Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je zavedenie minimálneho poistného (§ 13b) a minimálneho preddavku (§ 16a) zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023.

*

Na úvod pripomeňme, že za zamestnanca sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje prakticky každá fyzická osoba, ktorá má príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) zákona o dani z príjmov), teda nie sú to len osoby v pracovnom pomere, ale aj osoby pracujúce na dohody, na príkazné zmluvy, spoločníci a konatelia, ďalší štatutári obchodných spoločností, pokiaľ za výkon funkcie poberajú odmenu, poslanci miest, obcí, VÚC, platení členovia komisií v samosprávach atď.

Podľa § 29b ods. 5, ak sa poistenec považuje za zamestnanca z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa (napr. u toho istého zamestnávateľa má pracovnú zmluvu aj dohodu), posudzuje sa tak, ako keby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz.

Naopak, za zamestnanca sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažujú (hoci poberajú príjmy zdaňované podľa § 5 ZDP ako príjmy zo závislej činnosti) osoby, ktoré pracujú na dohody o brigádnickej práci študentov.

Ďalej sa za zamestnancov nepovažujú osoby pracujúce na dohody o vykonaní práce alebo na dohody o pracovnej činnosti, ak ide o:

  • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek,
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov predčasného starobného dôchodku,
  • poberateľov invalidného dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.