Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 6. decembra 2022 schválila zákon č. 496/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a niektoré ďalšie zákony.

Súčasťou rozsiahlych zmien sú aj zmeny týkajúce sa daňového bonusu, a to s účinnosťou od 1. januára 2023.

Od 1.1.2023 sa zvýši daňový bonus na dieťa a súčasne sa doplnia a upravia podmienky na jeho priznanie a vyplácanie.

*

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pozor, v prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Pozor, dňa 7.2.2023 NRSR schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Súčasťou je Čl. III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie. Tu je síce zmätočne vyriešený odkaz pod čiarou 126a, ale úmysel zákonodarcu v tejto veci je zrejmý.

*

ZAMESTNANEC

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. 

V prípade, ak zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu zamestnanca pri výpočte mesačných preddavkov v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pozor, v tabuľke nie je uvádzaná výsledná suma daňového bonusu pri výpočte preddavkov za mesiace roka 2023, ale ohraničenie daňového bonusu zhora v závislosti od výšky mzdy a počtu detí.

Ak má napríklad zamestnanec hrubú mzdu 1000 €, jeho čiastkový základ dane je 866 €. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 18 rokov a na druhé dieťa vo veku 18 rokov a viac, tak daňový bonus je 140 € + 50 € = 190 €, súčasne však najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 233,82 € a daňový bonus je suma 190 €.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Hrubá mzda

Čiastkový základ dane (ČZD)

= 86,6 % hrubej mzdy

1 dieťa

max. 140 €

a súčasne

max. 20 % ČZD

2 deti

max. 280 €

a súčasne

max. 27 % ČZD

3 deti

max. 420 €

a súčasne

max. 34 % ČZD

4 deti

max. 560 €

a súčasne

max. 41% ČZD

5 detí

max. 700 €

a súčasne

max. 48 % ČZD

6 detí

max. 840 €

a súčasne

max. 55% ČZD

 600 €

 519,60

 103,92

 140,29

 176,66

 213,04

 249,41

 285,78

 650 €

 562,90

 112,58

 151,98

 191,39

 230,79

 270,19

 309,60

 700 €

 606,20

 121,24

 163,67

 206,11

 248,54

 290,98

 333,41

 750 €

 649,50

 129,90

 175,37

 220,83

 266,30

 311,76

 357,23

 800 €

 692,80

 138,56

 187,06

 235,55

 284,05

 332,54

 381,04

 850 €

 736,10

 140

 198,75

 250,27

 301,80

 353,33

 404,86

 900 €

 779,40

 140

 210,44

 265,00

 319,55

 374,11

 428,67

 950 €

 822,70

 140

 222,13

 279,72

 337,31

 394,90

 452,49

 1000 €

 866,00

 140

 233,82

 294,44

 355,06

 415,68

 476,30

 1050 €

 909,30 

 140

 245,51

 309,16

 372,81

 436,46

 500,12

 1100 €

 952,60 

 140

 257,20

 323,88

 390,57

 457,25

 523,93

 1150 €

 995,90

 140

 268,89

 338,61

 408,32

 478,03

 547,75

 1200 €

 1039,20

 140

 280

 353,33

 426,07

 498,82

 571,56

 1250 €

 1082,50

 140

 280

 368,05

 443,83

 519,60

 595,38

 1300 €

 1125,80

 140

 280

 382,77

 461,58

 540,38

 619,19

 1350 €

 1169,10

 140

 280

 397,49

 479,33

 561,17

 643,01

 1400 €

 1212,40

 140

 280

 412,22

 497,08

 581,95

 666,82

 1450 €

 1255,70

 140

 280

 420

 514,84

 602,74

 690,64

 1500 €

 1299,00

 140

 280

 420

 532,59

 632,52

 714,45

*

Príklady výpočtov daňového bonusu zamestnanca pri výpočte preddavkov za január 2023

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 €, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Daňový bonus je suma 2 x 140 € = 280 €, avšak súčasne je najviac 140,29 €, to znamená, že daňový bonus je 140,29 €.

*

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 €, má štyri deti vo veku 3, 7, 16 a 19 rokov. Dotáciu na stravovanie si na deti neuplatňuje.

Daňový bonus je suma 3 x 140 € + 1 x 50 € = 470 €, súčasne ale najviac 266,30 €. To znamená, že daňový bonus je 266,30 €.

*

Pri akej hrubej mzde bude mať zamestnanec plný, nekrátený daňový bonus?

V tabuľke je podľa počtu detí uvedený príslušný plný daňový bonus za jeden mesiac a suma mesačnej hrubej mzdy zamestnanca, pri ktorej bude mať plný daňový bonus.

*

Podľa počtu detí ve veku do 18 rokov (riadky tabuľky) a počtu detí vo veku 18 a viac rokov (stĺpce tabuľky) si v tabuľke nájdite "vašu" bunku'.

*

Vo "vašej" bunke je uvedená plná - nekrátená suma daňového bonusu za jeden mesiac a výška mesačnej hrubej mzdy, pri ktorej máte nárok na plnú sumu daňového bonusu.

Ak je vaša hrubá mzda nižšia, suma daňového bonusu bude krátená.

*

  0 detí 18+ 1 dieťa 18+ 2 deti 18+ 3 deti 18+ 4 deti 18+
 0 detí do 18 r. ---    50 € / 289 €  100 € / 428 €  150 € / 510 €  200 € / 564 €
 1 dieťa do 18 r.  140 € / 809 €  190 € / 813 €  240 € / 816 €  290 € / 817 €  340 € / 818 €
 2 deti do 18 r.  280 € / 1198 €  330 € / 1121 €  380 € / 1071 €  430 € / 1035 €  480 € / 1008 €
 3 deti do 18 r.  420 € / 1427 €  470 € / 1324 €  520 € / 1251 €  570 € / 1197 €  620 € / 1302 €
 4 deti do 18 r.  560 € / 1578 €  610 € / 1468 €  660 € / 1386 €  710 € / 1491 €  760 € / 1596 €

*

Napríklad, pri dvoch deťoch vo veku do 18 rokov a jednom dieťati vo veku 18 a viac rokov je plná suma daňového bonusu 330 € za jeden mesiac. Túto sumu dostanete, ak je vaša mesačná hrubá mzda 1121 € a viac. 

*

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2023 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu SZČO za rok 2023 v závislosti od výšky príjmu SZČOod počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pritom predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá:

 • si uplatní v daňovom priznaní za rok 2023 paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu, max. 20000 € ročne,
 • pri príjme do cca 26000 € ročne si platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 200,72 € do SP a 84,77 € do ZP, spolu teda 285,49 € mesačne a 3425,88 € za celý rok 2023, pričom od príjmu cca 28000 € ročne platila odvody vypočítané zo základu daného ako (príjem - výdavky) deleno 1,486.

Ak má napríklad SZČO ročný príjem brutto 24000 €, jeho čiastkový základ dane je 6174,12 €. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 18 rokov a na druhé dieťa vo veku 18 rokov a viac, tak daňový bonus je 12 x (140 € + 50 €) = 2280 €, súčasne najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 1667,01 € a daňový bonus je suma 1667,01 €.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Ročný príjem brutto

Paušálne výdavky

Odvody

Čiastkový základ dane (ČZD) = príjem - výdavky - odvody

1 dieťa

max. 1680 €

a súčasne

max. 20 % ČZD

2 deti

max. 3360 €

a súčasne

max. 27 % ČZD

3 deti

max. 5040 €

a súčasne

max. 34 % ČZD

4 deti

max. 6720 €

a súčasne

max. 41 % ČZD

5 detí

max. 8400 €

a súčasne

max. 48 % ČZD

6 detí

max. 10080 €

a súčasne

max. 55 % ČZD

 8000 €

 4800

 3425,88

 0

0

0

0

0

0

0

 10000 €

 6000

 3425,88

 574,12

114,82

155,01

195,20

235,39

275,58

315,77

 12000 €

 7200

 3425,88

 1374,12

274,82

371,01

467,20

563,39

659,58

755,77

 14000 €

 8400

 3425,88

 2174,12

434,82

587,01

739,20

891,39

1043,58

1195,77

 16000 €

 9600

 3425,88

 2974,12

594,82

803,01

1011,20

1219,39

1427,58

1635,77

 18000 €

 10800

 3425,88

 3774,12

754,82

1019,01

1283,20

1547,39

1811,58

2075,77

 20000 €

 12000

 3425,88

 4574,12

914,82

1235,01

1555,20

1875,39

2195,58

2515,77

 22000 €

 13200

 3425,88

 5374,12

1074,82

1451,01

1827,20

2203,39

2579,58

2955,77

 24000 €

 14400

 3425,88

 6174,12

1234,82

1667,01

2099,20

2531,39

2963,58

3395,77

 26000 €

 15600

 3425,88

 6974,12

1394,82

1883,01

2371,20

2859,39

3347,58

3835,77

 28000 €

 16800

 3553,70

 7646,30

 1529,26

 2064,50

 2599,74

 3134,98

 3670,22

 4205,47

 30000 €

 18000

 3807,53

 8192,47

 1638,49

 2211,97

 2785,44

 3358,91

 3932,39

 4505,86

 32000 €

 19200

 4061,37

 8738,63

 1680

 2359,43

 2971,13

 3582,84

 4194,54

 4806,25

 34000 €

 20000

 4442,12

 9557,88

 1680

 2580,63

 3249,68

 3918,73

 4587,78

 5256,83

 36000 €

 20000

 5076,71

 10923,29

 1680

 2949,29

 3713,92

 4478,55

 5243,18

 6007,81

*

Príklady výpočtov daňového bonusu SZČO za rok 2023

1. SZČO má za rok 2023 hrubý príjem 12000 €, má dve deti vo veku 14 a 20 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Daňový bonus za rok je suma 12 mesiacov x (140 € + 50 €) = 2280 €, súčasne však najviac 371,01 €. Výsledný daňový bonus je 371,01 €.

*

2. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 16000 €, má jedno dieťa vo veku 3 roky. Na dieťa si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Daňový bonus za rok je suma 12 mesiacov x 140 € = 1680 €, súčasne však najviac 594,82 €. Výsledný daňový bonus je 594,82 €.

*

3. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 18000 €, má tri deti vo veku 1, 4 a 7 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Daňový bonus za rok je suma 12 mesiacov x (3 x 140 €) = 5040 €, súčasne však najviac 1283,20 €. Výsledný daňový bonus je 1283,20 €.

*

4. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 24000 €, má štyri deti vo veku 12, 14, 19 a 22 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

Daňový bonus za rok je suma 12 mesiacov x (2 x 140 € + 2 x 50 €) = 4560 €, súčasne však najviac 2531,39 €. Výsledný daňový bonus je 2531,39 €.

*

Pri akom ročnom príjme bude mať SZČO plný, nekrátený daňový bonus?

V tabuľke predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá počas celého roka 2023 platí tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 200,72 € do SP a 84,77 € do ZP, spolu teda 285,49 € mesačne a 3425,88 € za celý rok 2023, pričom v daňovom priznaní za rok 2023 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu (najviac sumu 20000 €).

V tabuľke je podľa počtu detí uvedený príslušný plný daňový bonus za jeden mesiac a suma ročného "fakturovaného" príjmu SZČO, pri ktorej bude mať plný daňový bonus.

*

Podľa počtu detí ve veku do 18 rokov (riadky tabuľky) a počtu detí vo veku 18 a viac rokov (stĺpce tabuľky) si v tabuľke nájdite "vašu" bunku'.

*

Vo "vašej" bunke je uvedená plná - nekrátená suma daňového bonusu za rok 2023 a suma ročného "fakturovaného" príjmu za rok 2023, pri ktorom máte nárok na plnú sumu daňového bonusu.

Ak bude váš ročný príjem za rok 2023 nižší, suma daňového bonusu bude krátená.

*

  0 detí 18+ 1 dieťa 18+ 2 deti 18+ 3 deti 18+ 4 deti 18+
0 detí do 18 r. ---   600 € / 16065 € 1200 € / 19676 € 1800 € / 21800 € 2400 € / 23199 €
1 dieťa do 18 r. 1680 € / 29565 € 2280 € / 29676 € 2880 € / 29742 € 3480 € / 29785 € 4080 € / 29815 €
2 deti do 18 r. 3360 € / 35871 € 3960 € / 35073 € 4560 € / 34548 € 5160 € / 34176 € 5760 € / 33899 €
3 deti do 18 r. 5040 € / 38250 € 5640 € / 37182 € 6240 € / 36426 € 6840 € / 35863 € 7440 € / 36954 €
4 deti do 18 r. 6720 € / 39817 € 7320 € / 38676 € 7920 € / 37826 € 8520 € / 38917 € 9120 € / 40008 €

*

Napríklad, pri dvoch deťoch vo veku do 18 rokov a jednom dieťati vo veku 18 a viac rokov je za rok 2023 plná suma daňového bonusu 3960 €. Túto sumu dostanete, ak za rok 2023 budete mať ročný hrubý (fakturovaný) príjem 35073 € a viac.

*

V pokračovaní článku: 

 • postup zamestnávateľa od januára 2023 pri výpočte preddavkov,
 • kto má na daňový bonus nárok, daňový nerezident, dieťa, sústavná príprava na povolanie, uplatnenie a preukazovanie nároku, "rozdelenie" detí, rozvod rodičov, striedavá starostlivosť...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.