ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 14. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Témy: Zákonník práce

*

FORMY SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Zákonník práce definuje v § 59 a nasledujúcich niekoľko foriem skončenia pracovného pomeru. Každá forma má svoje špecifiká. Pracovný pomer možno skončiť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca, ale i jednostranným právnym úkonom z vôle jednej zo strán (výpoveď, okamžité skončenie).

Pracovný pomer možno skončiť:

 • dohodou (viď § 60)
 • výpoveďou (viď § 61, 62, 63, 64, 66, 67)
 • okamžitým skončením (viď § 68, 69, 70)
 • skončením v skúšobnej dobe (viď § 72)

*

Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby (viď § 71). Pre pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sú zároveň možné ďalšie uvedené formy skončenia pracovného pomeru.

*

Pracovný pomer cudzinca

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov platí, že cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.
 
Podľa § 59 ods. 3, pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom (napr. dohodou, výpoveďou...), sa skončí dňom, ktorým:
 • sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt,
 • nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,
 • uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie (v prípade Ukrajincov to môže byť uplynutím doby, na ktorú má Ukrajinec udelené dočasné útočisko),
 • bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

*

Smrť zamestnanca

Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

Poznámka: Pracovný pomer nezaniká smrťou fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom - v takomto prípade prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na jeho dedičov - viď § 30.

*

Zánik pracovného pomeru podľa § 58 ods. 7

Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.

"Ak je zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou podľa odseku 5."

*

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Špecifický spôsob ukončenia pracovného pomeru je odstúpenie od pracovného pomeru, ktoré je možné v čase, kedy zamestnanec ešte nenastúpil prvýkrát do práce - viď § 19 ods. 2. Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:

 • zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,
 • zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce,
 • zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode