Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Aktualizácia 2.9.2022: Doplnené info o zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách si s účinnosťou od 1.7.2022 rodič nemôže uplatniť dotáciu na stravovanie na dieťa vo veku do 15 rokov, ak si na dieťa vo veku do 15 rokov uplatňuje daňový bonus (pričom je jedno, či si uplatňuje daňový bonus "po starom", či "po novom").

*

Aktualizácia 11.9.2022: Doplnené info o novele zákona č. 595/2003 Z. z., ktorou sa bude NR SR zaoberať na jeseň 2022 (tlač. 1121) + info o dotáciách na stravovanie.

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch, termíny v septembri: 13.9.2022 a 29.9.2022.

Tipy, triky, varovania. Účasť na webinári odporúčam každej mzdovej účtovníčke a účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je totiž jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, zamestnanec alebo SZČO. V mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu stratégiu - a deti si "rozdeliť" v rámci možností, ktoré umožňuje zákon. A pozor si budú musieť dať najmä rodičia 5-ročných detí.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Národná rada SR v utorok 24.5.2022 schválila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou tohto zákona je aj zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1.1.2022 a od 1.1.2023 sa postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania.

Pani prezidentka Slovenskej republiky zákon vrátila NR SR na opätovné schválenie.

NR SR "prelomila" veto prezidentky a opätovne zákon schválila dňa 22.6.2022. Zákon vyšiel v Zbierke s číslom 232/2022 Z. z. a je účinný od 1. júla 2022.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na dieťa "po novom" bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022. Počas druhého polroka 2022 platí, že daňový bonus sa vypočíta "po starom" i "po novom" a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia.

K ďalšiemu zvýšeniu daňového bonusu a zmene pravidiel dochádza od 1. januára 2023.

Ministerstvo financií dalo 8.7.2022 do pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu LP/2022/408 (rezortné čílo MF/005951/2022-721) návrh ďalšej novely zákona o dani z príjmov, ktorá prináša ďalšie zmeny od 1. januára 2023.

*

DAŇOVÝ BONUS "PO STAROM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2022 do 30.6.2022 a súčasne aj od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po starom":

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" je, aby mal daňovník zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3876 eur.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Naopak nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov a od 15 rokov je aj vtedy, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

DAŇOVÝ BONUS OD 1.7.2022 DO 31.12.2022 "PO NOVOM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa v roku 2022 neprihliada.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, preto pozor na dotáciu na stravovanie pri deťoch do 6 rokov!!

*

Zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. 

V prípade, že zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Pri výpočte "po novom" už nemusí mať zamestnanec zdaniteľné príjmy najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy - môžu byť aj nižšie.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak ale zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov (pozrite príklady ďalej).

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu zamestnanca pri výpočte mesačných preddavkov "po novom" v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pozor, v tabuľke nie je uvádzaná výsledná suma daňového bonusu "po novom", ale ohraničenie daňového bonusu zhora v závislosti od výšky mzdy a počtu detí. Ak má napríklad zamestnanec hrubú mzdu 1000 eur, jeho čiastkový základ dane je 866 eur. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na druhé dieťa vo veku 15 rokov a viac, tak daňový bonus je 70 eur + 40 eur = 110 eur, súčasne najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 233,82 eura = daňový bonus je suma 110 eur.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Hrubá mzda

Čiastkový základ dane

1 dieťa

(20%ČZD)

2 deti

(27%ČZD)

3 deti

(34%ČZD)

4 deti

(41% ČZD)

5 detí

(48% ČZD)

6 a viac detí

(55% ČZD)

600 eur

519,60

103,92

140,29

176,66

213,04

249,41

285,78

650 eur

562,90

112,58

151,98

191,39

230,79

270,19

309,60

700 eur

606,20

121,24

163,67

206,11

248,54

290,98

333,41

750 eur

649,50

129,90

175,37

220,83

266,30

311,76

357,23

800 eur

692,80

138,56

187,06

235,55

284,05

332,54

381,04

850 eur

736,10

147,22

198,75

250,27

301,80

353,33

404,86

900 eur

779,40

155,88

210,44

265,00

319,55

374,11

428,67

950 eur

822,70

164,54

222,13

279,72

337,31

394,90

452,49

1000 eur

866

173,20

233,82

294,44

355,06

415,68

476,30

*

Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu tá suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu pri výpočte preddavkov za júl 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

"Po starom" je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,29 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 140 eur.

*

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov. Dotáciu na stravovanie si na deti neuplatňuje.

"Po starom" je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 266,30 eura. To znamená, že daňový bonus po novom je 266,30 eura.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 266,30 eura.

*

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Ak ale SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu SZČO za druhý polrok 2022 "po novom" v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pritom predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu teda 267,09 eura mesačne a 3205,08 eura za celý rok 2022, v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Ročný príjem brutto

Paušálne výdavky

Odvody

Polovica  ČZD

1 dieťa

(20% 1/2ČZD)

2 deti

(27% 1/2ČZD)

3 deti

(34% 1/2ČZD)

4 deti

(41% 1/2ČZD)

5 detí

(48% 1/2ČZD)

6 a viac detí

(55% 1/2ČZD)

8000 eur

4800

3205,08

0

0

0

0

0

0

0

10000 eur

6000

3205,08

397,46

79,49

107,31

135,14

162,96

190,78

218,60

12000 eur

7200

3205,08

797,46

159,49

215,31

271,14

326,96

382,78

438,60

14000 eur

8400

3205,08

1197,46

239,49

323,31

407,14

490,96

574,78

658,60

16000 eur

9600

3205,08

1597,46

319,49

431,31

543,14

654,96

766,78

878,60

18000 eur

10800

3205,08

1997,46

399,49

539,31

679,14

818,96

958,78

1098,60

20000 eur

12000

3205,08

2397,46

479,49

647,31

815,14

982,96

1150,78

1318,60

22000 eur

13200

3205,08

2797,46

559,49

755,31

951,14

1146,64

1342,78

1538,60

24000 eur

14400

3205,08

3197,46

639,49

863,31

1087,14

1310,64

1534,78

1758,60

26000 eur

15600

3205,08

3597,46

719,49

971,31

1223,14

1474,64

1726,78

1978,60

 

*

SZČO sa daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2022 za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa jej suma daňového bonusu, ktorá je vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za mesiace druhého polroka 2022

1. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 8000 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" by daňový bonus bol suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura, avšak SZČO nemá kladný čiastkový základ dane, preto na daňový bonus "po starom" nemá nárok.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 0 eur, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 0 eur.

SZČO nemá nárok na daňový bonus ani "po starom", ani "po novom", jej daňový bonus je nula.

Poznámka: Pre túto SZČO je výhodné, aby si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože nárok na daňový bonus nemá.

*

2. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 10000 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 107,31 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 107,31 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 565,68 eura.

Poznámka: Pre túto SZČO je výhodné, aby si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože pre ňu je výhodnejší daňový bonus "po starom".

*

3. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 24000 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 6 mesiacov x (2 deti x 47,14 eura) + (2 deti x 43,60 eura) = 1088,88 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 4 deti x 70 eur = 1680 eur, súčasne najviac 1310,64 eura. To znamená, že daňový bonus "po novom" je 1310,64 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 1310,64 eura.

Poznámka: Táto SZČO by si nemala na dieťa vo veku 5 rokov uplatňovať počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože pre ňu je výhodnejší daňový bonus "po novom". Ak by si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, má nárok na daňový bonus len "po starom", čo je nižšia suma.

*

4. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 16000 eur, má jedno dieťa vo veku 16 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 6 mesiacov x 23,57 eura = 141,42 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 40 eur = 240 eur, súčasne najviac 319,49 eura. To znamená, že daňový bonus "po novom" je 240 eur.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 240 eur.

*

V pokračovaní článku: 

 • daňový bonus od 1.1.2023
 • daňový bonus na dieťa vo veku 5 rokov od júla 2022
 • postup zamestnávateľa od júla 2022 pri výpočte preddavkov
 • postup zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní za rok 2022
 • kto má na daňový bonus nárok, dotácia na stravovanie, započítanie pandemických príspevkov do príjmu, daňový nerezident, dieťa, sústavná príprava na povolanie, uplatnenie a preukazovanie nároku, "rozdelenie" detí, rozvod rodičov, striedavá starostlivosť...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.