Mzdové veličiny 2017

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,paušálne výdavky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2017

Poznámka: Údaje sú uvedené na základu stavu známeho k 4.1.2017


DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2017

Sadzba dane

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,

- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2017 je naďalej 198,09 eura.

*

Osobitná sadzba dane

5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

*

Daňový bonus

Suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne. Za celý rok 2017 je to 256,92 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 435 eur = 2610 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 435 eur/2 = 217,50 eura.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2017:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2017 je 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

8755,578 – (základ dane : 4)

kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3803,33 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky,

kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

Poznámka: Nezdaniteľná čiastka na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa od roka 2017 neuplatňuje.

*

Zamestnanecká prémia

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 by nemal mať nárok žiaden zamestnanec.

*

Paušálne výdavky

Od roku 2017 sú 60% z príjmov SZČO, max. 20000 eur na rok.

*

Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2017 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2017 nepresiahne 500 eur.

*

Hranica pre zdanenie cien a výhier

Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

*

Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a)

- ak za rok 2017 nepresiahne 17 eur alebo
- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2017 nepresiahnu
1901,67 eura.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2017

Maximálny vymeriavací základ 6181 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2016 a pokračuje v roku 2017, suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 suma 67% z 883 eur, čo je suma 591,61 eura.

*

Dohody o brigádnickej práci študentov

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia je 200 eur.

*

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2017 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2016 bol vyšší ako 5298 eur (12 x 441,50).

Minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, minimálne poistné 146,35 eura

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 19,42 eura
Starobné poistenie 18%, min. 79,47 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 26,49 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,97 eura

*

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 441,50 eura

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 19,42 eura
Starobné poistenie 18%, min. 79,47 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 26,49 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,83 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,97 eura

*

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 58,0603 eura.

Výpočet: 2 x 883 = 1766 ... x 12 = 21192 ... deleno 365 = 58,0603 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 58,0602 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2017 do 30.6.2017 najviac zo sumy 2 x 12 x 883/365 = 58,0603 eura.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2017

Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura)

*

Dôchodková hodnota pri výpočte dôchodku v roku 2017

11,3505 eura

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2017

Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2017, je 52980 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2015, 60 x 883).

*

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

Max. 380 eur mesačne pri príjme do 380 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur a viac nula.

Max. 4560 eur mesačne pri príjme do 4560 eur, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme 6840 eur a viac nula.

*

Poistné SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 441,50 eur, minimálny preddavok mesačne 61,81 eura (30,90 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).

*

MINIMÁLNA MZDA 2017

- 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, resp. "dohodárom".

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

- 2,5806 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
- 2,6667 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

*

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Hodinová mzda
Stupeň Mes. mzda 40 h/t 38,75 h/t 37,5 h/t


1 435,00 2,50 2,5806 2,6667
2 522,00 3,00 3,0968 3,20
3 609,00 3,50 3,6129 3,7333
4 696,00 4,00 4,1290 4,2667
5 783,00 4,50 4,6452 4,80
6 870,00 5,00 5,1613 5,3333

*

Ďalšie dopady:

Minimálna sadzba za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku je 2,50 eura na hodinu. Minimálna sadzba za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je 0,50 eura (§ 96 Zákonníka práce) na hodinu.

 Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 Zákonníka práce) a minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3 Zákonníka práce) je 0,50 eura za hodinu.

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1.1.2009 bez zmeny je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

- 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
- 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

Sumy stravného od 1.12.2016

4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55% z ceny jedla, od 1.12.2016 najviac suma 55% z 4,50 eura = 2,48 eura.

Od 1.12.2016 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 4,50 eur, čo je 3,38 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%. Napríklad pri cene gastrolístka 3,38 eura je to najmenej 1,86 eura.

*

SOCIÁLNE DÁVKY A SÚVISIACE VELIČINY


Životné minimum do 30.6.2017

Životné minimum plnoletá fyzická osoba: 198,09 eura
Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 138,19 eura
Životné minimum dieťa: 90,42 eura

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2017): 148,57 eura ... pozor, od 1.5.2017 sa bude zákon meniť.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.