ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce

*

Nepochybne platí, že každý zamestnávateľ rád "dopraje" svojim zamestnancom čo najvyššie príjmy.

Najviac však poteší, ak ide o príjmy, ktoré sú na strane zamestnancov oslobodené od dane a súčasne na strane zamestnávateľa ide o daňové výdavky, o ktoré si zamestnávateľ zníži svoj základ dane.

*

PRÍJMY ZAMESTNANCA, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM DANE

Podľa § 3 ods. 2 a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, predmetom dane zamestnanca nie je:

  • úver a pôžička prijatá od zamestnávateľa,
  • cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok napríklad podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste, ktoré je zdaniteľným príjmom zamestnanca) - suma poskytnutá nad rámec nároku podľa zákona o cestovných náhradách je zdaniteľný príjem zamestnanca,
  • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi na základe ním preukázaných výdavkov na tieto účely,
  • predošlé rovnako platí aj pre takéto plnenia poskytované žiakovi strednej odbornej školy a žiakovi odborného učilišťa, s ktorým má zamestnávateľ zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce,
  • sumy poskytnuté ako zálohy alebo ako vyúčtovanie výdavkov, ktoré zamestnanec vynaložil v mene zamestnávateľa,
  • hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti vynaložených podľa zákona o BOZP, napríklad povinné zdravotné prehliadky nariadené príslušnými predpismi - pozor, hodnota dobrovoľne vykonaných zdravotných prehliadok uhradená z prostriedkov zamestnávateľa je zdaniteľným príjmom zamestnanca,
  • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa § 145 Zákonníka práce, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov,
  • náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov, okrem náhrady ušlého zdaniteľného príjmu a náhrady za stratu času.

Podľa § 5 ods. 6 zákona, zamestnávateľ môže "paušalizovať" sumy, ktoré vypláca zamestnancom na zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia a ich udržiavanie a obdobne môže "paušalizovať" aj sumy vyplácané zamestnancom ako náhrady za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce. Paušálne sumy musia byť stanovené objektívne, zamestnávateľ má vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich pre poskytovanie týchto plnení a súčasne má vychádzať z predtým preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov. Ak sa zmenia podmienky, podľa ktorých sa paušálna suma určila, zamestnávateľ je povinný túto sumu preskúmať a upraviť.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode