Tabuľky odvodov 2017

Témy: sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2017

ODVODY ZAMESTNANCOV A ZAMESTNÁVATEĽOV ROK 2017

*

Status

S+R

IP

NP

PvN

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

x

 

x

Predtým dlh. nez. v prac. pom. 1)

       

x

x

x

Sudca

x

x

x

     

x

Prokurátor

x

x

x

     

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

           

x

DoBPŠ do 200 eur 2)

       

x

x

 

DoBPŠ nad 200 eur

x

x

   

x

x

 

DoVP, DoPČ st.,výsl. dôchodca 3)

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ invalid. dôchodca 4)

x

x

   

x

x

 

DoVP, DoPČ ost., pravid.príjem

x

x

x

x

x

x

x

DoVP, DoPČ ost., neprav.príjem

x

x

   

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

       

x

Štatutár pravidelný príjem 5)

x

x

x

x

   

x

Štatutár nepravidelný príjem 5)

x

x

       

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

       

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

       

x

Člen družstva pravidelný príjem 6)

x

x

x

x

   

x

Člen družstva neprav.príjem 6)

x

x

       

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

x

 

x

Ústavný činiteľ 7)

x

x

x

x

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem 8)

x

x

x

x

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem 8)

x

x

   

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

   

x

Vo väzbe pravidelný príjem 9)

x

x

x

 

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem 9)

x

x

   

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem 10)

x

x

x

x

   

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem 10)

x

x

       

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

   

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

       

x

*

V tabuľke "x" znamená, že zamestnanec, uvedený na príslušnom riadku (resp. jeho zamestnávateľ) platí poistenie uvedené v príslušnom stĺpci.

*

Poznámky:

1) zamestnanec, ktorý bol na Úrade práce, kde bol v evidencií uchádzačov o zamestnanie, počas prvých 12 kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Pozor, je zdravotne poistený ale sadzba zamestnanca i zamestnávateľa je nulová.

2) študent na DoBPŠ pri príjme max. 200 eur vrátane mesačne

3) poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP alebo na DoPČ

4) poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, pracujúci na DoVP alebo na DoPČ

5) člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb

6) člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve

7) prezident, člen vlády, poslanec NRSR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

8) poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VUC, obecné a mestské zastupiteľstvá)

9) osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu

10) zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkazné zmluvy, zmluvy o dielo, nepomenované zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

*

Skratky použité v tabuľke:

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

S = Starobné poistenie R = Rezervný fond solidarity IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie PvN = Poistenie v nezamestnanosti

UP = Úrazové poistenie GP = Garančné poistenie ZP = Zdravotné poistenie

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.