ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce

*

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zaviedol § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152b Zákonníka práce je príspevok na strane zamestnanca príjem oslobodený od dane (a automaticky oslobodený aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pre posudzovanie oslobodenia príspevkov od dane je v praxi potrebné rešpektovať metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2020/2020.08.17_29_DZPaU_2020_MU.pdf

*

ZAMESTNÁVATEĽ MÔŽE, ALE NEMUSÍ POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Na rozdiel od príspevkov na rekreáciu nie je na príspevok na športovú činnosť dieťaťa právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne zamestnancovi dobrovoľne (počet zamestnancov "vo firme" nie je rozhodujúci).

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy:

 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov,
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
 • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

*

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

Ak sa zamestnancovi poskytne príspevok, oslobodený od dane je len vtedy, ak sú splnené podmienky:

 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode príspevok nie je oslobodený od dane)
 • pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky
 • zamestnanec predloží doklad vystavený oprávnenou osobou (športovou organizáciou) do 30 dní odo dňa jeho vydania

Ak zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnancovi, ktorý horeuvedené podmienky nespĺňa, príspevok nebude na strane zamestnanca oslobodený od dane a nebude oslobodený od odvodov.

*

Pracovný pomer

Základnou podmienkou oslobodenia príspevku od dane z príjmov je pracovný pomer. Môže to byť pracovný pomer na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Môže to byť pracovný pomer na plný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas (pozor, v prípade kratšieho pracovného času sa kráti maximálna možná výška príspevku oslobodená od dane, pozrite ďalej).

Príspevok nie je oslobodený od dane z príjmov napríklad vtedy, ak sa poskytne:

 • pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spoločníkovi pracujúcemu pre vlastnú spoločnosť bez pracovnej zmluvy
 • štatutárovi - konateľovi, členovi dozornej rady, predstavenstva ... bez pracovnej zmluvy
 • profesionálnemu športovcovi vykonávajúcemu v športovom klube činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
 • športovému odborníkovi pracujúcemu na základe zmluvy o činnosti športového odborníka
 • bývalému zamestnancovi atď.

*

Pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

Podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov sa posudzuje obdobne ako pri príspevkoch na rekreáciu. Trvanie pracovného pomeru sa posudzuje ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky - to bude uvedené na doklade, ktorý zamestnancovi vydá športová organizácia.

Príspevok je oslobodený od dane z príjmov aj vtedy, ak nejde o jednu nepretržite trvajúcu pracovnú zmluvu, ale ak ide o na seba bezprostredne nadväzujúce pracovné zmluvy, ktoré sú uzatvorené medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom, medzi ktorými nie je prestávka ani jeden pracovný deň, pričom v súčte dôb trvaní zmlúv je to najmenej 24 mesiacov.

V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 27 a nasl. Zákonníka práce, napríklad prevod zamestnávateľa alebo jeho časti k inému zamestnávateľovi, typicky predaj firmy, zlúčenie firiem) sa doba trvania pracovného pomeru posudzuje v súčte trvania u aktuálneho a predchádzajúceho zamestnávateľa.

*

V prípade štátnych zamestnancov platí, že ak dôjde k premiestneniu štátneho zamestnanca z jedného služobného úradu na druhý (napríklad prechod z ministerstva A na ministerstvo B), podmienka nepretržitého trvania štátnozamestnaneckého pomeru nie je splnená. A to preto, lebo s účinnosťou od 1. marca 2021 sa do zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe doplnilo ustanovenie § 171 ods. 2:

"Na účely § 152a a § 152b Zákonníka práce sa započítava doba nepretržitého trvania štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu.

*

V prípade zamestnávania podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platí, že pri prechode zamestnanca z jednej organizácie do inej organizácie (napríklad prechod učiteľa z jednej školy do druhej) dochádza k zmene zamestnávateľa a doba trvania zamestnania sa sleduje len vzhľadom na nového zamestnávateľa.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy so zamestnancom, ktorý predtým u zamestnávateľa pracoval ako dočasne pridelený z agentúry dočasného zamestnávania, sa posudzuje len doba trvania pracovnej zmluvy uzavretej u súčasného zamestnávateľa - nezohľadňuje sa doba predchádzajúceho dočasného pridelenia.

Príspevok je oslobodený od dane z príjmov, ak v prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky (uvedený na doklade, ktorý vystaví športová organizácia), pracovný pomer zamestnanca trval. Ak by bol príspevok vyplatený zamestnancovi, ktorý v priebehu roka skončil v pracovnom pomere, pričom obdobie uvedené na doklade začalo až po ukončení pracovného pomeru, príspevok bude zdaniteľným príjmom.

Príklad

Zamestnanec v júli 2023 predložil zamestnávateľovi doklad, podľa ktorého za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023 uhradil športovej organizácii za športovú činnosť svojho dieťaťa sumu 120 €. Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa začal dňa 1.7.2021.

Podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov tak bude splnená najskôr k 1.7.2023. Ak bude zamestnancovi vyplatený príspevok za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023, išlo by o zdaniteľný príjem zamestnanca.

Príklad

Zamestnanec z predošlého príkladu donesie ďalší doklad zamestnávateľovi koncom roka 2023. Podľa tohto dokladu za obdobie od 1.7.2023 do 31.12.2023 uhradil športovej organizácii za športovú činnosť svojho dieťaťa sumu 150 €.

V tomto prípade už bude príspevok oslobodený od dane.

*

Obdobne ako pri príspevkoch na rekreáciu platí, že aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa bude oslobodený od dane bez ohľadu na to, či zamestnanec aktuálne pracuje. Oslobodenie príspevku od dane nie je podmienené aktuálnou prítomnosťou zamestnanca na pracovisku. Príspevok je oslobodený od dane z príjmov aj v prípade zamestnancov, ktorých pracovný pomer ku prvému dňu obdobia uvedeného na doklade trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a aktuálne sú:

 • na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • práceneschopní,
 • na OČR,
 • na neplatenom voľne,
 • resp. na inej prekážke v práci na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa.

Príklad

Pracovný pomer zamestnankyne začal 1.5.2017. Pracovný pomer je dohodnutý na plný úväzok. Zamestnankyňa je počas celého roka 2023 na rodičovskej dovolenke. Ak jej bude počas roka 2023 poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bude oslobodený od dane, a to potenciálne až do výšky 275 €.

*

Vychádzajúc z usmernenia Finančného riaditeľstva SR k príspevkom na rekreáciu by obdobne ako príspevok na rekreáciu ani príspevok na športovú činnosť dieťaťa nemal byť oslobodený od dane, ak ho dostanú zamestnanci dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo funkcie v odboroch.

*

Žiadosť o príspevok

Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zákon nehovorí o tom, že by žiadosť musel zamestnanec podať písomne, avšak z dôvodu jednoznačnosti a preukázania napríklad pri neskoršej kontrole z inšpektorátu práce alebo pri daňovej kontrole odporúčam, aby si zamestnávateľ definoval postup v internej smernici a pripravil formulár, ktorý zamestnanec vyplní.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže rozhodnúť o podmienkach poskytovania príspevku samostatne svojim rozhodnutím).

Zamestnávateľ teda môže rozhodnúť tak, že príspevok bude vyplácať len určitým skupinám svojich zamestnancov, ktoré okrem horeuvedených podmienok daných v zákone spĺňajú aj ďalšie podmienky, a to napríklad:

 • pracujú len na určitých pracoviskách,
 • vykonávajú len určité druhy prác,
 • pracujú v pracovnom pomere u zamestnávateľa najmenej 3 roky a podobne,
 • majú priemernú hrubú mesačnú mzdu do výšky 800 € a podobne...

Samozrejme, kritériá, o ktorých rozhodne zamestnávateľ, nesmú byť diskriminačné z hľadiska pohlavia, štátnej príslušnosti, rasy, národnosti, náboženskej orientácie a pod.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode