ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 6. DOVOLENKA

Témy: Zákonník práce

*

Nárok zamestnanca na dovolenku upravujú § 100 až 117 Zákonníka práce.

V závislosti od doby trvania pracovného pomeru počas kalendárneho roka a v závislosti od počtu dní výkonu práce (§ 144a) má zamestnanec nárok na:
  • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť (§ 101 až 104a), ak vykonával prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku,
  • dovolenku za odpracované dni (§ 105), ak vykonával prácu aspoň 21 dní, ale menej ako 60 dní.

*

Pozor na "reťazenie" pracovných pomerov. Podľa § 40 ods. 12 sa za "trvanie pracovného pomeru" považuje aj prípad, kedy sa pracovný pomer ukončí a bezprostredne na to (najneskôr nasledujúci pracovný deň) sa začne nový pracovný pomer. To má praktické dopady okrem iného pri posudzovaní nároku na dovolenku alebo pri preplácaní nevyčerpanej dovolenky.

*

Zamestnanec, ktorý pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok aj na dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode