ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,veličiny

*

Podľa § 33 ods. 1 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

*

Sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré sú platné v rokoch 2023 a 2024

Podľa § 52zzp ods. 3 až 5 ZDP, počas rokov 2023 a 2024 platia nasledovné sumy:

  • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

*

Pozor, súčasne je podľa § 33 ods. 6 ZDP daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane daňovníka.

Podľa § 5 ods. 8 ZDP, základom dane (čiastkovým základom dane) zamestnanca sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (pozrite tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=946) znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Počet percent (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zamestnanca sa berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

V čase od 1.1.2023 do 30.4.2023 je nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Dňa 7.2.2023 NR SR schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Súčasťou je Čl. III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie. Tu je síce zmätočne vyriešený odkaz pod čiarou 126a, ale úmysel zákonodarcu v tejto veci je zrejmý.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode