ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

ROZPRACOVANÉ

*

NA ÚVOD

Daňový bonus za prvý polrok 2022 sa vypočíta len "po starom".

Daňový bonus za druhý polrok 2022 sa vypočíta "po starom" i "po novom" a zamestnancovi (SZČO) sa vyplatí tá suma, ktorá vyjde vyššia.

*

DAŇOVÝ BONUS "PO STAROM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné za mesiace január až jún 2022 a súčasne aj za mesiace júl až december 2022 pri výpočte "po starom":

 • 47,14 € na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Suma 47,14 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

Suma 43,60 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Podmienky

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre zamestnanca je, aby mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 €), teda najmenej 3876 €.

Ak v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 zamestnanec nedosiahne zdaniteľný príjem vo výške najmenej 3876 €, nárok na už priznaný daňový bonus za mesiace, v ktorých dosiahol zdaniteľný príjem najmenej polovice minimálnej mzdy (323 €), mu zostane.

*

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre SZČO je, aby mala zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 €), teda najmenej 3876 €.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

*

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Naopak, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov a od 15 rokov je aj vtedy, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

DAŇOVÝ BONUS ZA MESIACE JÚL AŽ DECEMBER 2022 "PO NOVOM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné za mesiace júl až december 2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 € na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Suma 70 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % polovice čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % polovice čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % polovice čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % polovice čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % polovice čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % polovice čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa pri ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022 neprihliada.

Ak suma daňového bonusu ohraničená ako polovica čiastkového základu dane za rok 2022 v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) je nižšia ako suma už priznaného daňového bonusu, ktorá je určená podľa čiastkových základov dane pri výpočte mesačných preddavkov za mesiace júl až december 2022, zamestnancovi zostane nárok na už priznaný daňový bonus. Tento problém rieši návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z., o ktorej bude NR SR hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína 29.11.2022 (tlač 1121).

Ak si daňovník počas druhého polroka 2022 uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí - ak sa mu napríklad počas druhého polroka 2022 narodilo dieťa alebo ak dieťa doštudovalo, tak sa ohraničenie určí podľa uplatňovaného počtu za jednotlivé mesiace alikvotne, viď príklad.

Aj tento problém rieši návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z., o ktorej bude NR SR hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína 29.11.2022 (tlač 1121).

Príklad

Zamestnanec má jedno dieťa vo veku do 15 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus za mesiace júl až október 2022. V novembri 2022 sa mu narodí druhé dieťa, za mesiace november a december 2022 si tak uplatňuje daňový bonus na dve deti.

V ročnom zúčtovaní za rok 2022 pri výpočte daňového bonusu "po novom":

 • za mesiace júl až október sa určí daňový bonus ako suma 4 (mesiace) x 70 €, najviac však 20 % z 4/6 z polovice základu dane za rok 2022,
 • za mesiace november a december sa určí daňový bonus ako suma 2 (deti) x 2 (mesiace) x 70 €, najviac však 27 % z 2/6 z polovice základu dane za rok 2022.

*

Podmienky

Nárok na "nový" daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.