ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 2. PRACOVNÁ ZMLUVA

Témy: Zákonník práce

*

PREDZMLUVNÉ VZŤAHY (§ 41)

Povinnosť zamestnávateľa informovať budúceho zamestnanca

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť budúceho zamestnanca s:

 • právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy,
 • pracovnými podmienkami,
 • mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Podľa § 41 ods. 10 zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v pracovnom inzeráte.

*

Zamestnávateľ v praxi musí budúcemu zamestnancovi poskytnúť informácie napríklad o:

 • interných predpisoch, pracovnom poriadku
 • zástupcoch zamestnancov u zamestnávateľa
 • kolektívnej zmluve, resp. dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
 • systéme odmeňovania, motivačnom systéme
 • čerpaní sociálneho fondu, o sociálnom programe u zamestnávateľa
 • hmotnej zodpovednosti
 • vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie
 • možnom kariérnom postupe
 • rozvrhnutí pracovného času - rovnomerný/nerovnomerný, prestávky, odpočinok, nadčasy,...
 • režime pri pracovných cestách
 • atď.

*

Zdravotná spôsobilosť na prácu

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Tu je dôležité i ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa neho je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zamestnávaní tehotných žien, matiek, dojčiacich matiek sa musí rešpektovať § 161 Zákonníka práce. Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

*

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov

Podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca:

 • fyzickej osoby vo veku do 15 rokov (rozumej menej ako 15 rokov),
 • práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky

Osoby vo veku do 15 rokov môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, a to len pri:

 • účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
 • športových podujatiach,
 • reklamných činnostiach.

*

Osoby vo veku od 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky môžu vykonávať akékoľvek ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku.

Pre obe vekové skupiny výkon ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať.

Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.

Podľa § 11 ods. 3 zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

*

Povinná školská dochádzka

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona, žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Z toho vyplýva, že na dohodu o brigádnickej práci študentov (okrem ľahkých prác...) môže pracovať len žiak strednej školy, ktorý:

 • navštevuje školu v poradí už 11.-ty školský rok a má najmenej 15 rokov veku alebo
 • 16.-ty rok veku dosiahol už v predchádzajúcom školskom roku.

Treba zdôrazniť, že školský rok končí až 31. augusta.

Príklady

Zamestnávateľ chce od 1.7.2023 zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) Antona, žiaka strednej školy, ktorý má 15 rokov, má za sebou 9 rokov základnej školy a končí prvý rok na strednej škole. Nejde pritom o "ľahké práce".

Nie je to možné, pretože Anton skončí povinnú školskú dochádzku až 31.8.2023. Na DoBPŠ sa môže zamestnať najskôr od 1.9.2023.

*

Zamestnávateľ chce od 1.7.2023 zamestnať na DoBPŠ Borisa, žiaka základnej školy, ktorý má 16 rokov a práve končí posledný - deviaty rok na základnej škole. Nejde o výkon "ľahkých prác". Žiakovi Borisovi končí povinná školská dochádzka 31. augusta 2023, pretože v školskom roku 2022/2023 dovŕšil vek 16 rokov.

Boris sa však od 1.7.2023 ešte nemôže zamestnať, pretože skončí povinnú školskú dochádzku až 31.8.2023. Na  DoBPŠ sa môže zamestnať najskôr od 1.9.2023.

*

Zamestnávateľ chce od 1.7.2023 zamestnať na DoBPŠ Davida, žiaka strednej školy, ktorý má 16 rokov a končí druhý rok na strednej škole. Je to možné, pretože David skončil povinnú školskú dochádzku už v školskom roku 2021/2022 - vtedy absolvoval 10 rokov vzdelávania (9 rokov základná škola, 1 rok stredná škola).

*

Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Pri zaraďovaní mladistvých zamestnancov sa musí dbať na dodržiavanie § 175 ZP (...práce zakázané mladistvým zamestnancom).

*

Právo zamestnávateľa požadovať informácie od budúceho zamestnanca

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Naopak, fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, ak ide o mladistvého.

*

Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 • o tehotenstve,
 • o rodinných pomeroch,
 • o bezúhonnosti - s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 • o politickej príslušnosti, príslušnosti k odborom a o náboženskej príslušnosti.

*

Zásada rovnakého zaobchádzania

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

*

Výkon inej zárobkovej činnosti

Podľa § 13 ods. 6 platí, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času.

Súčasne však platí § 83, podľa ktorého zamestnanec môže popri svojom zamestnaní, ktoré vykonáva v pracovnom pomere, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode