Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Témy: dohody,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Národná rada SR dňa 4. októbra 2022 schválila zákon č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony.

Všetky schválené zmeny sú účinné od 1. novembra 2022.

*

Cieľom zákona je najmä zapracovanie smerníc EÚ do našej legislatívy, a to:
 
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.
Smernica (EÚ) 2019/1152 nahrádza smernicu Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah.
 
Smernica (EÚ) 2019/1158 nahrádza smernicu Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje sa smernica 96/34/ES.
 
*
 
V praxi to znamená, pokiaľ ide o smernicu (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii:
 
  • dopĺňajú a rozširujú sa ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa týkajú pracovnej zmluvy a povinnosti zamestnávateľa poskytovať informácie o pracovných podmienkach, podmienkach zamestnávania a o vykonávanej práci,
  • zavádza sa nové právo zamestnanca žiadať o prechod na inú formu zamestnania (napr. z určitej doby na neurčitý čas).
Pokiaľ ide o smernicu (EÚ) 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami:
 
  • dopĺňajú a spresňujú sa ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov, ale i osôb s opatrovateľskými povinnosťami,
  • zavádza sa otcovská dovolenka,
  • osoby, ktoré sa starajú o deti, majú možnosť žiadať o flexibilnejšie formy práce, atď.

*

V novele je aj niekoľko zmien, ktoré vyplynuli z potreby aplikačnej praxe (napr. doručovanie).

*

Článok k otcovskej dovolenke: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=825

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.