Vylúčenie povinnosti platiť poistné, § 140 zákona o sociálnom poistení

Témy: sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení došlo od 1.1.2023 k viacerých komplikovaným zmenám. Jednou z nich, ktorá vyplýva zo zákona č. 125/2022 Z. z., je zmena § 140.

*

Nové znenie § 140:

140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 
(1) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti
 
a) od jeho uznania za dočasne práceneschopného do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 
b) od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
 
c) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 
d) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania,
 
e) v období, počas ktorého má nárok na výplatu rehabilitačného alebo rekvalifikačného,
 
f) v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.
 
(2) Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od
 
a) jej uznania za dočasne práceneschopnú do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 
b) začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
 
c) prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 
d) prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.
 
(3) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od vzniku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského do zániku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského.
 
(4) Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
 
(5) Vylúčenie povinnosti platiť poistné podľa odsekov 1 až 3 sa posudzuje osobitne vo vzťahu k
 
a) zamestnancovi z každého právneho vzťahu, ktorý mu zakladá povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie alebo povinné poistenie v nezamestnanosti,
 
b) povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe; to neplatí, ak ide o povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je súčasne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,
 
c) dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti."
 
*
 
AKÉ DOPADY MÁ VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ
 
Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca
 
Podľa § 138 ods. 14 zákona, ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140 (vylúčenie povinnosti platiť poistné), maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného podľa odseku 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.
 
Upozornenie: Od 1.1.2023 podľa § 138 ods. 14 zákona platí, že ak poistenie zamestnanca netrvalo celý kalendárny mesiac alebo ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140, už sa neznižuje maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa za každého zamestnanca (§ 138 ods. 11) !!
 
Príklad
 
Zamestnanec je práceneschopný v čase od 3.3.2023 do 31.3.2023. Za mesiac marec 2023 má mzdu + odmenu vo výške 1000 €.
 
Doba práceneschopnosti zamestnanca je podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné.
 
Maximálny VZ zamestnanca za mesiac marec 2023 sa podľa § 138 ods. 14 zákona určí postupom:
 
8477 € deleno 31 dní = 273,45 €   ... x 2 dni, za ktoré sa platí poistné = 546,90 €
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnanca za mesiac marec 2023 sa vypočíta z VZ = 546,90 €.
 
Maximálny VZ zamestnávateľa sa nekráti.
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa za mesiac marec 2023 sa vypočíta z VZ = 1000 €.
 
*
 
Poistné SZČO
 
Podľa § 138 ods. 14 zákona, ak má SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140 (vylúčenie povinnosti platiť poistné), vymeriavací základ na platenie poistného podľa odsekov 2, 3, 4, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.
 
Príklad
 
SZČO je práceneschopná v čase od 3.3.2023 do 31.3.2023. Jej vymeriavací základ určený Sociálnou poisťovňou od 1.1.2023 je suma 605,50 €.
 
Doba práceneschopnosti SZČO je podľa § 140 ods. 2 písm. a) zákona dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné.
 
VZ SZČO za mesiac marec 2023 sa podľa § 138 ods. 14 zákona určí postupom:
 
605,50 € deleno 31 dní = 19,53 €   ... x 2 dni, za ktoré sa platí poistné = 39,06 €
 
Poistné na sociálne poistenie SZČO za marec 2023 sa vypočíta z VZ = 39,06 €.
 
*
 
Výpočet DVZ na nemocenské dávky a DVZ na dávku v nezamestnanosti
 
Podľa § 54 ods. 10 zákona, z rozhodujúceho obdobia (RO) na zistenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) na určenie výšky nemocenskej dávky sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie podľa § 140.
 
Podľa § 108 ods. 2 zákona, z RO na zistenie DVZ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140.
 
Príklad 
 
Zamestnankyňa je zamestnaná v pracovnom pomere od 1.1.2023. Predtým zamestnaná ani nemocensky poistená, resp. poistená v nezamestnanosti nikdy nebola.
 
V čase od 1.7.2023 do 31.12.2023 bude práceneschopná.
 
Od 1.1.2024 nastúpi na materskú dovolenku (MD) a bude poberať materské až do 26.8.2024.
 
DVZ na určenie výšky materského sa vypočíta v RO danom ako 1.1.2023 - 31.12.2023.
 
DVZ = súčet VZ, čo v praxi bude VZ za mesiace 1-6/2023 (v mesiacoch 7-12/2023 bola PN a VZ nemala) deleno počet dní za mesiace 1-6/2023, čo je 181 dní (dni za mesiace 7-12/2023 sú vylúčené, pretože bola na PN)
 
Po skončení MD prejde od 27.8.2024 na rodičovskú dovolenku (RD). Pracovný pomer po dohode skončí 31.12.2024.
 
Od 1.1.2025 sa bývalá zamestnankyňa prihlási do evidencie na úrade práce a požiada o dávku v nezamestnanosti.
 
DVZ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti sa vypočíta v RO danom ako 1.1.2023 - 31.12.2024.
 
DVZ = súčet VZ, čo v praxi bude VZ za mesiace 1-6/2023 (v mesiacoch 7-12/2023 bola PN a VZ nemala, v roku 2024 mala prerušené poistenie z dôvodu RD) deleno počet dní za mesiace 1-6/2023, čo je 181 dní (dni za mesiace 7-12/2023 sú vylúčené, pretože bola na PN a v roku 2024 mala prerušené poistenie z dôvodu RD).
 
*
 
V nasledujúcom komentári si rozoberieme vylúčenie povinnosti platiť poistné postupne za zamestnanca, SZČO a dobrovoľne poistené osoby.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.