ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA

Témy: nelegálna práca,spoločník,SZČO,Zákonník práce

*

DEFINÍCIA ZÁVISLEJ PRÁCE

Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“

Ďalej podľa § 1 ods. 3:

"Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

*

Závislá práca je práca vykonávaná:

 • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
 • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
 • podľa pokynov zamestnávateľa,
 • v mene zamestnávateľa a
 • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

*

Definícia závislej práce obsahuje 5 znakov, vidíte ich vyššie. Z nich nepochybne najdôležitejší je vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.

Ak je prítomných všetkých päť znakov, tak ide o závislú prácu. Takýto vzťah si jednoznačne vyžaduje uzavretie:

 • pracovnej zmluvy alebo
 • výnimočne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, dohody o brigádnickej práci študentov. 

Naopak, ak chýba čo i len jediný z uvedených piatich znakov, o závislú prácu nejde.

Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka.

Ak má práca znaky činnosti podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), nejde o závislú prácu a taká práca bude, resp. môže byť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu podľa zákona o dobrovoľníctve (dobrovoľnícka zmluva), Občianskeho zákonníka (napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva...) alebo podľa Obchodného zákonníka (na živnosť, mandátna zmluva...). V zásade je však podmienkou, aby pri takejto práci absentoval čo i len jeden znak závislej práce.

Obdobným pracovným vzťahom sa rozumie vykonávanie závislej práce:

 • pri výkone štátnej služby
 • pri výkone práce vo verejnom záujme
 • pri športovcoch na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
 • pri športových odborníkoch na základe zmluvy o činnosti športového odborníka

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode