "môj rodič nemá dostávať za mňa rodičovský dôchodok" je tak trochu nezmysel, pokiaľ sú vzťahy medzi dieťaťom a rodičmi ako-tak na slušnej úrovni...
 
*
 
Na porovnanie: Ak si pracujúci poistenec sporí v druhom dôchodkovom pilieri - teda časť jeho odvodov ide zo Sociálnej poisťovne na jeho osobný dôchodkový účet, ktorý mu spravuje dôchodková spoločnosť - bude mať budúci starobný dôchodok z prvého piliera, ktorý mu bude vyplácať Sociálna poisťovňa, alikvotne nižší.
 
Zopakujem však, že ak rodič či rodičia pracujúceho poistenca budú dostávať rodičovský dôchodok vypočítaný ako 1,5 % vymeriavacieho základu ich dieťaťa, na výške budúceho starobného dôchodku ich dieťaťa sa to nijako neprejaví.

*

Kto potom rodičovské dôchodky zaplatí?

Odhaduje sa, že za rok 2023 dosiahne celková suma vyplatená na rodičovských dôchodkoch približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa si na to musí nájsť zdroje vo svojom rozpočte - a ak bude v deficite, musí chýbajúcu sumu doplniť štát zo štátneho rozpočtu.

Pretože nič nie je zadarmo, tak to vlastne znamená, že na rodičovské dôchodky sa poskladajú svojimi odvodmi všetci poistenci a sčasti i štát, teda všetci daňoví poplatníci zo svojich daní.

*

Príklady výpočtu rodičovských dôchodkov

V prípade osoby, ktorá bola v roku 2021 celý rok nezamestnaná a nebola dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni - za rok 2021 mala nulový vymeriavací základ, rodičovský dôchodok jej rodičov za rok 2023 bude nula.

*

V prípade poberateľa invalidného dôchodku, ktorý bol v roku 2021 celý rok bez vlastného príjmu (žije z invalidného dôchodku) a nebol dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni - za rok 2021 mal nulový vymeriavací základ, rodičovský dôchodok jeho rodičov za rok 2023 bude nula.

*

Osoba, ktorá bola počas roka 2021 celkovo 8 mesiacov dobrovoľne dôchodkovo poistená, mala minimálny vymeriavací základ 546 €, 4 mesiace dôchodkovo poistená nebola. Priemerný vymeriavací základ je (8 mesiacov x 546 €) / 12 mesiacov = 364 € ... z toho 1,5 % = 5,50 €. Rodičovský dôchodok počas roka 2023 bude 5,50 € mesačne, 66 € za celý rok 2023.

*

Osoba, ktorá bola počas roka 2021 poistencom štátu - napríklad sa počas roka 2021 starala o dieťa vo veku do 6 rokov. Štát platil za túto osobu dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu 655,20 € (vymeriavací základ bol 60 % z priemernej mzdy, ktorá bola zistená v SR za rok 2019, čo bolo 1092 €). Výška rodičovského dôchodku bude 1,5 % z 655,20 € = 9,90 € mesačne, 118,80 € za celý rok 2023.

*

Osoba, ktorá v roku 2021 bola 6 mesiacov poistencom štátu (starala o dieťa vo veku do 6 rokov) a 6 mesiacov bola zamestnaná s mzdou 1000 € mesačne. Priemerný vymeriavací základ je (6 mesiacov x 655,20 € + 6 mesiacov x 1000 €) / 12 mesiacov = 827,60 € ... z toho 1,5 % = 12,50 €. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude 12,50 € mesačne, 150 € za celý rok 2023.

*

SZČO mala počas celého roka 2021 vymeriavací základ 546 €. Rodičovský dôchodok bude 1,5 % z 546 € = 8,20 €. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude 8,20 € mesačne, 98,40 € za celý rok 2023.

*

SZČO mala v prvom polroku 2021 vymeriavací základ 546 €, v druhom polroku mala vymeriavací základ 700 €. Priemerný vymeriavací základ je (6 mesiacov x 546 € + 6 mesiacov x 700 €) / 12 mesiacov = 623 € ... z toho 1,5 % = 9,40 €. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude 9,40 € mesačne, 112,80 € za celý rok 2023.

*

Zamestnanec mal 10 mesiacov v roku 2021 mzdu a teda vymeriavací základ 1500 € mesačne, 2 mesiace bol práceneschopný a mzdu nemal. Priemerný vymeriavací základ je (10 mesiacov x 1500 € + 2 mesiace x 0 €) / 12 mesiacov = 1250 € ... z toho 1,5 % = 18,80 €. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude 18,80 € mesačne, 225,60 € za celý rok 2023.

*

Zamestnanec mal v pracovnom pomere celý rok 2021 mzdu a teda vymeriavací základ okolo 900 € mesačne, okrem toho 4 mesiace pracoval aj na dohodu, kde mal odmenu okolo 300 € mesačne. Priemerný vymeriavací základ je (12 mesiacov x 900 € + 4 mesiace x 300 €) / 12 mesiacov = 1000 € ... z toho 1,5 % = 15 €. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude 15 € mesačne, 180 € za celý rok 2023.

*

Otázky a ďalšie príklady

Je výška rodičovského dôchodku nejako obmedzená?

V prípade, ak rodič bude poberať rodičovský dôchodok, pričom jeho deti majú vysoký vymeriavací základ, môže byť jeho rodičovský dôchodok za jeden mesiac počas roka 2023 suma najviac:

 • 21,80 € za jedno dieťa,
 • 43,60 € za dve deti,
 • 65,40 € za tri deti atď.

*

Aká bude výška rodičovského dôchodku, ak dieťa malo v roku 2021 počas 4 mesiacov zamestnanie s hrubou mzdou 800 €, potom bolo 1 mesiac nezamestnané a zvyšných 7 mesiacov zarábalo 2000 € v hrubom mesačne?

Vypočítame úhrn vymeriavacích základov dieťaťa za rok 2021:

4 x 800 € + 7 x 2000 € = 17200 €

Jedna dvanástina je 17200 € / 12 = 1433,33 €.

Rodičovský dôchodok je 1,5 % z 1433,33 € = 21,50 € za mesiac, 258 € za celý rok 2023.

*

Manželia sú dôchodcovia, počas roka 2024 poberajú aj rodičovský dôchodok, obaja vo výške 20 € mesačne.

V júli 2024 manžel zomrel. Bude mať vdova po zomretom manželovi (po jeho smrti) vyšší rodičovský dôchodok,  respektíve premietne sa do výšky jej vdovského dôchodku skutočnosť, že zomretý manžel poberal aj rodičovský dôchodok?

Vdova po smrti manžela, ktorý poberal starobný dôchodok i rodičovský dôchodok, bude okrem svojho starobného dôchodku ďalej poberať:

 • rodičovský dôchodok ako matka detí, a to v rovnakej sume, akú poberala pred smrťou manžela (v danom prípade vo výške 20 €), ale aj
 • vdovský dôchodok po zomretom manželovi, výška vdovského dôchodku sa určí na základe sumy starobného dôchodku zomretého manžela.

Teda po smrti manžela nebude mať vdova vyšší svoj rodičovský dôchodok a nebude mať ani navýšený vdovský dôchodok.

*

Je pre výšku rodičovského dôchodku podstatná skutočnosť, či dieťa je, alebo nie je sporiteľom v II. pilieri?

Je to jedno. Suma rodičovského dôchodku sa vždy určí ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov, ktoré malo dieťa v období 2 rokov dozadu a z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či dieťa je, alebo nie je sporiteľom v II. pilieri.

*

Je pre výšku rodičovského dôchodku podstatná skutočnosť, či poberateľ dôchodku bol, alebo nebol sporiteľom v II. pilieri?

Aj to je jedno. Suma rodičovského dôchodku sa vždy určí ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov, ktoré malo dieťa v období 2 rokov dozadu a z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Nie je podstatné, či rodič bol, alebo nebol v II. pilieri.

*

Ak bude dieťa "prispievať" svojim rodičom na rodičovský dôchodok, prejaví sa to v budúcnosti na výške jeho vlastného starobného dôchodku?

Nie, je to jedno. Výška budúceho starobného dôchodku dieťaťa vôbec nezávisí od toho, či jeho rodičia dostávajú rodičovský dôchodok. Výška budúceho starobného dôchodku dieťaťa závisí od počtu rokov dôchodkového poistenia dieťaťa a od výšky jeho vymeriavacích základov (hrubej mzdy).

*

Aký bude mať rodičovský dôchodok matka (a otec), ktorá vychovala 8 detí, pričom 6 z nich nepracuje a žije zo sociálnych dávok a 2 deti zarábajú minimálnu mzdu (počas roka 2021 bola minimálna mzda 623 €)?

Rodičovský dôchodok sa určí len z vymeriavacích základov pracujúcich detí.

V danom prípade to bude 2 (deti) x 1,5 % z 623 € = 2 x 9,345 € = 18,70 € za mesiac, 224,40 € za celý rok 2023.

*

Má nárok na rodičovský dôchodok poberateľ predčasného starobného dôchodku?

Nie, nemá nárok. Nárok bude mať až odo dňa, kedy dosiahne dôchodkový vek - k tomuto dňu sa predčasný starobný dôchodok automaticky "preklopí" na starobný dôchodok, čo znamená, že od tohto dňa vzniká nárok aj na rodičovský dôchodok.

*

Ako to bude s rodičovským dôchodkom, ak dieťa v roku 2021 pracovalo a bolo poistené na Slovensku (celkový vymeriavací základ v roku 2021 v SR bol 6000 €), avšak koncom roka 2021 sa dieťa zamestnalo v Rakúsku a počas celého roka 2022 pracovalo a bolo poistené v Rakúsku?

Za rok 2023 sa rodičom tohto dieťaťa vyplatí suma rodičovského dôchodku, ktorá sa určí ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov, ktoré malo dieťa v roku 2021 na Slovensku, krát 12 mesiacov.

Jedna dvanástina úhrnu vymeriavacích základov = 6000 € deleno 12 = 500 €

Rodičovský dôchodok za rok 2023 = 1,5 % z 500 € = 7,50 € za mesiac, 90 € za celý rok 2023.

Pretože v roku 2022 dieťa na Slovensku nebolo dôchodkovo poistené (bolo poistené v Rakúsku), počas roka 2024 rodičia nemajú nárok na rodičovský dôchodok.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.