Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2021 až september 2021. Po skončení materskej je od októbra 2021 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2023, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2023 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2023 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Pani Dominika sa v máji 2023 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2023.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 28. mája 2023 (nedeľa) a v pondelok, utorok a stredu 29., 30. a 31. mája 2023 si čerpá tri dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2023 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 28. máju 2023 a k 31. máju 2023 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2023 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 940 €. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za tri dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné sa platí za tri dni, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za tri dni.

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je v roku 2023 suma 8477 € mesačne, pri platbe poistného za tri dni v máji 2023 sa určí postupom:

8477 € / 31 dní = 273,45 € (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

273,45 € x 3 dni = 820,35 €

Poistné sa preto zaplatí z vymeriavacieho základu 820,35 €.

K 1. júnu 2023 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2023 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2023, kedy sa poistné platilo zo základu 820,35 € za tri dni (viď vyššie).

DVZ = 820,35 € / 3 dni = 273,45 €

Maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti do 30.6.2023 je 79,6274 €. Dávka v nezamestnanosti sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ, teda zo sumy 79,6274 €.

Výška dávky je 50 % DVZ na kalendárny deň.

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1194,50 € a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1234,30 €.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 7200 €. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode