Požiadať o dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať na január 2023? (akt. 2.12.2022)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2022 je 15,13 €.

Priemerná mzda na Slovensku zistená za 3. štvrťrok 2022 bola 1296 €, to znamená, že oproti priemernej mzde zistenej za 3. štvrťrok 2021, ktorá bola 1185 €, bola vyššia o 9,4 %.

Výpočet ADH pre rok 2023 = 15,13 € x (1 + (1296 € / 1185 € - 1) x 0,95  = 16,4764 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení).

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2023, je 16,4764 €. To znamená medziročný nárast o 8,9 %.

Poznámka: Pri zvyšovaní dôchodkovej hodnoty sa od roka 2023 započítava len 95 % z medziročného zvýšenia priemernej mzdy.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku sa v roku 2022 zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2021, teda o 1,3 %. Valorizácia platná pre rok 2022 sa týka jednak dôchodkov priznaných pred rokom 2022, ale aj dôchodkov priznaných počas roka 2022.

Suma starobného dôchodku sa v roku 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2022, teda o 11,8 %. Valorizácia platná pre rok 2023 sa týka jednak dôchodkov priznaných pred rokom 2023, ale aj dôchodkov priznaných počas roka 2023.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok v roku 2022 dostali vo výplatnom termíne už v júli 2022 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v júli 2022.

"Vtip" je v tom, že občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok od augusta do decembra 2022 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v roku 2022.

Suma 13. dôchodku je:
  • 300 €, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 234,42 €,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 €.

Vzorec je TD = 300,00 € – 0,36 x (D – 234,42 €)

TD = 13. dôchodok 

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v júni 2022.

234,42 € je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

*

Štrnásty dôchodok

Štrnásty dôchodok v roku 2022 dostávajú vo výplatnom termíne v decembri 2022 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v decembri 2022.

Suma 14. dôchodku je:
  • 0,7 x 300 € = 210 €, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 234,42 €,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 14. dôchodku je najmenej 0,7 x 50 € = 35 €.

Vzorec je ŠtrD = 0,7 x (300,00 € – 0,36 x (D – 234,42 €))

ŠtrD = 14. dôchodok 

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v decembri 2022.

234,42 € je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

*

Predčasný starobný dôchodok

Do 31. októbra 2022 sa predčasný starobný dôchodok poistencovi priznal len vtedy, ak bola jeho suma vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima.

V období prvého polroka 2022 (teda od 1.1.2022 do 30.6.2022) mal poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku dosiahla najmenej 261,70 € (1,2-násobok životného minima 218,06 € je suma 261,672 €).

V období od 1.7.2022 do 31.10.2022 mal poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku dosiahla najmenej 281,40 € (1,2-násobok životného minima 234,42€ je suma 281,304 €).

Od 1. novembra 2022 sa predčasný starobný dôchodok prizná len vtedy, ak je jeho suma vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima.

To znamená, že v období od 1.11.2022 do 30.6.2023 bude mať poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 375,10 € (1,6-násobok životného minima 234,42 € je suma 375,072 €).

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2023

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2023 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2023 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 , tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

10361,36 € – (základ dane : 4)

suma 10361,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46  a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

... Ak je nezdaniteľná časť na daňovníka = 4922,82 €, tak to pri 19 % sadzbe dane znamená nižšiu daň o 935 €.

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu. Pri rozhodovaní o tom, či máte požiadať o starobný dôchodok okamžite pri dosiahnutí dôchodkového veku ešte v roku 2022, sa tak nemusíte ponáhľať. Treba si to dobre zvážiť a pokojne môžete o dôchodok požiadať až v decembri 2022, kedy už budú známe všetky čísla, a to spätne.

*

V pokračovaní článku si na príkladoch ukážeme, či je výhodnejšie so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku počkať na január 2023.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.