ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 15. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Témy: Zákonník práce

*

Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa postupuje podľa toho, či pôvodný zamestnávateľ zaniká s právnym nástupcom alebo či ide napr. o likvidáciu zamestnávateľa, či sa pôvodný zamestnávateľ dohodol na prevode zamestnávateľa alebo jeho časti s preberajúcim zamestnávateľom atď.

*

Zánik zamestnávateľa s právnym nástupcom
 
Podľa § 27, ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 
*
 
Prevod zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa
 
Podľa § 28, ak sa prevádza:
  • celý zamestnávateľ,
  • časť zamestnávateľa (organizačná jednotka, hospodárska jednotka, stredisko, prevádzka a pod.),
  • úloha, činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi,

...prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.

Pritom prevodom (platí pre všetky tri horeuvedené možnosti) sa rozumie hospodárskej jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov (hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie hospodárskej činnosti bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.
 
Uvedené rovnako platí bez rozdielu, či ide o prevodcu ako zamestnávateľa - právnickú osobu alebo či ide o zamestnávateľa - fyzickú osobu a obdobne, bez rozdielu toho, či preberajúci zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba.
 
Prevodca prevodom prestáva byť zamestnávateľom - preberajúci zamestnávateľ sa prevodom stáva zamestnávateľom prevedených zamestnancov.
 
Práva a povinnosti doterajšieho zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorých pracovnoprávne vzťahy do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode