Oplatí sa využiť možnosť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Ak sa chystáte podať žiadosť o dôchodok (starobný, predčasný starobný či invalidný), mohla a mala by vás zaujímať možnosť zvýšenia vášho dôchodku vďaka dodatočnému zaplateniu poistného na dôchodkové poistenie.

*

Táto možnosť je naozaj zaujímavá a veľmi dôležitá, najmä ak sa vás týka niektorý z prípadov:

 • budete žiadať o invalidný dôchodok, pričom hrozí, že invalidný dôchodok vám nebude priznaný, pretože ste vzhľadom na svoj vek nezískali dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia (pozrite v knihe Dôchodky: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=389 ... tam kapitolu 5.3)
 • budete žiadať o invalidný dôchodok, pričom si takto chcete zvýšiť váš priemerný osobný mzdový bod a tým i sumu priznaného dôchodku, najmä pri invalidoch z mladosti a vekovo mladších ročníkoch (pozrite v knihe Dôchodky: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=389 ... tam kapitolu 5.8)
 • budete žiadať o starobný dôchodok alebo o predčasný starobný dôchodok, ale nezískali ste 15 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sú potrebné na priznanie dôchodku (pozrite v knihe Dôchodky: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=385 ... tam kapitolu 3.1)
 • budete žiadať o starobný dôchodok, ale nezískali ste 30 rokov dôchodkového poistenia pre nárok na zvýšenie sumy dôchodku na minimálny dôchodok (pozrite v knihe Dôchodky: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=399 ... tam kapitolu 7.1)

*

Za aké obdobie je možné doplatenie poistného?

Podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení dodatočne môžete zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie len za obdobie po 31.12.2003, a to len za obdobie, počas ktorého ste:

 • mali prerušené povinné dôchodkové poistenie podľa § 26 zákona o sociálnom poistení (napríklad mali ste v zamestnaní neplatené voľno),
 • boli zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
 • boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sa sústavne pripravovali na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Táto možnosť nie je nijako časovo ohraničená pokiaľ ide o počet rokov, ktoré uplynuli od obdobia, za ktoré sa poistné dopláca. Napríklad v roku 2022 je možné doplatiť poistné za dobu štúdia v rokoch 2004 až 2008.

*

Treba si uvedomiť a zdôrazniť, že:

 • dodatočne zaplatiť poistné je len za horeuvedené obdobia po 31.12.2003, nie je napríklad možné doplatenie poistného za dobu štúdia pred 1.1.2004 (nie je to možné preto, lebo doba štúdia pred 1.1.2004 sa posudzuje ako náhradná doba a je teda "automaticky" považovaná za dobu dôchodkového poistenia),
 • dodatočne zaplatiť poistné za dobu evidencie na úrade práce po 31.12.2003 je možné bez ohľadu na to, či občan poberal alebo nepoberal dávku v nezamestnanosti a bez ohľadu na to, ako dlho bol zaradený v evidencii,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy bol občan "dobrovoľne nezamestnaný" - teda nebol v evidencii na úrade práce a nebol povinne dôchodkovo poistený,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy občan bol SZČO, avšak nebol povinne dôchodkovo poistený (napríklad v prvých rokoch podnikania).

V praxi sa preto možnosť dodatočného zaplatenia poistného využíva najmä za dobu štúdia po 31.12.2003 alebo za dobu evidencie na úrade práce po 31.12.2003.

*

Dôležité:

Obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok a pri určení výšky dôchodku započíta do obdobia dôchodkového poistenia.

Osobný mzdový bod (body), získaný (získané) za obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, sa zohľadní (zohľadnia) pri určení priemerného osobného mzdového bodu.

*

Vymeriavací základ a sadzba poistného pri dodatočnom zaplatení poistného

Vymeriavací základ za obdobie, za ktoré sa dodatočne dopláca poistné, si občan určí sám.

Podľa § 138 ods. 16 zákona, obdobne ako pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení platí, že to musí byť najmenej 50 % priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa poistné dopláca. Napríklad pri doplácaní poistného za rok 2022 je minimálny základ suma 566,50 €, pri doplácaní poistného za rok 2021 to je suma 546 €. A napríklad v roku 2004 bol minimálny základ 6755,50 Sk, čo je pri prepočte kurzom 30,126 suma 224,24 €.

Minimálne vymeriavacie základy platné v jednotlivých rokoch v minulosti, nájdete napríklad v knihe Dôchodky: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384 ... tam kapitola 2.3 a tam tabuľka s údajmi o všeobecnom vymeriavacom základe - minimálny vymeriavací základ platný v príslušnom roku je 1/24 všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov.

Najviac to môže byť maximálny základ podľa § 138 ods. 6 zákona platný v roku, za ktorý sa poistné dopláca, teda najviac 7-násobok priemernej mzdy. Pretože osobný mzdový bod zistený v nejakom roku môže byť najviac 3, nemá zmysel, aby sa pri doplácanom poistnom určil v nejakom roku vymeriavací základ vyšší ako trojnásobok priemernej mzdy, ktorá bola zistená, resp. sa dá očakávať v príslušnom roku.

Pri dodatočne doplácanom poistnom občan platí zo zvoleného vymeriavacieho základu poistné:

 • na starobné poistenie - sadzba 18 % a
 • na invalidné poistenie - sadzba 6 %.

Spolu je sadzba poistného 24 % zo zvoleného vymeriavacieho základu.

Zaujímavé je, že pri dodatočne doplácanom poistnom sa neplatí do rezervného fondu solidarity. Dodatočné doplatenie poistného je tak "lacnejšie" ako napríklad dobrovoľné dôchodkové poistenie, pri ktorom sa platí aj do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % zo zvoleného vymeriavacieho základu. Nároky na budúci dôchodok sú pritom rovnaké.

*

Priemerná mzda, minimálny vymeriavací základ a maximálny vymeriavací základ za roky 2004 až 2022

Rok

Minimálny

vymeriavací základ

a poistné (24 %)

Vymeriavací základ vo výške priemernej mzdy

a poistné (24 %)

3-násobok priemernej mzdy (resp. max. VZ)

a poistné (24 %)

2004

224,24 €

53,81 €

525,30 €

126,07 €

1345,44 / 1430,49 €

322,90 / 343,31 €

2005

238,41 €

57,21 €

573,40 €

137,61 €

1430,49 / 1575,88 €

343,31 / 378,21 €

2006

262,64 €

63,03 €

622,76 €

149,46 €

1575,88 /  1720,17 €

378,21 / 412,84 €

2007

286,69 €

68,80 €

668,72 €

160,49 €

1720,17 / 1868,25 €

412,84 / 448,38 €

2008

311,37 €

74,72 €

723,03 €

173,52 €

2169,09 €

520,58 €

2009

334,36 €

80,24 €

744,50 €

178,68 €

2233,50 €

536,04 €

2010

361,51 €

86,76 €

769 €

184,56 €

2307 €

553,68 €

2011

372,25 €

89,34 €

786 €

188,64 €

2358 €

565,92 €

2012

384,50 €

92,28 €

805 €

193,20 €

2415 €

579,60 €

2013

393 €

94,32 €

824 €

197,76 €

2472 €

593,28 €

2014

402,50 €

96,60 €

858 €

205,92 €

2574 €

617,76 €

2015

412 €

98,88 €

883 €

211,92 €

2649 €

635,76 €

2016

429 €

102,96 €

912 €

218,88 €

2736 €

656,64 €

2017

441,50 €

105,96 €

954 €

228,96 €

2862 €

686,88 €

2018

456 €

109,44 €

1013 €

243,12 €

3039 €

729,36 €

2019

477 €

114,48 €

1092 €

262,08 €

3276 €

786,24 €

2020

506,50 €

121,56 €

1133 €

271,92 €

3399 €

815,76 €

2021

546 €

131,04 €

1211 €

290,64 €

3633 €

871,92 €

2022

566,50 €

135,96 €

1308 €

313,92 €

3924 €

941,76 €

Poznámky:

2004 ... max. VZ bola do 30.6.2004 suma 40533 Sk, od 1.7.2004 suma 43095 Sk,

2005 ... max. VZ bola do 30.6.2005 suma 43095 Sk, od 1.7.2005 suma 47475 Sk,

2006 ... max. VZ bola do 30.6.2006 suma 47475 Sk, od 1.7.2006 suma 51822 Sk,

2007 ... max. VZ bola do 30.6.2007 suma 51822 Sk, od 1.7.2006 suma 56283 Sk,

2008 ... max. VZ je od roku 2008 suma 4-násobku priemernej mzdy,

2022 - Suma 1220 € je odhadovaná suma priemernej mzdy pri predpoklade rastu o 8 % oproti roku 2021.

*

V čom je podstata

Ak ste napríklad počas roka 2004 boli nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, môžete si za rok 2004 doplatiť poistné na dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu 224,24 €. Poistné bude 53,81 € za mesiac a 645,72 € za celý rok 2004.

Získate tak jeden ďalší rok dôchodkového poistenia.

Váš osobný mzdový bod za rok 2004 bude 12 x 224,24 € deleno 6306,60 € (to je priemerná mzda za rok 2004) = 2690,88 / 6306,60 = 0,4266

V závislosti od celkového počtu získaných rokov dôchodkového poistenia a od výšky priemerného osobného mzdového bodu tak bude váš dôchodok o 9 - 10 eur vyšší. Suma doplácaného poistného sa vám vráti po 5 - 6 rokoch poberania dôchodku.

"Vtip" je ďalej v tom, že viac sa oplatí doplatiť si "staršie" roky, kedy bola nižšia priemerná mzda, než trebárs roky okolo roku 2020. Za menej peňazí získate viacej muziky - presnejšie povedané, za staršie roky si doplatíte menej, ale váš profit z vyššieho dôchodku bude rovnaký.

*

Ukážme si to na príkladoch (v uzamknutom pokračovaní článku).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.