Prečo sa nevalorizujú minimálne dôchodky? (aktualizácia 4.11.2022)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Aktualizácia 4.11.2022: V MPK je návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z., podľa ktorého sa minimálne dôchodky budú meniť a zvyšovať od 1.1.2024.

*

Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015. Jeho cieľom je garantovať poberateľovi starobného dôchodku a po dosiahnutí dôchodkového veku aj poberateľovi invalidného dôchodku dôchodok najmenej na takej úrovni, aby nemusel žiadať popri čerpaní dôchodku o dávku v hmotnej núdzi.

Minimálny dôchodok je definovaný v § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP). Samotné sumy minimálneho dôchodku sú určené podľa prílohy č. 4a ZSP.

Viac o minimálnych dôchodkoch v knihe "Dôchodky" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=399

*

ZAVEDENIE MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV OD 1.7.2015

V roku 2015 boli minimálne dôchodky zavedené s tým, že ich výška sa určila nasledujúcim postupom:

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia bola suma minimálneho dôchodku daná ako 136 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýšila o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

 • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
 • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
 • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp invalidný dôchodok a
 • získané v cudzine.

*

Pre ilustráciu: V roku 2015 bol minimálny dôchodok podľa počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia vo výške:

 • za 30 rokov 269,50 €
 • za 35 rokov 289,30 €
 • za 40 rokov 311,10 €
 • za 45 rokov 340,80 €

*

ZÁSADNÉ ZVÝŠENIE MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV NA ROK 2020

Pôvodne (ak by sa zákon nezmenil) mali byť v roku 2020 minimálne dôchodky podľa počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia vo výške:

 • za 30 rokov 285,90 €
 • za 35 rokov 306,90 €
 • za 40 rokov 330,10 €
 • za 45 rokov 361,60 €

Tesne pred voľbami, ktoré boli vo februári 2020, však došlo k zmene zákona o sociálnom poistení a pre rok 2020 sa sumy minimálnych dôchodkov určili nasledovne:

Za prvých 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia bola suma minimálneho dôchodku daná ako 33 % priemernej mzdy zistenej za rok 2018, čo bola suma 1013 €.

Pričom 33 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2018 je suma 334,29 eura.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýšila o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru 2020.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru 2020.

Životné minimum platné k 1. januáru 2020 bolo 210,20 eura. 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru 2020 predstavujú sumu 4,204 eura a 3% sumy životného minima platného k 1. januáru 2020 predstavujú sumu 6,306 eura.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Na základe novely boli v roku 2020 minimálne dôchodky podľa počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia vo výške:

 • za 30 rokov 334,30 €
 • za 35 rokov 355,40 €
 • za 40 rokov 378,50 €
 • za 45 rokov 410,00 €

... teda o 48,40 € viac, ako by určoval stav pred novelou.

*

ZMRAZENIE MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV

Vláda Igora Matoviča sa na konci roka 2020 rozhodla "zmraziť" sumy minimálnych dôchodkov. Stalo sa tak novelou zákona č. 372/2020 Z. z., ktorá bola schválená v NR SR dňa 26.11.2020.

V dôvodovej správe je uvedené (citujem presné znenie):

"Nakoľko zákonom č. 382/2019 Z. z. sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov."

*

Sumy minimálnych dôchodkov tak zostali na úrovni platnej pre rok 2020 a odvtedy sa nevalorizujú.

Pre roky 2020, 2021 a 2022 preto platia nasledujúce sumy minimálnych dôchodkov, a to v závislosti od počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia:

Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

334,30 eura

31

338,50 eura

32

342,70 eura

33

347,00 eur

34

351,20 eura

35

355,40 eura

36

359,60 eura

37

363,80 eura

38

368,00 eur

39

372,20 eura

40

378,50 eura

41

384,80 eura

42

391,10 eura

43

397,40 eura

44

403,70 eura

45

410,00 eur

46

416,30 eura

47

422,60 eura

48

428,90 eura

*

KEDY BY SA MALI MINIMÁLNE DÔCHODKY "ODMRAZIŤ" A ZVÝŠIŤ?

Je holý fakt, že v roku 2020 došlo k skokovému zvýšeniu súm minimálnych dôchodkov o 48,40 € (viď vyššie).

Ak sa máme držať logiky uvedenej v dôvodovej správe k zmrazeniu súm minimálnych dôchodkov, tak minimálne dôchodky by sa mali znova zvyšovať, až keď suma 136 % aktuálneho životného minima (tak bol definovaný minimálny dôchodok za 30 kvalifikovaných rokov pred rokom 2020) presiahne hranicu 334,30 €.

V čase medzi 1.7.2022 až 30.6.2023 je platná suma životného minima 234,42 €.

136 % zo sumy 234,42 € je suma 318,90 €.

Suma 318,90 € je nižšia, ako 334,30 €.

Pri tejto logike tak minimálne dôchodky nebudú zvyšované prinajmenej do 30.6.2023.

Suma životného minima sa bude najbližšie zvyšovať k 1.7.2023.

To znamená, že aj minimálne dôchodky budú zvýšené najskôr od 1.7.2023, a to vtedy, ak suma životného minima dosiahne od 1.7.2023 hranicu najmenej 245,81 €.

Teda vtedy, ak sa súčasné životné minimum (234,42 €) zvýši najmenej o 4,9 %.

A to sa nepochybne stane, keďže medziročný rast životných nákladov nízkopríjmových domácností alebo medziročný rast čistých peňažných príjmov na osobu, ktorý je meraný za obdobia 1. štvrťroka 2022 a 1. štvrťroka 2023 (vezme sa nižšia z týchto dvoch veličín), bude určite vyšší ako 4,9 %.

*

Aj tu je však vidieť, že na spôsobe určenia životného minima niečo nesedí. Aktuálne vidíme, že:

 • rast životného minima vôbec nemusí zodpovedať aktuálnej inflácii - môže byť nižší ako rast cien, ak čisté peňažné príjmy na osobu rastú menej,
 • prehodnocovanie sumy životného minima len raz ročne v čase prudkej inflácie nestačí,
 • prehodnotenie výšky dávok a podpôr vyplácaných ľuďom na základe rastu životného minima musí byť okamžité, bez zbytočného časového zdržania. 

*

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo dňa 27.10.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o sociálnom poistení. Návrh má označenie LP/2022/690.

Návrh obsahuje viacero zmien. Pokiaľ ide o minimálne dôchodky, navrhuje sa, aby sa definícia súm minimálnych dôchodkov vrátila do podoby pred rokom 2020. To znamená, že suma minimálneho dôchodku bude naviazaná na sumu životného minima, a to v závislosti od počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia (roky s OMB najmenej 0,241 atď., pozrite vyššie). Táto zmena má platiť od 1. januára 2024.

Príloha č. 4a (v ktorej boli uvedené doterajšie pevne určené sumy minimálnych dôchodkov) sa zo zákona vypúšťa.

To znamená:

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia bude suma minimálneho dôchodku daná ako 136 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 50. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 60. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

*

Konkrétne:

Ministerstvo v analýze vplyvov uvádza, že očakáva v júli 2023 nárast hodnoty životného minima na úrovni 256,75 eura (rast o 9,5 %). S týmto odhadom sa dá súhlasiť.

A to by znamenalo od 1. januára 2024 zvýšenie súm minimálnych dôchodkov.

Napríklad pri 30 tzv. kvalifikovaných rokoch dôchodkového poistenia stúpne suma minimálneho dôchodku na 349,20 €, čo je nárast o 14,90 €.

Pri 40 tzv. kvalifikovaných rokoch dôchodkového poistenia stúpne suma minimálneho dôchodku na 403,10 €, čo je nárast o 24,6 €.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.