Dôchodok a doba štúdia

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,študent

*

ÚVOD

Pri posudzovaní, či má občan nárok na dôchodok a aká bude výška jeho dôchodku, je dôležitá otázka, či sa do doby dôchodkového poistenia (tzv. odpracované roky) započítava aj doba štúdia.

Do 31.12.2003 sa podľa vtedy platných predpisov (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a ďalšie predpisy) doba štúdia pri výpočte dôchodku započítavala ako tzv. náhradná doba. To v praxi znamenalo, že pred rokom 2004 aj za dobu štúdia bol občanovi priznaný a vtedy platným spôsobom vypočítaný dôchodok.

Od 1.1.2004 platí zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

*

Napríklad, podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je suma starobného dôchodku (SD) daná výpočtom

SD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, 
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6).

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor. Viac sa dočítate v knihe "Dôchodky" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=385

*

Pre určenie nároku na dôchodok a výpočet sumy dôchodku je tak jedným z kľúčových faktorov obdobie dôchodkového poistenia (ODP), ktoré občan získal ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok.

K tomu čítajte aj tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384 (kapitola 2.5).

*

Od 1.1.2004 platí, že do obdobia dôchodkového poistenia občana sa započíta:
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • obdobie, za ktoré za občana platil poistné na dôchodkové poistenie štát (štát platí napríklad za osoby, ktoré vychovávajú deti vo veku do 6 rokov alebo poberajú opatrovateľský príspevok, resp. poberajú príspevok na osobnú asistenciu)
 • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia
 • obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie
 • obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak nezískal nárok na výsluhový dôchodok
 • obdobie poberania invalidného dôchodku (s určitými výnimkami)
 • obdobie na základnej vojenskej službe
 • doba poistenia v zmluvných štátoch od r. 1990
 • obdobie v evidencii na úrade práce, ale len do roku 2000 (!)
 • obdobie poberania dávky v nezamestnanosti, ale len od roku 2001 do roku 2003 (!)
 • a doba štúdia, ale len pred rokom 2004 (!)

*

Od 1.1.2004 doba štúdia nie je obdobím dôchodkového poistenia

Od roku 2004 doba štúdia nie je obdobím povinného dôchodkového poistenia - študent strednej alebo vysokej školy nie je v postavení zamestnanca a, samozrejme, nie je ani SZČO. Samotný fakt, že študent študuje, neznamená, že mu za dobu vzniká nárok na dôchodok tak, ako to bolo pred rokom 2004.

Od roku 2004 ani štát neplatí poistné na dôchodkové poistenie za študentov, teda ani takto študentom nevzniká od roku 2004 nárok na dôchodok za dobu štúdia.

Študenti, ak majú záujem, si môžu od roku 2004 sami platiť počas štúdia dobrovoľné dôchodkové poistenie (viac tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384, tam kapitola 2.7), alebo si za dobu štúdia dodatočne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie (viac tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384, tam kapitola 2.8).

*

Pri priznávaní dôchodku po 1.1.2004 sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava len doba štúdia pred 1.1.2004

Od roku 2004 sa pri posudzovaní, či má občan nárok na dôchodok a pri výpočte sumy dôchodku do obdobia dôchodkového poistenia započítava len doba štúdia na strednej škole a na vysokej škole pred rokom 2004.

Príklad

Pani Alica sa narodila v roku 1983.

V rokoch 1998 až 2002 študovala na strednej škole - táto doba sa jej započíta do obdobia dôchodkového poistenia a zohľadní sa pri výpočte dôchodku.

V rokoch 2002 až 2007 študovala na vysokej škole - z tejto doby sa jej započíta len doba štúdia na vysokej škole v rokoch 2002 a 2003. Doba štúdia na vysokej škole po roku 2003 (teda roky 2004 až 2007) sa jej už nezapočíta do obdobia dôchodkového poistenia a nezohľadní sa pri výpočte dôchodku.

Pani Alica, ak bude mať záujem, si môže pred priznaním dôchodku doplatiť poistné na dobrovoľné poistenie za dobu štúdia na vysokej škole v rokoch 2004 až 2007.

*

AKÁ DOBA ŠTÚDIA A AKÉHO ŠTÚDIA PRED ROKOM 2004 SA ZAPOČÍTAVA

V zásade nie je problém so započítaním doby štúdia na vysokej škole. Sociálna poisťovňa pre drvivú väčšinu občanov disponuje údajmi o ich štúdiu na vysokej škole a túto dobu im bez problémov zohľadní.

Inak je to však so štúdiom na strednej škole. Nie vždy a nie každému občanovi sa započíta celá doba štúdia na strednej škole.

Závisí to od toho, ako sa v čase, kedy bol občan žiakom základnej školy a kedy ďalej študoval na strednej škole, posudzovala povinná školská dochádzka. Tá bola v jednotlivých obdobiach v minulosti 8-ročná, 9-ročná alebo 10-ročná (dnes je povinná školská dochádzka 10-ročná). Záleží aj na tom, ako sa v jednotlivých rokoch postupne menili predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Posúdenie, ako sa započíta doba štúdia na strednej škole, teda závisí od toho, v ktorom roku sa občan narodil a v akom období navštevoval základnú školu a po nej strednú školu.

Vo väčšine prípadov sa z doby štúdia na strednej škole započítava do obdobia dôchodkového poistenia len tá časť štúdia na strednej škole, ktorá trvala po skončení povinnej školskej dochádzky. Inými slovami, započítavajú sa školské roky štúdia na strednej škole nasledujúce po školskom roku, v ktorom občan skončil povinnú školskú dochádzku.

*

Občania narodení pred 1.9.1963

Od školského roka 1961/1962 až do konca školského roka 1977/1978 bol účinný zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon).

Povinná školská dochádzka jednotne trvala deväť rokov. Základné školy mali deväť ročníkov

Pre ľudí narodených pred 1.9.1963 preto platí, že povinnú školskú dochádzku ukončili absolvovaním základnej školy.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole.

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

Pozor, výnimkou sú tí, ktorí nastúpili do 1. triedy základnej školy až ako 7-roční.

*

Občania narodení od 1.9.1963 do 31.8.1969

Od školského roka 1978/1979 až do konca školského roka 1983/1984 bol účinný zákon č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

V tomto období sa zriaďovali základné školy s ôsmimi ročníkmi. Základné deväťročné školy zanikli 30. júna 1984.

Povinná školská dochádzka trvala pre žiakov:

 • osemročnej základnej školy - desať rokov,
 • deväťročnej základnej školy - deväť rokov - pričom platí, že ak boli žiaci po získaní základného vzdelania v ôsmom ročníku tejto školy prijatí do prvého ročníka strednej školy, tak splnili povinnú školskú dochádzku skončením prvého ročníka strednej školy,
 • pomocných škôl - osem rokov,
 • škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - desať až jedenásť rokov.

V závislosti od toho, akú základnú školu žiak navštevoval a ako dlho ju navštevoval, Sociálna poisťovňa individuálne posudzuje, aká časť štúdia na strednej škole sa občanovi započíta do obdobia dôchodkového poistenia. Teda môže sa započítať celá doba štúdia na strednej škole (týka sa žiakov, ktorí absolvovali kompletnú deväťročnú základnú školu), ale môže to byť len časť štúdia, počnúc tretím ročníkom na strednej škole (týka sa žiakov, ktorí absolvovali osemročnú základnú školu a ktorým trvala povinná školská dochádzka 10 rokov).

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky (viď vyššie).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • potvrdením o skončení povinnej školskej dochádzky - vysvedčením z posledného ročníka základnej školy, potvrdením zo základnej školy, respektíve príslušným vysvedčením z prvého ročníka strednej školy a podobne.

*

Občania narodení od 1.9.1969 do 31.8.1975

Od školského roka 1984/1985 až do konca školského roka 2007/2008 bol účinný zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

Povinná školská dochádzka trvala desať rokov. Povinná školská dochádzka žiaka pomocnej školy trvala osem rokov

Čo je však dôležité, v období od 1. septembra 1984 do 31. júla 1991 však právne predpisy sociálneho zabezpečenia umožňovali započítať dobu štúdia už od prvého ročníka strednej školy, najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky. To znamená, že v týchto prípadoch sa započíta do obdobia dôchodkového poistenia štúdium na strednej škole v plnom rozsahu, teda aj štúdium pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Občanom, ktorí sa narodili v období od 1.9.1969 do 31.8.1975, sa preto podľa príslušných ustanovení právnych predpisov sociálneho zabezpečenia do obdobia dôchodkového poistenia započítava celá doba štúdia na strednej škole, najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole (najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • potvrdením o skončení povinnej školskej dochádzky - vysvedčením z posledného ročníka základnej školy, potvrdením zo základnej školy, respektíve príslušným vysvedčením z prvého ročníka strednej školy a podobne.

*

Občania narodení od 1.9.1975 do 31.8.1982

Od školského roku 1990/1991 po novelizácii zákona č. 29/1984 Zb. mali základné školy deväť ročníkov, povinná školská dochádzka trvala deväť rokov a naplnila sa ukončením deviatich ročníkov základnej školy, prípadne ak žiak absolvoval len osem ročníkov základnej školy, tak ukončením prvého ročníka strednej školy.

Podľa príslušných ustanovení vtedy platných právnych predpisov sociálneho zabezpečenia sa občanom narodeným v období od 1.9.1975 do obdobia dôchodkového poistenia započítava tá časť štúdia na strednej škole, ktorá trvala po skončení povinnej školskej dochádzky

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole - ak občan absolvoval deväť ročníkov na základnej škole, alebo len štúdium na strednej škole od druhého ročníka (ak občan absolvoval osem ročníkov na základnej škole a povinnú školskú dochádzku ukončil prvým ročníkom na strednej škole).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

*

Občania narodení od 1.9.1982

Ďalšia novela zákona č. 29/1984 Zb. bola platná od 1.1.1998. Povinná školská dochádzka bola desaťročná a trvala najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

Povinná školská dochádzka žiakov, ktorí do skončenia školského roka 1997/1998 dovŕšili 15 rokov veku, sa týmto školským rokom skončila.

Žiaci, ktorí úspešne skončili ôsmy ročník základnej školy v školskom roku 1997/1998 a boli prijatí do prvých ročníkov stredných škôl, splnili povinnú školskú dochádzku skončením druhého ročníka strednej školy.

Občania narodení v období po 31.8.1982 už končia povinnú školskú dochádzku, ktorá je desaťročná, v prvom ročníku strednej školy, nemusia preto preukazovať dátum jej skončenia. Štúdium sa im započíta až od druhého ročníka strednej školy. 

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len štúdium na strednej škole od druhého ročníka (po skončení povinnej školskej dochádzky).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.