ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 19. DAŇ Z PRÍJMOV - ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA

Témy: daň z príjmov

*

ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA

Zdaniteľné príjmy zamestnanca sú príjmy zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.

V prvom rade platí, že príjmami zo závislej činnosti sú príjmy z činnosti zamestnanca, ako sú:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu,
 • príjmy za prácu spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, členov družstiev, likvidátorov, prokuristov, nútených správcov,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky atď.,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev a pod.,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, 
 • odmeny za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe,
 • príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Príjmom zo závislej činnosti je aj:

 • príjem z prostriedkov sociálneho fondu,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,
 • obslužné (prepitné),
 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti (vrátené poistné za predchádzajúce roky, napríklad vrátený preplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie),
 • nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,
 • vreckové poskytované pri zahraničnej pracovnej ceste.

*

Nepeňažné príjmy zamestnanca

Treba si uvedomiť, že medzi príjmy zo závislej činnosti zaraďujeme aj nepeňažné príjmy, ktoré sú zamestnancovi poskytnuté (resp. má z nich úžitok) od zamestnávateľa.

Typickým príkladom je použitie služobného vozidla aj na súkromné účely, podobne využitie pracovného mobilu na súkromné účely.

Ďalšími typickými a zdaniteľnými "benefitmi" sú:

 • úrokové zvýhodnenie (oproti bežnej sadzbe v komerčnej banke) pri poskytnutej pôžičke zamestnancovi,
 • poskytnutie zľavy pri nákupe vlastných produktov a služieb vo firemnej predajni - s výnimkou uvedenou v § 5 ods. 7 písm. k) ZDP,
 • poskytnutie služobného bytu, resp. ubytovania v ubytovni zdarma, resp. so zľavou oproti obvyklej cene nájmu - s výnimkou uvedenou v § 5 ods. 7 písm. n) ZDP,
 • poskytnutie príspevku na dopravu do zamestnania - s výnimkou uvedenou v § 5 ods. 7 písm. m) ZDP,
 • uhradenie rôznych životných a úrazových poistení v prospech zamestnanca,
 • uhradenie poistenia zodpovednosti za škodu a ďalších komerčných poistení,
 • preplatenie škôlky,
 • preplatenie vstupeniek do športových a kultúrnych zariadení a podobne.

*

Navýšenie nepeňažného príjmu zamestnanca (tzv. brutácia)

Podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP, nepeňažný príjem zamestnanca môže zamestnávateľ navýšiť = pripočítať k samotnému nepeňažnému plneniu odvody na poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec, a preddavky na daň z príjmu, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšený nepeňažný príjem.

Postup pri navýšení nepeňažného príjmu zamestnanca o odvody zamestnanca a preddavok na daň zamestnanca je vecou rozhodnutia zamestnávateľa.

Zamestnávateľ sa pritom môže rozhodnúť tak, že za zamestnanca uhradí celé jeho odvody a celý preddavok na daň alebo len odvody, resp. len preddavok na daň, prípadne len časť niektorého z odvodov.

Takto navýšený nepeňažný príjem vstupuje aj do vymeriavacích základov zamestnanca na odvody a je uznaným daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 3 písm. i) ZDP.

Tento postup (brutácia) však nie je možný v prípade nepeňažného príjmu daného využívaním služobného vozidla na súkromné účely, § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

*

Použitie služobného vozidla na súkromné účely

Jeden z najčastejších príkladov nepeňažného zdaniteľného príjmu zamestnanca. O nepeňažný príjem ide v prípade, ak zamestnanec využíva vozidlo počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia vozidla do užívania (vrátane). Od deviateho roku nasledujúceho od zaradenia vozidla do užívania už o nepeňažný príjem nejde.

V prvom kalendárnom roku, teda v kalendárnom roku, v ktorom bolo vozidlo zaradené do užívania, je nepeňažný príjem daný ako 1 % zo vstupnej ceny vozidla (viď § 25 ZDP).

V nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch sa nepeňažný príjem určí ako 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý rok zníženej o 12,5 % (teda v druhom roku sa vychádza z 87,5 % vstupnej ceny, v treťom roku zo 75 % vstupnej ceny atď., napokon v ôsmom roku z 12,5 % vstupnej ceny vozidla).

Horeuvedeným spôsobom sa nepeňažný príjem určí za každý kalendárny mesiac (aj nie celý mesiac, stačí povedzme využitie jediný deň v mesiaci), počas ktorého má zamestnanec pridelené vozidlo aj na súkromné účely.

V prípade prenajatého vozidla sa vychádza z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj vtedy, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom platí, že ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši.

V prípade technického zhodnotenia vozidla sa vstupná cena vozidla zamestnávateľa zvýši o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode