ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Podľa "poučenia" zamestnávateľ vydá potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 09 tohto potvrdenia, ak mu nebude robiť ročné zúčtovanie (uvedený pokyn je síce v rozpore s § 39 ods. 5 zákona, ale odporúčam ho rešpektovať).

Lehota na vydanie "Potvrdenia" za rok 2023 je:

  • pondelok 12. február 2024, ak zamestnanec aktívne požiada o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr v pondelok 5. februára 2024,
  • pondelok 11. marec 2024, ak zamestnanec aktívne nepožiada o vystavenie "Potvrdenia", respektíve požiada až po 5. februári 2024.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

*

Vzor „Potvrdenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 27.4.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 14/DZPaU/2023/I o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.04.27_014_DZPaU_2023_I.pdf

*

Podľa tejto informácie FR SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje za zdaňovacie obdobie 2023 vzor tlačiva

„Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie .......“

s kódom tlačiva POT395v23.

Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č.1 tejto informácie.

Poučenie na vyplnenie tlačiva je v prílohe č. 2 informácie.

*

Dňa 24.11.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 31/DZPaU/2023/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.11.24_031_DZPaU_2023_I.pdf

Podľa tejto informácie FR SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že za zdaňovacie obdobie 2023 sa použije vzor tlačiva s kódom POT395v23.

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022, rozbor jednotlivých položiek tlačiva.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.