Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2023

*

SUMY A PRAVIDLÁ PRE DAŇOVÝ BONUS V ROKU 2023

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023

  • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac ("strop" daňového bonusu):

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. 

V prípade, ak zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

V prípade, ak by pri ročnom zúčtovaní nevyšiel nárok na plnú sumu daňového bonusu, môže rodič podať daňové priznanie (v takom prípade nebude žiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Pri výpočte "stropu" daňového bonusu v daňovom priznaní za rok 2023 sa prihliada aj na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

Ak sa počas roka 2023 zmení počet detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus, daňový bonus za rok 2023 je súčet daňových bonusov zastropovaných v alikvotnej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, za ktoré si daňovník uplatňoval príslušný počet detí.
 
Príklad
 
Zamestnanec má jedno dieťa vo veku do 18 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus za mesiace január až október 2023. V novembri 2023 sa mu narodí druhé dieťa, za mesiace november a december 2023 si tak uplatňuje daňový bonus na dve deti.
 
V ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa daňový bonus za celý rok 2023 určí ako súčet daňového bonusu:
  • za mesiace január až október, daňový bonus je suma 1 dieťa x 10 mesiacov x 140 € = 1400 €, súčasne najviac 20 % z 10/12 z čiastkového základu dane zamestnanca za rok 2023 plus ...
  • za mesiace november a december, daňový bonus je suma 2 deti x 2 mesiace x 140 € = 560 €, najviac však 27 % z 2/12 z čiastkového základu dane zamestnanca za rok 2023

*

Ak bol daňovníkovi v priebehu roka 2023 zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus, než mu vznikne pri prepočítaní v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní, daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.
 
*
 
V čase od 1.1.2023 do 30.4.2023 platí, že nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (tzv. obedy zadarmo).

Od 1.5.2023 je možné súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie.

*

V pokračovaní článku: príklady a odporúčania.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.