ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Témy: daň z príjmov,stravné,stravovanie,Zákonník práce

*

V praxi najviac využívaným benefitom zamestnancov, pri ktorom je možné využiť pomerne štedré možnosti oslobodenia od dane, je stravovanie zamestnancov v súlade s § 152 Zákonníka práce.

Toto dôležité ustanovenie Zákonníka práce definuje povinnosti, ale i možnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania zamestnancom.

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie zamestnancom dvomi zásadnými možnosťami.

 1. Zabezpečuje zamestnancom stravovanie, kde sú dve alternatívy:
 • poskytuje zamestnancom teplé jedlo (vo vlastnej jedálni alebo jedálni iného zamestnávateľa) alebo
 • sprostredkovane formou tzv. gastrolístkov (v papierovej podobe alebo v podobe elektronickej nabíjacej karty)   prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
 1. Poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie.

*

Hneď na úvod si povedzme, že zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce nielen povinný (respektíve môže) zamestnancom poskytovať stravovanie, ale súčasne je povinný zamestnancom na stravovanie prispievať z vlastných zdrojov a ďalej z prostriedkov sociálneho fondu.

Pokiaľ je príspevok zamestnávateľa poskytnutý v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, je na strane zamestnancov oslobodený od dane a odvodov, pričom na strane zamestnávateľa ide o daňový výdavok.

Pokiaľ je príspevok zamestnávateľa poskytnutý nad rámec povinností a možností ustanovených Zákonníkom práce, je na strane zamestnancov zdaniteľným príjmom a započítava sa do vymeriavacích základov na odvody. Za predpokladu, že takýto príspevok zamestnávateľa je dohodnutý v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v inej dohode so zástupcami zamestnancov alebo je stanovený interným predpisom zamestnávateľa, na strane zamestnávateľa je takýto príspevok daňový výdavok.

Príspevok na stravovanie poskytnutý z prostriedkov sociálneho fondu je bez ohľadu na jeho výšku na strane zamestnancov vždy oslobodený od dane a odvodov.

Pri snahe o optimálne využitie možností oslobodenia od dane a odvodov na strane zamestnancov je preto potrebné správne pochopiť nielen povinnosti zamestnávateľa, ale i možnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania.

*

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE

Príspevky zamestnávateľa na stravovanie sú naviazané na sumu stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

*

V poslednom období sa výška stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín menila nasledovne:

 • od 1.9.2019 do 30.4.2022 suma 5,10 €
 • od 1.5.2022 do 31.8.2022 suma 6 €
 • od 1.9.2022 do 31.12.2022 suma 6,40 €
 • od 1.1.2023 do 31.5.2023 suma 6,80 €
 • od 1.6.2023 suma 7,30 €

*

Príspevok zamestnávateľa na teplé jedlo

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na teplé jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, súčasne najviac sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na teplé hlavné jedlo sumou:

 • najmenej... 55 % ceny jedla
 • najviac...... 3,74 € (od 1.1.2023 do 31.5.2023), resp. 4,02 € (od 1.6.2023)

Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

Príklady

Cena jedla je 4,50 €. Príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55 % z ceny jedla 4,50 € = 2,48 € do 3,74 € (v období od 1.1.2023 do 31.5.2023) a až 4,02 € (v období od 1.6.2023).

Cena jedla je 7 €. V období od 1.1.2023 do 31.5.2023 je príspevok zamestnávateľa suma 3,74 €. V období od 1.6.2023 príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55 % z ceny jedla 7 € = 3,85 € až do 4,02 €.

*

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Najnižšia možná hodnota gastrolístka je:

 • 5,10 € v období od 1.1.2023 do 31.5.2023
 • 5,48 € v období od 1.6.2023

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, súčasne najviac sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na gastrolístok sumou:

 • najmenej... 55 % ceny gastrolístka
 • najviac...... 3,74 € (od 1.1.2023 do 31.5.2023), resp. 4,02 € (od 1.6.2023)

Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

*

Príklady

V období od 1.1.2023 do 31.5.2023 je najnižšia možná cena gastrolístka 5,10 €, pri ktorej je príspevok zamestnávateľa najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

V období od 1.6.2023 je najnižšia možná cena gastrolístka 5,48 €, pri ktorej je príspevok zamestnávateľa najmenej 3,02 € a najviac 4,02 €.

*

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva iným zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok. Pritom je potrebné brať do úvahy, že musí ísť o porovnateľných zamestnancov, viď § 40 ods. 9 Zákonníka práce.

Súčasne platí, že finančný príspevok je najmenej 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka a najviac vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

V období od 1.1.2023 do 31.5.2023 je finančný príspevok na stravovanie:

 • najmenej... 2,81 €
 • najviac...... 3,74 €

V období od 1.6.2023 je finančný príspevok na stravovanie:

 • najmenej... 3,02 €
 • najviac...... 4,02 €

Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok aj zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode